Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Każdy projekt traktujemy indywidualnie. Dobieramy kompetencje i tworzymy strategie – szyjemy na miarę.

-----------

dr Jędrzej Jakubowicz

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow
Slider

Tokenizacja aktywów na rynku kapitałowym

Zespół Kancelarii uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Tematem dyskusji były sposoby wykorzystania i perspektywy rozwoju technologii blockchain na rynku kapitałowym oraz możliwości związane z tokenizacją aktywów finansowych i niefinansowych. Omówione zostały między innymi niezbędne podstawy technologiczne, a także polskie, unijne i wybrane zagraniczne regulacje dotyczące kryptoaktywów. Ponadto rozmawialiśmy o wybranych problemach praktycznych związanych z obrotem kryptoaktywami na tle przypadków, w których wykorzystana została technologia blockchain.

Obowiązek nasadzeń zastępczych musi być precyzyjny

Kancelaria wsparła Klienta, spółkę z branży deweloperskiej, w sprawie nałożenia na niego opłaty za usunięcie drzew z terenu nieruchomości, ze względu na niewykonanie obowiązku dokonania dodatkowych nasadzeń. Na skutek odwołania złożonego przez r.pr Ritę Świętek, SKO uchyliło decyzję orzekającą opłatę i umorzyło postępowanie w sprawie. Jednocześnie organ wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej, przyjmując argumentację Kancelarii, iż konieczne jest doprecyzowanie nałożonego obowiązku i nie było podstaw do przypisania Klientowi odpowiedzialności za niespełnienie warunków wynikających z zezwolenia na usunięcie drzew.

Wygrana w sprawie sądowej przeciwko ubezpieczycielowi

Mecenas Izabela Bielarz reprezentowała klienta w sprawie sądowej przeciwko ubezpieczycielowi. W sprawie został powołany biegły, który przychylił się do stanowiska prezentowanego przez kancelarię co pozwoliło na uzyskanie pozytywnego wyroku dla klienta
kancelarii.

Doradztwo w sporze korporacyjnym zakończonym wyjściem wspólnika

Zespół Kancelarii doradzał Klientowi z branży Executive Search oraz wspólnikom dwóch powiązanych spółek w sporze korporacyjnym. Projekt miał na celu sfinalizowanie wyjścia jednego ze wspólników ze spółek. Doradztwo obejmowało wsparcie Klienta w całym procesie począwszy od opracowania koncepcji wyjścia wspólnika ze spółki, ustalenie zasad rozliczeń pomiędzy wspólnikami, aż po wdrożenie rozwiązań pozwalających na wyjście wspólnika ze spółek. Wsparcie Kancelarii polegało w szczególności na opracowaniu niezbędnej dokumentacji w postaci porozumienia regulującego zasady wyjścia wspólnika ze spółek, umowy sprzedaży udziałów oraz pozostałych dokumentów korporacyjnych, a także prowadzenie późniejszych negocjacji w tym zakresie.

Transakcja nieruchomościowa

Kancelaria wsparła Klienta z branży IT przy wieloetapowej transakcji dotyczącej nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na stworzenie alternatywnej przestrzeni do pracy dla pracowników Klienta. Przedmiotem transakcji była miejska willa, zlokalizowana w Poznaniu w dzielnicy Jeżyce, która została wybudowana w 1928 r. i w okresie międzywojennym użytkowana była jako siedziba konsulatu szwedzkiego. W transakcji uczestniczył zespół, którego leaderem był wspólnik Kancelarii adwokat dr Jędrzej Jakubowicz, a w jego skład wchodzili współpracownicy z biura Kancelarii w Warszawie – adwokat Monika Michalik oraz aplikant adwokacki Michał Wojsznis. Transakcja została poprzedzona przeprowadzeniem przez Kancelarię audytu nieruchomości.

Pomyślne zakończenie roku dla Klienta Kancelarii – sprawa z zakresu roszczeń z tytułu kar umownych

Mecenas Marta Milej – Krzyształowska oraz mecenas Rita Świętek reprezentowały Klienta z sektora publicznego w sprawie o zapłatę należności z tytułu kar umownych oraz o stwierdzenie zasadności nałożenia kar umownych, w związku z procesem realizacji inwestycji.

Sprawa ta może wydać się interesująca ze względu na stan faktyczny, a przede wszystkim może stanowić ważną wskazówkę dla innych podmiotów, zmagających się z podobnymi trudnościami.

Zła sytuacja finansowa wykonawcy wygenerowała swoisty efekt kuli śnieżnej skutkujący niemożnością wywiązania się przez niego z zakontraktowanych inwestycji. Należało zważyć na fakt, iż przedmiotowe inwestycje były realizowane w ramach sformalizowanego reżimu prawa zamówień publicznych, co oznacza że wykonawca, jako podmiot profesjonalny złożył ofertę na realizację inwestycji w określonych terminach umownych, które znał, akceptował i uważał za możliwe do dochowania.

