Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Rynek kapitałowy

RYNEK KAPITAŁOWY

Obsługa prawna transakcji kapitałowych jest jednym z głównych obszarów naszej praktyki, w której posiadamy wieloletnie doświadczenie.

W zakresie inwestycji kapitałowych na rynku niepublicznym zajmujemy się obsługą zarówno inwestycji bezpośrednich dokonywanych przez fundusze typu private equity/venture capital jak i inwestycji dokonywanych przez fundusze typu fund of funds.

Ponadto zajmujemy się obsługą prawną procesu dopuszczenia i wprowadzania akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

Doświadczenia kancelarii zbudowane są na bazie wieloletniej praktyki, w ramach której prawnicy prowadzili między innymi następujące projekty:

 • organizacja kompleksowej obsługi prawnej trzech narodowych funduszy inwestycyjnych,
 • przeprowadzenie kilkudziesięciu badań stanu prawnego przedsiębiorstw, w tym m.in. audyt prawny jednego z największych internetowych portali finansowych, audyt prawny spółki telekomunikacyjnych dostawców usług telewizyjnych, telefonii głosowej, Internetu
 • obsługa prawna licznych procesów inwestycyjnych i dezinwestycyjnych, w tym obsługa prawna inwestycji prowadzonych przez specjalistyczny wehikuł inwestycyjny, którego istotą działania jest inwestowanie w fundusze venture capital, obsługa procesu dezyinwestycji obejmującego kilka podmiotów w grupie wiodącego dostawcy paliw na polskim rynku,
 • obsługa prawna transakcji nabycia akcji poza rynkiem regulowanym od zagranicznego udziałowca w upadłości wraz z reprezentacją w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • obsługa prawna skupu pakietu kontrolnego akcji pracowniczych spółki produkcyjnej,
 • opracowanie części prawnej prospektu emisyjnego i innej dokumentacji dla emitenta z branży odzieżowej oraz dla emitenta działającego na rynku wierzytelności,
 • opracowanie części prawnej dokumentu informacyjnego dla emitenta będącego firmą inwestycyjną,
 • opracowanie części prawnej prospektu emisyjnego dla emitenta zajmującego się kompleksową obsługą wierzytelności.

Obsługa prawna emitentów

W ramach specjalizacji Rynki kapitałowe oferujemy obsługę prawną emitentów, w tym:

 • obsługę prawną procesów IPO, SPO, dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku giełdowym, wprowadzenia akcji do obrotu w systemie obrotu NewConnect,
 • obsługę prawną procesów emisji obligacji w ramach oferty publicznej i niepublicznej,
 • obsługę prawną procesu wycofania spółki z giełdy (delisting),
 • wspieranie emitentów przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych,
 • reprezentowanie emitentów przed KNF, GPW i KDPW,
 • sporządzanie wymaganych prawem procedur wewnętrznych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Obsługa prawna inwestorów

W ramach specjalizacji Rynki kapitałowe oferujemy obsługę prawną inwestorów, w tym:

 • doradztwo dotyczące nabywania pakietów akcji spółek publicznych,
 • obsługę prawną transakcji na akcjach spółek publicznych,
 • zapewnienie zgodności obowiązków informacyjnych z przepisami,
 • reprezentację inwestorów w postępowaniach przed KNF,
 • reprezentację inwestorów w sporach sądowych i arbitrażowych z emitentami oraz instytucjami finansowymi,
 • reprezentację inwestorów na walnym zgromadzeniu emitenta.

Obsługa prawna domów maklerskich

W ramach specjalizacji Rynki kapitałowe obsługę prawną domów maklerskich i ich akcjonariuszy, w tym:

 • obsługę procesów zakładania domów maklerskich oraz rozszerzania zakresu ich działalności,
 • opracowanie niezbędnych wewnętrznych procedur i regulaminów działania domu maklerskiego, a także dostosowywanie ich do zmieniających się przepisów prawa i wymagań KNF,
 • reprezentację w postępowaniach przed KNF,
 • doradztwo w zakresie wprowadzania nowych produktów.

Obsługa prawna towarzystw funduszy inwestycyjnych

W ramach specjalizacji Rynki kapitałow obsługę prawną towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, w tym:

 • doradztwo w zakresie powoływania i działania funduszy i towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów: projektów statutów funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw, regulaminów i procedur wewnętrznych,
 • reprezentację towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy w postępowaniach przed KNF w sprawie uzyskiwania zezwoleń na utworzenie funduszy inwestycyjnych,
 •  reprezentację towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych i sądowoadministracyjnych,
 • obsługę prawną procesów wprowadzania na rynek polski funduszy inwestycyjnych przez zagraniczne towarzystwa,
 • przygotowanie oraz obsługę prawną procesów zatwierdzania prospektów emisyjnych publicznych certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte.
Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn