Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Ulga termomodernizacyjna także przed formalnym zezwoleniem na użytkowanie budynku

Przedstawienie przez podatnika wszelkiego dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Brak formalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza bowiem istnienia budynku w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji. To istotne złagodzenie jej dotychczasowego stanowiska.

Organy skarbowe zmieniają podejście do ulgi termomodernizacyjnej i wydają interpretacje indywidualne z urzędu. Miało to miejsce np. w przypadku interpretacji z 18 sierpnia br., którą szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił z urzędu wcześniejsze stanowisko dyrektora KIS wyrażone w interpretacji z 18 sierpnia 2021 r. (nr 0115-KDWT.4011.187.2021.1.MJA). Według szefa KAS, stanowisko podatników przedstawione we wniosku wspólnym z 17 maja 2021 r. w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest prawidłowe (nr DOP3.8222.79.2023.EILK).

Małżonkowie budowali budynek jednorodzinny. W dzienniku budowy kierownik budowy w końcu maja 2020 r. dokonał ostatniego wpisu, stwierdzając tym samym, że budynek nadaje się użytkowania. Przedmiotowy budynek małżonkowie użytkują od tego dnia. We wrześniu małżonkowie zlecili wykonanie w budynku instalacji fotowoltaicznej, ponosząc z tego tytułu koszt 28,5 tys. zł. Montaż i dostawa zostały potwierdzone fakturą VAT gotówkową z października 2020 r. Instalacja została podłączona do sieci również w październiku. Wówczas to doszło do zmiany formy zasilania przedmiotowego budynku, rezygnacji z korzystania z instalacji gazowej. Zdaniem podatników, doszło bezsprzecznie do modernizacji przedmiotowego budynku.

Dopiero w marcu 2021 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poinformował podatników, że nie wnosi sprzeciwu w sprawie planowanego zamiaru formalnego przystąpienia do użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podatnicy zapytali fiskusa, czy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej uregulowanej w art. 26 h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z zrealizowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym dokonanym w 2020 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 sierpnia 2021 r. (nr 0115-KDWT.4011.187.2021.1.MJA), uznał stanowisko podatników za nieprawidłowe, odmawiając prawa do ulgi.

Skarbówka dostosowuje interpretacje do objaśnień podatkowych

Obecnie, po zapoznaniu się z aktami sprawy szef KAS stwierdził, że interpretacja indywidualna jest nieprawidłowa. Przyznał, że zgodnie z Objaśnieniami podatkowymi z 30 marca 2023 r. „Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych”, status budynku (każdego bez względu na to, kiedy został wybudowany) może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika. Zatem przedstawienie przez podatnika wszelkiego dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Brak formalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza bowiem istnienia budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane.

Szef KAS stwierdził, że w związku z tym, wymienione we wniosku wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na zakupie i wykonaniu montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym własnością podatników mogą być przez nich odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Organ uznał stanowisko podatników za prawidłowe i dokonał z urzędu zmiany interpretacji indywidualnej. 

Eksperci: Interpretacja korzystna dla podatników

– W mojej ocenie przedmiotowa interpretacja jest prawidłowa. Organ podatkowy sam w treści interpretacji odwołuje się do reguł prawa budowlanego i stwierdza, że brak formalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza bowiem istnienia budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane. Takie podejście jest korzystne dla podatnika, ale wymusza na nim przedstawienie dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjne – ocenia dr Mateusz Gogol, doradca podatkowy w Kancelarii Głowacki i Wspólnicy.

Ekspert podkreśla, że wcześniej stanowisko fiskusa nie pozwalało na odliczenie wydatków, jeżeli wydatki były poniesione przed formalnym oddaniem budynku do użytkowania.

Podatnicy mieszkający w domu kilkadziesiąt lat nie mogli skorzystać z ulgi, ponieważ nie mieli dokumentu potwierdzającego zakończenie budowy. W mojej ocenie takie podejście fiskusa wynikało z błędnej wykładni przepisów prawaocenia dr Mateusz Gogol.

Podobnie ocenia interpretację kolejna ekspertka.

– Od lat organy podatkowe przyjmowały, że nie jest możliwe skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie – podkreśla Paulina Biskup-Nawrot, radca prawny w JKP.Legal Kancelaria Radca Prawny Paulina Biskup- Nawrot.