Zgodnie z panującym rygoryzmem w zakresie zmiany umowy zawartej w trybie zamówień publicznych oraz w myśli powszechnie akceptowanego stanowiska judykatury i orzecznictwa, zmiany umowy dokonywane na podstawie obecnego art. 455 Prawa zamówień publicznych (odpowiadającego art. 144 Prawa zamówień publicznych z 2004 r.) muszą wynikać z okoliczności po pierwsze nieprzewidywalnych, a po drugie przebiegać niejako automatycznie (np. zmiana umowy może nastąpić w przypadku określonych opadów atmosferycznych, w określonych wielkościach i w określonym czasie, poprzez dokładne określenie ich skutków). Niekorzystne warunki atmosferyczne, okresie zimowym, na które powoływał się przeciwnik, nie stanowiły podstawy dla zmiany terminów umownych. Nie były to bowiem okoliczności nieprzewidziane, a Wykonawca musiał je uwzględnić przy złożeniu oferty, a następnie realizacji prac.

Nowe obowiązki przedsiębiorców i instytucji publicznych w związku z ochroną sygnalistów

Państwa Członkowskie UE, w grudnia tego roku, powinny wdrożyć Dyrektywę 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, powszechnie określaną dyrektywą o ochronie sygnalistów. Wspomniany termin oraz obowiązek dotyczy państw członkowskich UE i dopiero ustawa implementująca dyrektywę bezpośrednio nałoży nowe obowiązki na przedsiębiorców, jednak jest to moment właściwy na przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Na podstawie projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, jesteśmy w stanie w tej chwili przedstawić najważniejsze z założeń projektu, w kontekście działalności przedsiębiorców.

Kogo dotyczy obowiązek i do kiedy należy wprowadzić procedury?

Obowiązek wprowadzenia odpowiednich procedur dotyczy podmiotów z sektora prywatnego oraz publicznego, zatrudniających co najmniej 50 osób, a także podmiotów z sektora finansowego, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników oraz rodzaj sektora. U podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników powyższe procedury powinny funkcjonować od dnia 17 grudnia 2021 roku. Dla pracodawców z sektora prywatnego zatrudniających między 50 a 249 pracowników, termin ten został wydłużony do 17 grudnia 2023 roku.

Kto będzie uznany za sygnalistę?

Osoby, zgłaszające naruszenia prawa Unii, które są szkodliwe dla interesu publicznego. Ochronie prawnej podlegać będzie osoba zgłaszająca nieprawidłowości, która:

  • świadczy pracę na rzecz przedsiębiorcy, bez względu na formę świadczenia pracy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, B2B, kontrakt menedżerski, wolontariat, staż, praktyka);
  • świadczy pracę na rzecz podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą (wykonawca, podwykonawca, dostawca);
  • akcjonariusze, wspólnicy, członkowie organów osoby prawnej;
  • świadczyła na rzecz przedsiębiorcy pracę (stosunek pracy ustał) lub jeszcze nie nawiązała tego stosunku, ale powzięła na etapie rekrutacji informacje dot. naruszenia;
  • pomaga w zgłoszeniu naruszenia, bądź jest powiązana ze zgłaszającym.

Dlaczego trzeba już zacząć działać i co należy zrobić?

Przedsiębiorcy nie mają obowiązku wprowadzania kanałów do zgłaszania nieprawidłowości do czasu, aż nie zostanie uchwalona i nie wejdzie w życie ustawa, jednak podjęcie odpowiednich działań już teraz, zniweluje ewentualne straty finansowe i wizerunkowe, które mogłyby stanowić pośrednio efekt nieodpowiedniego przygotowania na nadchodzące i nieuniknione zmiany. Obowiązkiem pracodawcy będzie ustalenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określających wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Regulamin musi zostać ustalony po konsultacjach z zakładową organizacją związkową i przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Może on wejść w życie dopiero po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Każdy pracownik musi zostać zapoznany z tym regulaminem przed przyjęciem go do pracy.

Pracodawca będzie również zobowiązany do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Projekt przewiduje bowiem możliwość zgłoszenia zewnętrznego, gdzie można dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

Organizacja faktyczna.

Pomijając kwestię związaną z właściwym wdrożeniem wskazanych w projekcie ustawy procedur, dla każdego pracodawcy również bardzo istotny będzie wybór środków, które miałyby funkcjonować w danym przedsiębiorstwie. Należy ustalić, czy zgłoszenia będę dokonywane przez skrzynkę na listy w zakładzie, linię telefoniczną czy może za pomocą formularza na stronie internetowej. Ponadto istotnymi aspektami są zapewnienie poufności komunikacji i ograniczenie dostępu do zgłoszenia tylko do osób uprawnionych oraz ustalenie, kto będzie odpowiedzialny za odbiór zgłoszeń.

Pracodawca będzie musiał również ustalić, kto poprowadzi kampanię informacyjną w zakresie sygnalistów oraz jak będzie wyglądało postępowanie wyjaśniające oraz kto będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie takiego postępowania. Również kwestia odpowiedniego przechowywania zgłoszeń, na bazie ochrony danych osobowych, jawi się jako bardzo istotna, a powyższa całość, stanowi tylko wskazanie niektórych z zadań, z jakimi, w najbliższym czasie, przedsiębiorcom przyjdzie się zmierzyć.

Publikacja r. pr. dr Karoliny Szczepańskiej-Leśniewskiej

W najnowszym numerze Przeglądu Prawa Handlowego 11/2021 ukazał się artykuł autorstwa r. pr. dr Karoliny Szczepańskiej-Leśniewskiej pt. „Ochrona kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej”.

Artykuł poświęcony jest nowemu typowi spółki kapitałowej. W przypadku prostej spółki akcyjnej ustawodawca przyjął szereg nowych rozwiązań prawnych, odmiennych od dotychczas znanych na gruncie spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. Przede wszystkim, zamiast kapitału zakładowego, wprowadzony został kapitał akcyjny jako kapitał podstawowy. Ma to dalsze konsekwencje w zakresie ochrony i możliwości dysponowania majątkiem prostej spółki akcyjnej, które mec. dr Karolina Szczepańska-Leśniewska poddaje analizie prawnej.

Doradzamy przy transakcji joint venture – branża energii wiatrowej i fotowoltaiki

Kancelaria Głowacki i Wspólnicy uczestniczyła jako doradca prawny przy transakcji joint venture w projekcie dotyczącym inwestycji w polską spółkę działającą w branży energii wiatrowej i fotowoltaikiCelem spółki joint venture będzie finansowanie przyszłych transakcji M&A w szeroko pojętym sektorze energetycznym.

Zespół prawa korporacyjnego Kancelarii składający się z r. pr. Bogdana Dzudzewicza, adw. Jędrzeja Jakubowicza oraz apl. radc. Weroniki Dąbrowskiej brał udział w pracach nad sporządzeniem i negocjacjami umowy inwestycyjnej i dokumentacji transakcyjnej.

Joanna Basińska o kontraktach budowlanych na konferencji Pulsu Biznesu

W dniach 19-20 października 2021 r. odbyła się kolejna edycja konferencji „Kontrakty budowlane – relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej” organizowanej przez Puls Biznesu.

Mecenas Joanna Basińska w trakcie drugiego dnia wydarzenia omówiła problematykę poświęconą odstąpieniu od umowy o roboty budowlane. Zagadnienie to ma duży wymiar praktyczny w odniesieniu do realizacji zadań inwestycyjnych. Jest najczęstszym sposobem przedterminowego zakończenia umów tego typu.

Problematyka dotycząca odstąpienia od umowy jest złożona. Przepisy prawa przewidują wiele przypadków, wraz ze szczegółowo określonymi warunkami, w których odstąpienie od umowy jest dopuszczalne. Możliwe jest również kontraktowe uregulowanie prawa odstąpienia od umowy. Bywa jednak, że postanowienia umowne formułowane są wadliwie, a w konsekwencji nie wywołują oczekiwanych skutków prawnych. Mecenas Basińska wskazywała jakich błędów unikać. Omawiała rodzaje odstąpień od umowy, w tym lex commisoria – szczególny przypadek ustawowego prawa odstąpienia. Wskazywała na przesłanki uzasadniające zastosowanie umownego i ustawowego prawa odstąpienia od kontraktu budowlanego leżące po stronie wykonawcy lub inwestora. Prezentowała konsekwencje odstąpienia w odniesieniu do takich aspektów jak: rozliczenia pomiędzy stronami, obowiązek zapłaty kary umownej, rękojmia, gwarancja, zabezpieczenie należytego wykonania umowy i inne. Zainteresowanie uczestników wzbudziła możliwość kontraktowej modyfikacji przez strony regulacji ustawowych odnoszących się do odstąpienia od umowy. Konferencja przeznaczona była dla pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, podmiotów finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.

Jako Kancelaria, wysoko cenimy możliwość aktywnego uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach oraz sposobność podzielenia się wiedzą naszych prawników przed szerokim audytorium.

KANCELARIA PRAWNICZA GŁOWACKI I WSPÓLNICY

BIURO W POZNANIU

ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

e-mail: poznan@gwlex.pl
tel. +48 61 221 74 51
fax +48 61 221 74 53

KRS 0000295680
REGON 300731875
NIP 7811811954
BIURO W WARSZAWIE

ul. Nowy Świat 2
00-497 Warszawa

e-mail: warszawa@gwlex.pl
tel. +48 22 364 44 54
fax +48 22 364 44 54