W komentowanej interpretacji szef KAS przyjął natomiast korzystną dla podatników interpretację terminu zakończenia budowy, przyjmując, że chodzi o moment, kiedy budowa faktycznie została zakończona. Brana jest zatem pod uwagę data zakończenia budowy potwierdzona wpisem w dzienniku budowy, a nie data np. złożenia wniosku o dopuszczenie do użytkowania czy dopełnienia innych formalności związanych z budową budynku – podkreśla Paulina Biskup-Nawrot.

Jej zdaniem choć niewątpliwie zasadne byłoby znowelizowanie przepisów dot. ulgi termomodernizacyjnej i umożliwienie skorzystania z niej również w odniesieniu do kosztów ponoszonych na etapie budowy, to przedstawione przez szefa KAS stanowisko stanowi pewne światełko w tunelu dla podatników, umożliwiając im realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i skorzystanie z ulgi na wczesnym etapie kończenia budowy budynku.

Zmiana stanowiska organów skarbowych cieszy. Więcej podatników skorzysta z ulgi.

Kwestia opodatkowania dywidend wypłacanych na rzecz zagranicznych udziałowców

31 stycznia Naczelny Sąd Administracyjny pod wpływem tzw. wyroków duńskich (wyroki TSUE z 26 lutego 2019 r. w sprawach C-116 i 117/16), w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: II FSK 1588/20 orzekł że:

 • niezgodna z celem dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (dalej: dyrektywa) jest sytuacja, kiedy nie jest opodatkowana wypłata dywidendy na rzecz spółki z kraju UE, niebędącej jej rzeczywistym właścicielem, a jedynie pośredniczy w przekazaniu dywidendy do spółki mającej siedzibę w kraju zaliczanych do tzw. rajów podatkowych;
 • zwolnienie podatkowe jest natomiast możliwe w sytuacji, gdy spółka pośrednicząca a także niebędąca rzeczywistym beneficjentem, przekaże kolejno dywidendę na rzecz realnego beneficjenta, którego siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej i mógłby on ze zwolnienia skorzystać, jeśli spełnia warunki formalne.

Kontrowersje dotyczące problematyki opodatkowania dywidend wypłacanych na rzecz zagranicznych udziałowców zdają się być jednak szersze niż początkowo się to wydaje. Przyczyniły się do tego liczne orzeczenia sądów administracyjnych, które wskazały, że aby zastosować zwolnienie z poboru podatku, płatnik ma za zadanie zbadać nie tylko status beneficjenta rzeczywistego a także efektywne opodatkowanie dywidend w kraju odbiorcy płatności, zaznaczając, iż w przypadku zwolnienia dywidendy w kraju siedziby udziałowca, wyklucza możliwość zastosowanie zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w dyrektywie.

KONCEPCJA LOOK-THROUGH

Istotną rolę w przedstawionym rozliczeniu podatkowym odgrywa koncepcja look-through. Co prawda nie znajduje ona swojej podstawy w regulacjach prawnomiędzynarodowych, lecz jest ona akceptowana w doktrynie w tym również przez polskie organy podatkowe ( np.: Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 14 czerwca 2022 o nr 0111-KDIB2-1.4010.128.2022.2.AR, Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 7 kwietnia 2023 r. o nr 0111-KDIB1-1.4010.57.2023.2.SG.

Podejście to zakłada, iż można zastosować zwolnienie podatkowe w przypadku, gdy podmiot otrzymujący dywidendę nie jest beneficjentem rzeczywistym ale przekazuje kolejno dywidendę na rzecz podmiotu posiadającego taki status.

Należy jednak zauważyć, iż takie podejście niesie ze sobą ryzyko. W przypadku błędnego założenia w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego przez płatnika, mogą powstać poważne skutki podatkowe.

Natomiast, na tle regulacji krajowych, konsekwencje opisanej sytuacji mogłyby być wyrażone w sankcjach karno-skarbowych spowodowanych brakiem sporządzenia odpowiedniej dokumentacji podatkowej oraz potencjalnym dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, o którym mowa w ordynacji podatkowej.

PROFISKALNE PODEJŚCIE ORGANÓW PODATKOWYCH

Organy podatkowe prezentują jednak profiskalne  stanowisko,  uznając  że przy zastosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła przy wypłacie dywidendy, odbiorca takiej płatności powinien posiadać  status rzeczywistego właściciela. Dlatego płatnik przy stosowaniu zwolnienia z pobrania i wpłacenia podatku do właściwego urzędu podatkowego w zasadzie jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy spełnia warunki niezbędnych do skorzystania z takiego  zwolnienia.

MOŻLIWE KARY

Należy jednak mieć na uwadze możliwość nałożenia kar przez organy podatkowe w przypadku gdy zostanie zakwestionowany status rzeczywistego właściciela. W takiej sytuacji może zostać nałożona sankcja w wysokości 10% zaległości podatkowej. Dodatkowa odpowiedzialność wynikająca z kodeksu karnego skarbowego ciąży na kierownikach jednostek w postaci kary grzywny w wysokości do 720  stawek dziennych (33 560 400 zł w 2023 r.) oraz kara pięciu lat pozbawienia wolności.

PODSUMOWANIE

Naczelny Sąd Administracyjny w Polce w 2023 również potwierdził profiskalne stanowisko organów podatkowych, zgodnie z którym nałożył obowiązek badania statusu beneficjenta rzeczywistego właściciela należności w przypadku wypłat dywidend.

W związku z powyższym wyrokiem należy pamiętać, że badanie statusu beneficjenta rzeczywistego może okazać się kluczową kwestią w bieżącym roku finansowym. Nie można zapomnieć, że analogicznie badanie takie powinno zostać przeprowadzone przy innych płatnościach pasywnych np. odsetki.

Należy również pamiętać o tym, ze możliwe jest zastosowanie również koncepcji LOOK-THROUGH. Jednak  ze względu na  ostatni wyrok NSA  oraz profiskalne podejście organów podatkowych zasadne jest wystąpienie o interpretacje  podatkową jeśli chcą skorzystać Państwo z ww. koncepcji.

Estoński CIT czy fundacja rodzinna? Co lepiej zastosować?

W świetle ostatnich zmian podatkowych wielu podatników może zastanawiać się czy watro przejść na estoński CIT albo utworzyć fundację rodzinną. Przed dokonaniem wyboru należy dobrze poznać specyfikę obu instytucji.  

Estoński CIT polega na zryczałtowaniu podatku od dochodów spółek. Aby przejść na ten rodzaj opodatkowania spółka powinna spełniać dwa podstawowe warunki:

– wspólnikami musza być osoby fizyczne

– firmy musza osiągać minimalny poziom zatrudnienia czyli 3 osoby, które są zatrudnione w spółce na umowę o pracę lub zlecenie.

Złagodzenie wymagań do przejścia na estoński CIT sprawiło, że ta opcja opodatkowania zdobywa coraz większe zainteresowanie. Szczególną zaleta tego sposobu rozliczania się jest niższa stawka płaconego podatku oraz ułatwiony sposób rozliczania się (nie trzeba składać deklaracji, zaliczek na podatek czy prowadzić rachunkowości podatkowej). Niewątpliwie ciekawą zaletą estońskiego CIT-u jest możliwość decydowania kiedy spółka opłaci podatek, ponieważ dopóki spółka nie wypłaci dywidend, nie opłaci również podatku, dzięki czemu spółka będzie miała więcej środków na działalność. Należy również pamiętać o ograniczeniach w możliwości rozliczania się estońskim CIT-em i dodatkowych warunkach które trzeba spełnić, aby skorzystać z tej formy opodatkowania.

Nie każda działalność może skorzystać z możliwości rozliczania się estońskim CIT-em, ponieważ jest on przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność w formie spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.

Fundacja rodzinna została wprowadzona aby wspomóc polskie firmy w prowadzeniu sukcesji. Jest to instytucja, która ma na celu gromadzenie majątku w celu jego ochrony przed rozdrabnianiem i zarządzania nim w taki sposób, aby zapewnić potrzeby beneficjentów. Fundacja rodzinna jest podatnikiem CIT tylko w przypadku spełnienia świadczeń określonych w ustawowym katalogu świadczeń. Fundacja będzie zobowiązana do zapłacenia podatku CIT w wysokości 15% od wartości świadczenia. Oznacza to, że nie każde działanie fundacji rodzinnej może zostać potraktowane jako przychód, a co za tym idzie, nie zostanie odliczony od tego podatek.

Fundacja rodzinna będzie również zobowiązana do zapłaty 0,035% podatku CIT od przychodów z budynków  gdy wartość ich wynosi ponad 10 mln zł.

W przypadku fundacji rodzinnej niektórzy beneficjenci otrzymujący środki z fundacji mogą również zostać zwolnienie z PIT-u w momencie otrzymania środków z fundacji. Przy otrzymaniu środków wypłaconych z fundacji rodzinnej beneficjenci będą zobowiązani do zapłacenia PIT-u w wysokości 15%. Jednak beneficjenci, którzy są najbliższą rodziną fundatora (rodzeństwo, małżonkowie dzieci) oraz sam fundator są zwolnieni z opłacania PIT-u.

Przekazanie mienia lub świadczenia beneficjentom fundacji rodzinnej, będzie związane z zobowiązaniem fundacji do zapłaty zryczałtowanego podatku CIT w wysokości 15% od wartości przekazanego mienia lub wartości wykonanego świadczenia.

Należy zauważyć, że celem fundacji rodzinnej nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach może prowadzić działania w zakresie np. udzielania pożyczek czy obrotu majątkiem.

Jako cechy fundacji rodzinnej wymienia się:

– zwiększenie ochrony majątku

– finansowe zabezpieczenie najbliższych osób dla fundatora

– zwiększenie efektywności w zarządzaniu majątkiem

Trzeba pamiętać też o tym, ze prowadzenie fundacji rodzinnej to kolejne obowiązki, jak na przykład sporządzanie sprawozdania finansowego.

W aktualnym stanie prawnym jest możliwość skorzystania z rozliczania się estońskim CIT oraz założenia fundacji rodzinnej. Jednak nie ma możliwości aby fundacja rodzinna będąca osobą prawną była wspólnikiem spółki, która rozlicza się estońskim CIT.

Wielu podatników zastanawia się, które rozwiązanie będzie najlepszym dla ich spółki. Przy rozważaniach czy lepiej zastosować estoński CIT czy fundację rodzinną należy zwrócić uwagę co okaże się najlepszym rozwiązaniem w każdym przypadku indywidualnie. Aby dobrze ocenić potencjalne zyski i ryzyka najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty, który profesjonalnie przeanalizuje sytuację spółki i wskaże najbardziej korzystne rozwiązanie.

Płaca minimalna. Podwójne zmiany w minimalnym wynagrodzeniu i stawce godzinowej

W ostatnich dniach na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Projekt zakłada dwustopniowy wzrost wynagrodzenia minimalnego. Od 1 stycznia 2024 r. wyniesie ono 4242 zł (stawka godzinowa 27,70 zł), natomiast od 1 lipca 4300 zł (stawka godzinowa 28,10 zł).

Warto przypomnieć, że również w 2023 r. z dniem 1 lipca wzrosło wynagrodzenie minimalne, które obecnie wynosi 3600 zł. Wzrosła również minimalna stawka godzinowa – od 1 lipca 2023 r. wynosi 23,50 zł 📈

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej podwyżce ulegają także niektóre świadczenia, jak np.

🟣 minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe),
czy świadczenia pracownicze np.:
🟣 maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
🟣 minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, czy inne świadczenia, których wysokość uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

#kadry#wynagrodzenie#zmiany #2024

Ceny transferowe. Najważniejsze informacje

W związku z ciągłymi zmianami prawa podatkowego, przedstawiamy poniżej opracowanie dotyczące cen transferowych. 

Chcemy wskazać Państwu najważniejsze informacje i obowiązki wynikające z zmieniającego się prawa podatkowego. 

Ceny transferowe to pojęcie, które występuje w sytuacji, gdy transakcje zawierane są przez podmioty powiązane, czyli takie, które wywierają określony wpływ na inne podmioty krajowe lub zagraniczne. Czym są ceny transferowe? Kto je stosuje? Kim są podmioty powiązane? Odpowiadamy poniżej!

 

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

📢 Mobbing i dyskryminacja to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi może spotkać się organizacja. Bezpieczne i przyjazne środowisko pracy sprzyja efektywności pracowników.
Aby zapobiegać tym zjawiskom, konieczne jest wykształcenie umiejętności identyfikowania oraz reagowania na nie, najlepiej na każdym szczeblu organizacji.

Ochroną antymobbingową są objęci wszyscy pracownicy, bez względu na stanowisko pracy, funkcję oraz rodzaj umowy o pracę 🛡️.
Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapobiegania negatywnym zjawiskom w środowisku pracy ⚖️.
Realizacja tego obowiązku polega przede wszystkim na starannym i efektywnym przeciwdziałaniu 🚩.
Pracodawca obowiązek ten może realizować poprzez:
📌 szkolenie pracowników,
📌 informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu,
📌wdrożenie i przestrzeganie właściwych i dostosowanych do organizacji procedur antymobbingowych.

Wiedza o mechanizmach mobbingu jest kluczowym elementem budowania kultury w nowoczesnej organizacji.

W ostatnich miesiącach mec. Joanna Basińska wraz z mec. Izabelą Bielarz miały okazję zapoznać i przeszkolić kilkuset pracowników naszych Klientów z branży technologicznej oraz FMCG ze specyfiką i definicją mobbingu, sposobie odróżnienia go od np. wymagań menadżerskich lub konfliktu interpersonalnego i wreszcie o sposobach przeciwdziałania, jak i odpowiedzialności za powstały w środowisku pracy mobbing.

#mobbing#dyskryminacja#prawo#prawopracy#szkolenia#gwlex

Wykonawca umowy o roboty budowlane nie będzie mógł wystąpić o udzielenie gwarancji zapłaty, gdy inwestorem jest Skarb Państwa

Z dniem 6 lipca 2023 r. pozytywnie zaopiniowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. W projekcie pojawiła się nowelizacja art. 6491 kodeksu cywilnego. Nowelizacja ta  ogranicza legitymację wykonawcy umów o roboty budowlane do wystąpienia o udzielenie gwarancji zapłaty, gdy inwestorem jest Skarb Państwa. W projekcie zawiera się również norma intertemporalna wskazująca, na prawdopodobne nadanie regulacji skutku wstecznego tj. obejmować będzie ona również „umowy o roboty budowlane zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w odniesieniu do których wykonawca nie wystąpił z żądaniem przedstawienia gwarancji zapłaty za roboty budowlane przed tym dniem.”.

Art. 6491 k.c. w obecnym brzmieniu przyznaje wykonawcy robót budowlanych uprawnienie do żądania od inwestora udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane (w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, akredytywy bankowej albo poręczenia banku), celem zapewnienia mu terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Projekt wprowadza wyłączenie stosowania gwarancji zapłaty w przypadku, gdy inwestorem jest Skarb Państwa.

Jak ustawodawca uzasadnia nowelizację?

 • Wprowadzenie do kodeksu cywilnego art. 6491 miało na celu ,, zapobieganie negatywnym zjawiskom w gospodarce, w szczególności nieregulowania przez inwestorów i wykonawców robót budowlanych wynagrodzenia za wykonane prace”. Autorzy projektu założyli, iż w sytuacji, kiedy inwestorem jest Skarb Państwa, powyższe ryzyko nie pojawia się, albowiem Skarb Państwa jest „inwestorem wiarygodnym i dającym gwarancję wypłacalności”.
 • Zniesienie obowiązku udzielenia gwarancji zapłaty uznane za,, korzystne dla budżetu państwa’’. Udzielenie wykonawcy gwarancji zapłaty powoduje dodatkowe koszty dla budżetu państwa. Pomimo, iż ustawodawca zapewnia, że koszty zabezpieczenia wierzytelności strony ponoszą w częściach równych, to: ,, w praktyce koszty takie są ponoszone przez jednostkę sektora finansów publicznych, która następnie dochodzi zwrotu połowy kosztów od wykonawcy, co nie zawsze następuje szybko i czasem oznacza wieloletnie oczekiwanie na zakończeniu sporu sądowego”.
 • Prawo prywatne zawiera podobne elementy chroniące Skarb Państwa (np. wyłączenie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych dochodzonych od Skarbu Państwa).
 • Nowelizacja przepisu służyć ma przeciwdziałaniu dostrzeganemu przez autorów projektu zjawisku nadużywania przez wykonawców instytucji odstępowania przez wykonawców od zawartych umów o roboty budowlane. Występują sytuacje, iż wykonawca przeczuwając ryzyko odstąpienia od umowy przed inwestora z jego winy, wykorzystując gwarancję zapłaty, uniknie ryzyka potencjalnej kary albo spowoduje, iż wykonawca zamiast zapłacić karę, sam wystąpi z roszczeniem finansowym wobec inwestora.

Jak wskazują eksperci, rozwiązanie, które wprowadza nowelizacja niekorzystnie wpłynie na sytuację wykonawców. W momencie bowiem, gdy Skarb Państwa odmówi zapłaty, jedyną drogą dochodzenia roszczenia przez wykonawcę będzie droga sądowa – co będzie związane z długotrwałym i kosztownym procesem. Nadto, nawet jeśli wykonawca wygra proces sądowy, uprzednio spowodowane zatory finansowe mogą negatywnie wpłynąć na jego działalność, a szczególnie płynność finansową.

Ustawodawca nie ukrywa, iż jednymi z głównych celów nowelizacji są:

 • zapewnienie ochrony finansowych interesów państwa – nie będzie ono już obciążone zobowiązaniem do ponoszenia części kosztów ustanowienia gwarancji zapłaty;
 • ochrona Skarbu Państwa przed odstąpieniem od umowy przez wykonawcę.

Z projektowanej zmiany nie wynika jednoznacznie, w jaki sposób nieudzielenie gwarancji zapłaty wpłynie na relacje pomiędzy generalnym wykonawcą a dalszymi wykonawcami. Analizując uzasadnienie projektu wysnuć można domniemanie, iż generalny wykonawca nadal zobowiązany będzie do ustanowienia gwarancji na rzecz podwykonawców, lecz zagadnienie wciąż budzi wątpliwości.

Uznano, iż celem art. 6491 i nast. jest zapewnienie ochrony wykonawcy przed niewypłacalnością inwestora. Nie wzięto pod uwagę, że przepisy chronić miały wykonawcę przed nieterminowymi płatnościami inwestorów oraz całkowitych ich zaniechaniem – co w dalszej perspektywie powodowałoby egzekwowanie wierzytelności w długoletnim procesie sądowym.

Przez wielu ekspertów sens nowelizacji poddawany jest wątpliwości. Istnieje ryzyko, iż wcale nie usprawni ona działania regulacji, a stworzy jedynie nowe wyzwania dla sądownictwa.

Wszechstronna ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Czy wiesz że:

Ulga badawczo-rozwojowa jest aktualnie jedną z najatrakcyjniejszych form wsparcia dla przedsiębiorców, którzy zajmują się rozwojem lub badaniami naukowymi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Z ulgi mogą skorzystać praktycznie wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości prowadzonej firmy czy branży, których działania nastawione są na rozwój. 

Na czym polega?

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (w skrócie B+R) polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Odliczeniu podlegają koszty związane z działalnością B+R wskazane przez ustawodawcę jako „koszty kwalifikowane”. Kosztami takimi są przede wszystkim:

•           wynagrodzenia pracowników (związanych z działalnością badawczo-rozwojową),

•           wydatki poniesione na zakup specjalistycznego sprzętu, materiałów oraz surowców,

•           koszty usług doradczych, ekspertyzy, opinie oraz usług równorzędnych (świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez wyszczególnione podmioty wchodzące w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki),

•           odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,

•           koszty wartości niematerialnych i prawnych, patentów.

•           odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (z wyłączeniem samochodów os. oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością).

Wyżej wymienione koszty kwalifikowane dotyczą podmiotów nieposiadających statusu centrum badawczo-rozwojowego (status CBR). Podmioty posiadające taki status są uprzywilejowane i w ramach prowadzonej przez siebie działalności badawczo-rozwojowej mogą uznać za koszty kwalifikowane dodatkowo odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością jak i koszty ekspertyz, opinii usług doradczych ponoszone na rzecz innych podmiotów.

Podkreślenia wymaga, że ulga B+R może pomniejszać jedynie dochód osiągany z przychodów innych niż z zysków kapitałowych. Kwota odliczenia z tytułu omawianej ulgi nie może w roku podatkowym przekraczać dochodu uzyskanego z tytułu działalności gospodarczej.

W zależności od statusu podatnika oraz rodzaju kosztów kwalifikowanych kwota odliczonych wydatków może wynieść od 100% do 200%. Przykładowo w ramach kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników w ramach prowadzonej działalności podatkowej niezależnie od statusu każdy podatnik może odliczyć 200% kosztów kwalifikowanych.

Kto może skorzystać?

Z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. W celu skorzystania z ulgi należy przeprowadzić analizę w ramach własnej działalności nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową. Aby podatnik mógł zastosować ulgę przede wszystkim musi generować koszty kwalifikowane.

Zgodnie z treścią art. 4a ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych działalność badawczo rozwojową definiujemy jako: “działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.” Natomiast zdefiniowane w ustawie prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Lakoniczność oraz niedookreśloność powyższych definicji z perspektywy przedsiębiorców można uznać zarówno za wadę, jak i zaletę. Zdecydowaną wadą jest brak pewności, czy dana aktywność przedsiębiorcy rzeczywiście można zakwalifikować jako działalnością badawczo-rozwojową. Zaletą jest bardzo szeroki krąg podmiotów, które z omawianej ulgi mogą skorzystać. Adresatami ulgi na nie są wyłączenie podmioty, które prowadzą działalność w obszarach, w stosunku do których intuicyjne przypisuje się takie cechy jak nowoczesność i innowacyjność. W rzeczywistości, analiza dotychczasowej praktyki organów podatkowych wskazuje, że dopuszczają one na skorzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową m.in.: producentów urządzeń spawalniczych, producentów sprzętu AGD, producent resorów pneumatycznych, producentów z branży motoryzacyjnej, producentów jachtów żaglowych, producentów z branży spożywczej, producentów leków czy też producentów odzieży specjalnej.

Dobrym przykładem przejawów aktywności w działalności przedsiębiorcy kwalifikujących się jako działalność B+R jest m. in.:

 1. stworzenie nowego i innowacyjnego w skali firmy systemu informatycznego,
 2. opracowanie koncepcji technologii przetwarzania odpadów produkcyjnych,
 3. przeprowadzenie prób pilotażowych na nowej linii w celu zweryfikowania poprawności założeń przeprowadzenie testów dostępnych na rynku surowców w skali laboratoryjnej,
 4. przeprowadzenie testów w skali półtechnicznej,
 5. wykonanie badań partii próbnych w celu weryfikacji osiągnięcia zakładanych parametrów przy zastosowaniu nowego surowca
 6. wprowadzenie nowych lub ulepszonych rozwiązań, które mają na celu zmniejszenie zużycia materiałów lub też poprawę jakości produktu.
 7. opracowania nowego wyrobu medycznego oraz rozszerzenia zakresu możliwości jego stosowania.

Warto dodać, że w ramach prowadzonych działań badawczo rozwojowych często wystarczają działania rozwojowe, które niekoniecznie muszą zakończyć się sukcesem. Wynik prac i badań nie jest decydujący. Dla przykładu koszty projektów rozpoczętych wcześniej także można odliczyć.

W przypadku wątpliwości czy wykonywana działalność gospodarcza kwalifikuję się jako działalność B+R warto skorzystać z instrumentu podatkowego jakim jest interpretacja podatkowa. W prawidłowo przedstawionym stanie faktycznym pozytywnie wydana interpretacja chroni podatnika przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z błędnego wykorzystania ulgi podczas kontroli podatkowej.

Korzystanie z ulgi B+R opłaca się

Możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych zmniejsza podstawę opodatkowania. W związku z powyższym znacząco zmniejsza wartość końcowego podatku do zapłacenia. Wymienione koszty kwalifikowane w ustawie co do zasady należą do sporych (wynagrodzenie wykwalifikowanych pracowników, nabycie materiałów, surowców, środków trwałych czy specjalistycznej aparatury), w związku z powyższym możliwość odliczenia ich od podstawy opodatkowania w wysokości od 100 do 200% w zależności od statusu podmiotu oraz rodzaju wydatku znacząco optymalizuję podatek rozwijającej się firmy i wspomaga ją w twórczym rozroście gospodarczym. Na pytanie czy warto zastosować ulgę badawczo-rozwojową we własnej działalności gospodarczej w przypadku, gdy spełnia się warunki działalności badawczo-rozwojowej trzeba stanowczo odpowiedzieć TAK.

W przypadku gdy przedsiębiorca poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym przedsiębiorca skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorcę skorzystanie z ulgi B+R?

Korzystanie z ulgi wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia dodatkowej ewidencji kosztów kwalifikowanych. Ewidencje taką prowadzi się na bieżąco w ramach prowadzonej przez siebie księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej – odrębnie wskazując koszty kwalifikowane. Odliczenia kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36S lub PIT-36L, PIT-36LS oraz w załączniku do tych zeznań PIT/BR składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.


Przyszłość ulgi

Ulga badawczo-rozwojowa wprowadzona została 1 stycznia 2016 roku. W pierwszym roku obowiązywania możliwość odliczenia kosztów była bardzo mała. Limit odliczeń wynosił tylko 30% kosztów wynagrodzenia pracowników powiązanych z działalności  B+R oraz 20% i 10% co do pozostałych w zależności od wielkości przedsiębiorcy. W roku 2017 zwiększono nieznacznie limity odliczeń jednak zmianie nie uległ katalog kosztów kwalifikowanych, który od początku działania ulgi był dość ubogi. W 2018 roku weszła w życie nowelizacja przepisów, która nie tylko podwyższyła limity, ale znacząco zwiększyła katalog kosztów kwalifikowanych. Wraz z Nowym Ładem w 2022 r. przyszła kolejna spora zmiana na plus. Zwiększone zostały limity odliczeń kosztów dla centrum badawczego ponadto każdy podmiot prowadzący działalność badawczo-rozwojową zyskał możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych związanych z odliczeniem kosztów wynagrodzeń pracowników w wysokości 200%.  Jak możemy zauważyć na przełomie ostatnich 6 lat limit odliczeń kosztów kwalifikowanych znaczącą wzrósł. Na przykładzie wynagrodzeń pracowników możemy zaobserwować go ponad 6 krotnie. Warto dodatkowo zaznaczyć, że od 2022 r., ustawodawca wprowadził możliwość jednoczesnego, w odniesieniu do tych samych dochodów, stosowania ulg B+R oraz IP Box.

Na podstawie powyższego możemy rokować, że potencjalne przyszłe zmiany powiązane z ulgą B+R będą tylko zwiększać dotychczasowe limity odliczeń oraz poszerzać katalog kosztów kwalifikowanych.

_______________________________________________________________________________

Podsumowanie

Ustawodawca zdaje sobie sprawę, że im większy rozwój w polskich przedsiębiorstwach tym większy potencjalny wzrost gospodarczy kraju w związku z czym ulga na działalność badawczo-rozwojową stanowi doskonałe narzędzie do wspierania i napędzania polskiej gospodarki. Poprze odliczanie kosztów kwalifikowanych przedsiębiorca korzystający z ulgi może zmniejszyć podstawę opodatkowania czym de facto zmniejszy należny podatek dochodowy. Dodatkowo działania mające na celu poprawę i rozwój firmy wchodzące w zakres działalności badawczo rozwojowej zwiększa wartość i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Zniżka niniejsza ma szeroki wachlarz zastosowania i nie wolno wiązać ją tylko z działalnością specjalistycznych centr badawczych czy instytutów naukowych, gdyż w przeważnej mierze działania rozwojowe spełniające ustawowe kryteria dzieją się w większości rozwijających się współczesnych firm.

dr Mateusz Gogol

DORADCA PODATKOWY

Wniesienie akcji do fundacji rodzinnej bez podatku dochodowego

🟢 Ustawa o fundacji rodzinnej obowiązuje dopiero od 22 maja br., a organy podatkowe już wydają interpretacje dotyczące jej regulacji.

🟢 Krajowa Informacja Skarbowa przyjęła wykładnie literalną i przychylną podatnikom potwierdzając, że wniesienie przez fundatora składników majątkowych, w tym akcji do fundacji w celu pokrycia funduszu założycielskiego Fundacji nie będzie powodować powstania po stronie fundatora przychodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Więcej informacji i komentarz konsultanta podatkowego z Naszej kancelarii znajdziesz w artykule:

https://www.prawo.pl/podatki/czy-wniesienie-akcji-do-fundacji-rodzinnej-jest-opodatkowane,521946.html

#fundacjarodzinna #fundacja #prawo #podatki #gwlex

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

🚩 Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, wchodząca w życie już 1 lipca 2023, wprowadza wiele zmian mających na celu usprawnienie przebiegu postępowania cywilnego. Najważniejsze zmiany:

🔵 Podniesienie wartości przedmiotu sporu spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy, jako sąd I instancji do 100 tys. zł;

🔵 Pełnomocnictwo do doręczeń – nowy rodzaj pełnomocnictwa. Upoważniona do odbioru pism sądowych może być każda osoba fizyczna, której udzielone zostanie pełnomocnictwo w tym zakresie (pełnomocnik do doręczeń);

🔵 Uregulowanie postępowania z udziałem konsumentów.
Nowelizacja KPC wprowadza nowy rozdział w zakresie spraw o roszczenia konsumenta przeciwko przedsiębiorcy oraz o roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi (jeżeli konsument ten jest stroną postępowania). Powództwo będzie mogło być wytoczone przez konsumenta przed sąd właściwy dla swojego miejsca zamieszkania. Nowe przepisy przewidują również możliwość wystąpienia z powództwem także wobec przedsiębiorcy, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej;

🔵 Podwyższenie kwoty wartości przedmiotu sporu dla tzw. “roszczeń bagatelnych” z 1.000 zł do 4.000 zł

Jaki jest cel nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego?

– przyspieszenie postępowania sądowego;
– uproszczenie obowiązujących procedur;
– ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem;
– ułatwienie konsumentom dochodzenia swoich praw na drodze sądowej;
– wypełnienie zidentyfikowanych luk w obowiązującym systemie prawnym.


#kodekscywilny #nowelizacja #prawo #gwlex

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat