Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Deepfake – jak się przed nim chronić?

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) pociąga za sobą ogromne możliwości i szanse na rozwój, ale z drugiej strony – liczne zagrożenia. Jak to zwykle bywa w tego typu sytuacjach, wszystko zależy od tego, w jakim celu się nią posłużymy.

Jednym z najpoważniejszych problemów jest zjawisko tzw. deepfake’ów. Ogólnie rzecz biorąc, są to treści wprowadzające w błąd. Projektowany unijny Akt w sprawie sztucznej inteligencji precyzuje, że chodzi o każdą treść w postaci obrazu, dźwięku lub filmu, która jest zmanipulowana lub syntetyczna i została wyprodukowana z wykorzystaniem AI. Deepfake ma przedstawiać osoby, które wydają się mówić lub robić rzeczy, których by nie powiedziały lub nie zrobiły.

W sieci roi się od żartobliwych deepfake’ów z udziałem celebrytów, a nawet polityków, których charakter jest jasny już na pierwszy rzut oka. Jednakże zjawisko to ma również swoje mroczne, a nawet przestępcze, oblicze.

Jednym z głównych zagrożeń związanych z deepfake’ami jest rozpowszechnianie fake newsów i dezinformacji. Zwłaszcza w dobie toczących się wojen jest to szczególnie niebezpieczne. Pozornie prawdziwy materiał z np. politykiem, który wygłasza bardzo kontrowersyjne poglądy może stać się zarzewiem konfliktu. Przy panujących niepokojach społecznych nie trudno wyobrazić sobie jak bardzo tego typu informacje mogą wpłynąć na bezpieczeństwo publiczne.

Co jednakże w sytuacji, gdy ktoś wykorzystuje nasz wizerunek w tworzeniu deepfake’a? Czy pomimo braku szczegółowych rozwiązań prawnych dot. AI, możemy liczyć na ochronę?

Przede wszystkim należy wskazać, że stworzenie deepfake’a z wykorzystaniem wizerunku osoby, która nie wyraziła na to zgody stanowi naruszenie dóbr osobistych. W zależności od konkretnej sytuacji, poza samym wizerunkiem, możemy mieć do czynienia również m.in. z naruszeniem prawa do dobrego imienia, renomy czy twórczości. W takim przypadku możemy żądać zaniechania takiego działania, a także usunięcia jego skutków. Możliwe jest również żądanie zapłaty zadośćuczynienia oraz odszkodowania – jeśli osoba, której dobra zostały naruszone poniosła szkodę majątkową.

Z tego typu sytuacją jakiś czas temu mierzył się Jay-Z. W deepfake’u wykorzystano jego głos do m.in. rapowania fragmentu Hamleta. Wskutek podjętych przez rapera kroków prawnych, nagrania zostały usunięte.

Nie tylko dobra osobiste mogą doznać uszczerbku, ale również dane osobowe. Nie zapominajmy, że nasz wizerunek również może by, głos mogą służyć do naszej identyfikacji, a tym samym możliwe jest zakwalifikowanie ich do kategorii danych osobowych. Tym samym tworząc deepfake możliwe jest również naruszenie przepisów RODO.

Szczególnie poważną sytuacją jest tworzenie deepfake’ów w celach przestępczych, np. szantażu. W mediach głośno było o przypadkach przeróbek filmów pornograficznych, w których miejsce twarzy rzeczywiście występujących tam ludzi były wmontowane twarze innych osób. Tego typu deepfake stanowi już przestępstwo, które może być kwalifikowane, w oparciu o uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2020 r. (sygn. akt II DO 96/20), jako zniewagę. Zgodnie z powołanym stanowiskiem SN, zniewaga obejmuje takie zachowania, które naruszają godność osoby znieważonej, a przedmiotem ochrony jest cześć wewnętrzna (podmiotowa). Zatem form

sprawczych może być wiele i nie obejmują tylko i wyłącznie określonych wypowiedzi osoby znieważającej. Zniewaga jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego, zagrożonym grzywną lub karą ograniczenia wolności, a w przypadku wykorzystania środków masowego komunikowania – również karą pozbawienia wolności do roku.

Postęp technologiczny niesie ze sobą wiele korzyści – ułatwia nam życie, sprzyja rozwojowi nauki, pomaga pokonywać bariery, które jeszcze niedawno wydawały się niemożliwe do usunięcia. Niemniej, jak w każdym przypadku, są dwie strony medalu. Rozwiązania, które mają sprzyjać słusznym celom, mogą jednocześnie trafić w niepowołane ręce i wyrządzić wiele szkód. Dlatego ważne jest, aby nie tylko odpowiednio zabezpieczać tego typu narzędzia, ale również wiedzieć, jak przed takim zagrożeniem się obronić.

Trwają prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) pracuje nad stworzeniem „Kodeksu Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego”. W tym celu powołany został przez Ministra Aktywów Państwowych zespół, którego zadaniem będzie opracowanie rekomendacji, przyczyniających się do profesjonalizacji nadzoru.

Kodeks Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego swoim zakresem ma objąć spółki Skarbu Państwa. Temat ten został poruszony ostatnio także przez wiceministra aktywów państwowych Jacka Bartmińskiego na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Zob. więcej:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/wiceminister-jacek-bartminski-na-ekg-profesjonalizujemy-nadzor

Ministerstwo Aktywów Państwowych zapowiada, że:

„Kodeks dobrych praktyk to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych związanych z właściwym wykonywaniem nadzoru właścicielskiego, jaki MAP wykonuje nad spółkami Skarbu Państwa. Kodeks będzie dokumentem, który nie tylko sprofesjonalizuje, ujednolici ten nadzór, ale też ma przeciwdziałać nieuczciwym praktykom rynkowym czy zapobiec niepożądanym działaniom.”

Zob. więcej:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/owolanie-zespolu-do-spraw-opracowania-kodeksu-dobrych-praktyk-nadzoru-wlascicielskiego

Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to proces, który może okazać się kluczowy dla firm borykających się z problemami finansowymi i stojących na krawędzi niewypłacalności. Jedną z dostępnych ścieżek jest przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami, otwierając tym samym możliwość szybkiego powrotu do stabilności finansowej. 

Dzięki starannie zaplanowanemu programowi restrukturyzacji, przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością mają szansę na odzyskanie stabilności finansowej i operacyjnej. Proces ten, często realizowany na drodze zawarcia układu z wierzycielami lub poprzez przeprowadzenie postępowania sanacyjnego, umożliwia firmom nie tylko uniknięcie upadłości, ale również zapewnienie sobie nowych perspektyw na przyszłość.

Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią tekstu, w której szczegółowo wyjaśniamy, na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jakie kroki obejmuje ten proces i dlaczego jest on niezbędny dla zachowania ciągłości działalności firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Dowiesz się również, jak ważne jest wsparcie specjalistów w skutecznym przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz jakie korzyści może przynieść zastosowanie się do odpowiednio opracowanego planu restrukturyzacji.

Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstw?

Restrukturyzacja przedsiębiorstw to kompleksowy proces, obejmujący serię działań na różnych płaszczyznach działalności firmy, mający na celu zwiększenie jej efektywności operacyjnej i finansowej. Proces ten może dotyczyć zmian w strukturze kapitałowej, organizacji zarządzania, jak również modyfikacji w zakresie zarządzania aktywami przedsiębiorstwa.

Celem restrukturyzacji jest nie tylko optymalizacja wykorzystania zasobów i poprawa pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, ale również zapewnienie jej stabilności finansowej i ochrona przed potencjalną upadłością.

Restrukturyzacja może być inicjowana przez różne podmioty gospodarcze i zazwyczaj jest odpowiedzią na wyzwania zewnętrzne, takie jak np. zmiany rynkowe wywołane pandemią COVID-19, konflikty międzynarodowe czy inne kryzysy. Proces ten wymaga nadzoru specjalisty w dziedzinie restrukturyzacji, który prowadzi przedsiębiorstwo przez zmiany, mające na celu przywrócenie rentowności i stabilizację operacyjną.

Zawarcie układu z wierzycielami jest jednym z kluczowych elementów procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, wymagającym precyzyjnego przestrzegania określonych procedur i warunków. Kluczowym wymogiem jest uzyskanie zgody większości wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania, co stanowi gwarancję, że zaproponowane rozwiązania są akceptowalne dla znaczącej części zainteresowanych stron.

Ta procedura zapewnia, że proces restrukturyzacji jest przeprowadzany w sposób przejrzysty i sprawiedliwy, dając firmie szansę na nowy początek bez konieczności ogłaszania upadłości.

Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne jest procesem zaplanowanych i skoordynowanych działań, których celem jest odzyskanie stabilności i płynności finansowej oraz operacyjnej przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ten złożony proces obejmuje szeroki zakres operacji, które są ukierunkowane na uzyskanie najlepszej możliwej pozycji firmy wobec jej wierzycieli, partnerów biznesowych oraz konkurencji na rynku. 

W procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa kluczowym krokiem jest sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności, co stanowi podstawę do dalszych negocjacji z wierzycielami oraz umożliwia dokładne określenie zobowiązań firmy. To działanie zapewnia przejrzystość finansową i jest niezbędne do właściwego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, a także pozwala na uczciwe traktowanie wszystkich stron procesu.

Zasadniczo, postępowanie restrukturyzacyjne koncentruje się na kilku kluczowych obszarach działalności firmy.

Pierwszym z nich jest restrukturyzacja organizacyjna, która może obejmować zmiany w strukturze zarządzania spółką, usprawnienie procesów operacyjnych czy reorganizację pracy. Celem tych działań jest zwiększenie efektywności operacyjnej i obniżenie kosztów działalności.

Drugim ważnym elementem jest restrukturyzacja finansowa, która dotyczy przede wszystkim zarządzania aktywami i pasywami firmy. W tym kontekście podejmowane są działania mające na celu optymalizację wykorzystania zasobów finansowych, renegocjację warunków współpracy z wierzycielami, a nawet przeprowadzenie negocjacji układu, który umożliwi restrukturyzację długu.

Kolejnym krokiem jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, co może wiązać się z wprowadzeniem innowacyjnych produktów lub usług, restrukturyzacją oferty czy zastosowaniem nowych strategii marketingowych.

Ogólnie rzecz biorąc, postępowanie restrukturyzacyjne wymaga holistycznego podejścia do problemu i zazwyczaj jest realizowane pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego, który dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, by prowadzić firmę przez cały proces. 

Jednym z głównych celów restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest umorzenie części zadłużenia, co może znacząco poprawić płynność finansową firmy i jej zdolność do kontynuowania działalności. Dzięki restrukturyzacji zadłużenia, przedsiębiorstwo zyskuje możliwość negocjacji nowych, bardziej korzystnych warunków spłaty zadłużenia, co może obejmować zarówno przesunięcie terminów płatności, jak i redukcję stóp procentowych. Działania naprawcze pozwalają firmie na wyjście z trudnej sytuacji finansowej i zapewnia fundament pod długoterminowy rozwój oraz stabilizację.

Jakie mogą być przyczyny restrukturyzacji?

Przyczyny skłaniające przedsiębiorstwa do podjęcia decyzji o restrukturyzacji są wielorakie i mogą być związane zarówno z czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, wpływającymi na działalność firmy. Te różnorodne motywacje mają bezpośredni wpływ na kondycję finansową i operacyjną przedsiębiorstwa, wymuszając konieczność przeprowadzenia zmian w celu zachowania lub przywrócenia jego stabilności na rynku.

Czynniki wewnętrzne

 • Wysokie koszty działalności. Firmy mogą borykać się z nadmiernymi kosztami operacyjnymi, które obciążają ich budżet i zmniejszają marżę zysku. Przyczyną mogą być drogie surowce, wysokie koszty utrzymania personelu lub nieefektywne procesy produkcyjne.
 • Nieefektywna strategia biznesowa. Błędne decyzje zarządcze dotyczące kierunku rozwoju firmy, nietrafione inwestycje lub błędna polityka cenowa mogą prowadzić do pogorszenia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.
 • Niska jakość oferowanych produktów lub usług. Jeżeli firma nie jest w stanie utrzymać wysokiej jakości swoich produktów lub usług, może to skutkować utratą zaufania i lojalności klientów, co bezpośrednio wpływa na wyniki sprzedaży.
 • Nieopłacalna produkcja. Kosztowne i nieefektywne procesy produkcyjne mogą znacząco obniżać rentowność przedsiębiorstwa, czyniąc restrukturyzację konieczną w celu przeglądu i optymalizacji tych procesów.

Czynniki zewnętrzne

 • Pandemie i epidemie. Globalne kryzysy zdrowotne, takie jak pandemia COVID-19, mają ogromny wpływ na działalność przedsiębiorstw, wymuszając adaptację do nowych warunków rynkowych i operacyjnych.
 • Inflacja. Wzrost inflacji może znacząco wpłynąć na koszty działalności firmy i siłę nabywczą klientów, co wymaga dostosowań strategicznych w celu zminimalizowania negatywnych skutków.
 • Zmiany na rynkach finansowych. Spadki na giełdach oraz zmiany w polityce monetarnej mogą wpływać na dostępność kapitału i koszty finansowania, co zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych rozwiązań finansowych.
 • Zmiany w polityce gospodarczej. Nowe regulacje prawne, zmiany podatkowe czy polityka gospodarcza rządu mogą wymagać od przedsiębiorstw szybkiej adaptacji i restrukturyzacji w celu zgodności z nowymi wymogami.
 • Wzrost konkurencji. Presja konkurencyjna, zarówno ze strony tradycyjnych konkurentów, jak i nowych graczy na rynku, może zmuszać firmy do przeprowadzenia restrukturyzacji w celu utrzymania lub zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej.

Rozumienie tych czynników jest kluczowe dla właściwego zarządzania ryzykiem i podejmowania świadomych decyzji restrukturyzacyjnych, mających na celu zabezpieczenie przyszłości firmy.

Jak przygotować się do procesu restrukturyzacji firmy?

Przygotowanie do procesu restrukturyzacji firmy wymaga przemyślanego planu i zrozumienia wszystkich aspektów, które mogą wpłynąć na jego skuteczność. Oto kilka kluczowych kroków, które mogą pomóc w odpowiednim przygotowaniu:

 1. Zrozumienie potrzeby restrukturyzacji. Pierwszym krokiem jest dokładna analiza aktualnej sytuacji firmy i zidentyfikowanie przyczyn, dla których restrukturyzacja jest konieczna. Może to obejmować analizę finansową, ocenę efektywności operacyjnej oraz przegląd rynku i konkurencji.
 2. Zapewnienie wsparcia prawnego. Niezwykle ważne jest zabezpieczenie wsparcia prawnego już na wczesnym etapie procesu. Specjaliści w dziedzinie prawa restrukturyzacyjnego mogą pomóc w zrozumieniu wszelkich aspektów prawnych związanych z procesem, w tym w negocjacjach z wierzycielami, przygotowaniu planu restrukturyzacji czy w przeprowadzeniu niezbędnych procedur prawnych.
 3. Stworzenie szczegółowego planu restrukturyzacji. Plan powinien zawierać zarówno krótko-, jak i długoterminowe cele, które firma chce osiągnąć dzięki restrukturyzacji, jak również konkretne działania, które zostaną podjęte w celu ich realizacji. Ważne jest, aby plan był realistyczny i oparty na dokładnej analizie finansowej.
 4. Komunikacja z zainteresowanymi stronami. Otwarta i przejrzysta komunikacja z pracownikami, wierzycielami, inwestorami i innymi zainteresowanymi stronami jest kluczowa dla sukcesu procesu restrukturyzacji. Ważne jest, aby wszyscy byli świadomi planowanych zmian i rozumieją ich konieczność oraz potencjalne korzyści.
 5. Zarządzanie zmianą. Restrukturyzacja często wiąże się ze znacznymi zmianami w funkcjonowaniu firmy. Efektywne zarządzanie tymi zmianami, w tym szkolenie i wsparcie pracowników, jest niezbędne do minimalizowania zakłóceń i zapewnienia płynnego przebiegu procesu.
 6. Monitorowanie postępów i elastyczność. Po wdrożeniu planu restrukturyzacji, ważne jest ciągłe monitorowanie postępów i gotowość do dokonywania korekt w razie potrzeby. Środowisko biznesowe jest dynamiczne, a elastyczność w podejściu może okazać się kluczowa w dostosowaniu się do zmieniających się warunków.

Podjęcie działań przygotowawczych i wsparcie specjalistów z różnych dziedzin, w tym prawników specjalizujących się w restrukturyzacji, mogą znacząco przyczynić się do skuteczności i efektywności całego procesu, minimalizując ryzyko i maksymalizując szanse na sukces.

Jak wybrać odpowiedniego doradcę restrukturyzacyjnego?

Wybór odpowiedniego doradcy restrukturyzacyjnego jest kluczowym elementem sukcesu procesu przekształceń w firmie, który może zapewnić jej dalsze funkcjonowanie w obliczu trudności finansowych. Kancelarie prawne, specjalizujące się w obszarze restrukturyzacji i upadłości, oferują nie tylko wsparcie prawne, ale i kompleksowe doradztwo strategiczne, aby skutecznie przejść przez złożony proces restrukturyzacji.

Jak wybrać odpowiedniego specjalistę?

Wybierając doradcę, zwróć uwagę na kancelarie, które mają doświadczenie i specjalizują się w obszarze prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Takie kancelarie dysponują wiedzą nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną, niezbędną do skutecznego przeprowadzenia procesu.

Ważne jest, aby doradca miał doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami z danej branży, co pozwoli na lepsze zrozumienie specyfiki działalności i wyzwań, przed którymi stoi firma.

Optymalnie, gdy kancelaria oferuje dostęp do zespołu ekspertów z różnych dziedzin – prawa, finansów, biznesu, co umożliwia kompleksowe podejście do problemu i opracowanie strategii restrukturyzacyjnej z uwzględnieniem wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa.

Doradca restrukturyzacyjny powinien posiadać umiejętności negocjacyjne, które są kluczowe w procesie ustalania warunków układu z wierzycielami i innych umów z partnerami biznesowymi.

Sprawdź referencje i przykłady udanych projektów restrukturyzacyjnych realizowanych przez kancelarię. Sukcesy w podobnych przypadkach mogą być dobrym prognostykiem skuteczności działań doradcy.

Kancelarie prawne specjalizujące się w restrukturyzacji i upadłości pomagają firmom w przezwyciężaniu trudności finansowych poprzez analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, doradztwo w wyborze najlepszej ścieżki postępowania, reprezentację w negocjacjach z wierzycielami oraz wsparcie w opracowaniu i realizacji planu restrukturyzacyjnego. Wybierając doradcę, warto postawić na doświadczenie, specjalizację oraz indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań firmy, co znacznie zwiększa szanse na skuteczną restrukturyzację i powrót do stabilności finansowej.

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Koszty związane z restrukturyzacją firmy mogą być znaczące i różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj i skala postępowania, a także rozmiar zadłużenia przedsiębiorstwa. Do głównych wydatków, które należy wziąć pod uwagę, należą:

 • Konsultacje i doradztwo. Koszty te obejmują wynagrodzenia dla doradców restrukturyzacyjnych, prawników oraz biegłych rewidentów, którzy wspierają firmę w procesie przeprowadzania zmian. Wysokość tych opłat zależy od złożoności przypadku i renomy wybranych specjalistów.
 • Przekształcenia prawne i majątkowe. Do tej kategorii należą wydatki związane z rejestracją zmian w odpowiednich urzędach, takich jak opłaty rejentów czy znaczki sądowe.
 • Redukcja zatrudnienia. Jeżeli proces restrukturyzacji wymaga zmniejszenia liczby pracowników, firma musi być przygotowana na pokrycie kosztów związanych z odprawami i odszkodowaniami, a także potencjalnymi szkoleniami dla pracowników.
 • Zmiany strukturalne. Implementacja nowych rozwiązań w strukturze firmy, takich jak specjalistyczne szkolenia dla pracowników czy modernizacja systemów informatycznych, również generuje dodatkowe koszty.
 • Pozyskanie nowego finansowania. W przypadku, gdy firma szuka dodatkowych środków finansowych, na przykład poprzez emisję obligacji czy nowe umowy leasingowe, może to wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Do innych kosztów związanych z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego należą:

 • opłaty za działalność rady wierzycieli,
 • koszty związane z dokonywaniem prawnych obwieszczeń,
 • wynagrodzenie dla osób zatrudnionych przez zarządcę lub nadzorcę,
 • opłaty sądowe.

Koszty te są uzależnione od wielu zmiennych, w tym od liczby wierzycieli zaangażowanych w postępowanie, sumy ich wierzytelności, a także od opisu i wyceny składników masy sanacyjnej. Ważne jest, aby przedsiębiorstwo miało świadomość, że wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem restrukturyzacji ponosi dłużnik, co powinno być uwzględnione w planowaniu finansowym firmy na czas przeprowadzania zmian.

Podsumowując, restrukturyzacja przedsiębiorstwa stanowi kluczową alternatywę dla ogłoszenia upadłości, oferując firmom szansę na poprawę sytuacji finansowej i uniknięcie postępowania egzekucyjnego. Wybór odpowiedniego rodzaju postępowania jest zależny od specyficznych potrzeb i okoliczności, w jakich znajduje się firma. Dzięki elastycznemu podejściu i możliwości dostosowania czasu trwania postępowania do indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa, restrukturyzacja otwiera drogę do stabilizacji i dalszego rozwoju, minimalizując jednocześnie negatywne konsekwencje dla wszystkich zainteresowanych stron.

W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem prawnym, warto wspomnieć o ustawie z dnia 15 maja 2015 r., która wprowadziła znaczące zmiany w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, stanowiąc fundament dla procesów naprawczych. Dodatkowo, zmiany wprowadzone w grudniu 2021 r. dalej rozwijały te regulacje, dostosowując je do bieżących wyzwań gospodarczych i umożliwiając jeszcze skuteczniejsze zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w firmach.

SYSTEM KAUCYJNY OPAKOWAŃ OD STYCZNIA 2025 R.

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce obowiązywać będzie system kaucyjny, którego podstawą będą przepisy Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej: Ustawa). Treść przedmiotowej regulacji ogłoszona została w ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Jest to regulacja o charakterze proekologicznym, jej celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych na środowisko. Nowe rozwiązania mają zwiększyć poziom selektywnego zbierania, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych. Na ten moment system kaucyjny obowiązuje lub jest w trakcie wdrażania w kilkunastu europejskich państwach.

Systemem kaucyjnym objęte zostaną:

 • plastikowe butelki jednorazowe o pojemności do 3 litrów;
 • szklane butelki wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 litra;
 • metalowe puszki o pojemności do 1 litra.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego oznaczać będzie nałożenie na konsumentów dodatkowej opłaty (kaucji), która będzie im zwracana w przypadku zwrotu pustego opakowania do punktu zbiórki. By zwrócić opakowanie w punkcie zbiórki konsumenci nie będą musieli okazać dowodu zakupu produktu.

Najwięcej nowych obowiązków związanych z systemem kaucyjnym spoczywać będzie na podmiotach wprowadzających produkty do obrotu. Będą one zobowiązane do powołania lub nawiązania współpracy z operatorem (podmiotem reprezentującym), odpowiedzialnym za wdrożenie i prowadzenie systemu. Operator będzie między innymi selektywnie zbierał opakowania lub odpady opakowaniowe, tworzyć systemy ich odbiorów i transportu, a także rozliczać kaucje ze sklepami. System kaucyjny będzie zdecentralizowany, co oznacza, że każdy przedsiębiorca wprowadzający produkty na rynek będzie miał możliwość powołania własnego podmiotu zajmującego się zbiórką opakowań

Podmioty wprowadzające produkty do obrotu obowiązane będą do osiągania odpowiedniego poziomu selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Poziom ten będzie sukcesywnie wzrastać w następujący sposób:

 • 77% w 2025 roku;
 • 81% w 2026 roku;
 • 84% w 2027 roku;
 • 87% w 2028 roku;
 • 90% w 2029 roku i w następnych latach.

Jeżeli podmiot wprowadzający produkty do obrotu nie rozpocznie współpracy z operatorem lub nie osiągnie ww. poziomów selektywnego zbierania opakowań, to będzie on zobowiązany do uiszczenia opłaty produktowej. Wysokość tej opłaty w 2025 roku ma wynieść 10 groszy za kilogram niezebranych opakowań i tak samo jak poziom selektywnej zbiórki opakowań będzie rosnąć wraz z kolejnymi latami obowiązywania systemu kaucyjnego w Polsce.

Nowe regulacje wpłyną także na sklepy detaliczne. Różnica między obowiązkami przedsiębiorców prowadzącymi sklepy detaliczne będzie zależeć od ich powierzchni sprzedaży. Każdy sprzedawca produktów podlegających pod system kaucyjny będzie zobowiązany do pobierania kaucji. W przypadku jednostki handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2, w której użytkownikom są oferowane produkty w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym zwracanie kaucji oraz zbieranie pustych opakowań będzie jedynie fakultatywne. Inaczej sytuacja ma się w przypadku sklepów detalicznych o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2, gdyż te zobowiązane będą do zwracania opłaty kaucyjnej i zbierania opakowań.

Dyskusyjny wydaje się względnie krótki okres na przygotowanie do wdrożenia nowych regulacji (15 miesięcy od ogłoszenia zmiany przepisów). Pojawiają się także głosy postulujące zmianę nadchodzących regulacji, chociażby w zakresie wdrożenia systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta czy zmiany wysokości kaucji lub opłaty produktowej. Niemniej, na tę chwilę system kaucyjny zacznie obowiązywać już od początku 2025 roku, dlatego w przypadku potrzeby wdrożenia odpowiednich zmian w przedsiębiorstwie konieczne jest zaimplementowanie w strukturze dostosowanych narzędzi informatycznych, rozwiązań technologicznych, regulacji i procedur pozwalających zoptymalizować procesy biznesowe wywołane przedmiotową nowelizacją. 

Czym jest rynek kapitałowy i jak działa?

Rynek kapitałowy stanowi platformę do transakcji związanych z instrumentami finansowymi, w tym akcjami i obligacjami. Jego główną funkcją jest umożliwienie emitentom pozyskiwanie środków finansowych oraz zapewnienie inwestorom, czyli nabywcom papierów wartościowych, szansy na finansowy zysk. 

Sprawdź, co wpływa na prawidłowe funkcjonowanie rynku, czym jest rynek regulowany, jak wygląda obrót instrumentami finansowymi i jakie instytucje zajmują się prowadzeniem nadzoru, zapewniając bezpieczeństwo finansom państwa. 

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy to część systemu finansowego, która zajmuje się kupnem i sprzedażą długoterminowych instrumentów finansowych. Obejmuje on zarówno rynek pierwotny, na którym firmy i rządy wydają nowe papiery wartościowe, jak i rynek wtórny, na którym inwestorzy kupują i sprzedają istniejące papiery wartościowe. Działa on na zasadzie oferty i popytu, gdzie ceny instrumentów finansowych, takich jak akcje czy obligacje, są ustalane na podstawie oceny ich wartości przez inwestorów. Rynek kapitałowy odgrywa niezwykle ważną rolę w gospodarce, umożliwiając firmom pozyskiwanie kapitału na rozwój i inwestycje, a inwestorom – osiąganie zysków z inwestycji.

Podmioty rynku kapitałowego

Rynek kapitałowy składa się z wielu różnych podmiotów, które wspólnie tworzą złożony i dynamiczny ekosystem finansowy. Każdy z tych podmiotów odgrywa unikalną rolę, przyczyniając się do efektywności, stabilności oraz przejrzystości tego rynku. 

Instytucje finansowe to podstawowi gracze na rynku zajmujący się zarządzaniem, inwestowaniem oraz pośrednictwem finansowym. Do tej grupy należą banki centralne i komercyjne, takie jak Europejski Bank Centralny czy Federalna Rezerwa w USA. Regulują podaż pieniądza i stopy procentowe, co bezpośrednio wpływa na rynek kapitałowy. Banki komercyjne często uczestniczą w obrocie papierami wartościowymi i oferują usługi związane z inwestowaniem.

Inne instytucje finansowe to:

 • Fundusze emerytalne i inwestycyjne to instytucje, które gromadzą kapitał od inwestorów i reinwestują go w różne instrumenty finansowe, w tym akcje, obligacje oraz inne aktywa. 
 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe inwestują środki zgromadzone z opłat ubezpieczeniowych, często skupiając się na stabilnych i długoterminowych inwestycjach.

Instytucje wspierające i nadzorujące rynek:

 • Domy maklerskie i doradcy inwestycyjni — oferują usługi pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi i doradztwo inwestycyjne dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
 • Publiczne rynki giełdowe i animatorzy rynku — giełdy, takie jak New York Stock Exchange czy Warszawska Giełda Papierów Wartościowych to miejsca, w których odbywa się handel akcjami, obligacjami i innymi instrumentami. Animatorzy rynku zapewniają płynność handlu poprzez kupno i sprzedaż papierów wartościowych.
 • Komisja Nadzoru Finansowego i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych to instytucje nadzorujące działalność rynku kapitałowego, dbające o jego transparentność i bezpieczeństwo. Odpowiadają za regulacje, licencjonowanie oraz nadzór nad uczestnikami rynku.
 • Indywidualni inwestorzy to osoby fizyczne, które inwestują swoje środki na rynku kapitałowym. Mogą oni inwestować bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, kont maklerskich itp. Indywidualni inwestorzy odgrywają ważną rolę na rynku, wprowadzając do niego dodatkową płynność i różnorodność inwestycyjną.

Razem te podmioty tworzą złożoną strukturę rynku kapitałowego, na którym każdy uczestnik przyczynia się do jego sprawności i rozwoju, powodując wzrost i stabilność gospodarczą.

Sprawdź ofertę: Obsługi prawnej rynku kapitałowego

KNF — nadzór nad rynkiem kapitałowym

Zgodnie z ustawą regulującą nadzór nad rynkiem kapitałowym, wyznaczona jest instytucja odpowiedzialna za tę kontrolę wraz z określonymi głównymi zadaniami. 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest organem nadzorującym, którego głównym zadaniem jest zapewnienie prawidłowej pracy rynku, a także ochrona obrotu i bezpieczeństwa inwestorów. KNF zajmuje się tworzeniem przepisów prawnych i prowadzeniem działań edukacyjnych związanych z rynkiem kapitałowym będącym pod ciągłym nadzorem.

Komisja ma także uprawnienia do zatwierdzania publicznych dokumentów informacyjnych dotyczących emisji papierów wartościowych i ich wprowadzania do obrotu na regulowanym rynku. Ponadto KNF sprawuje nadzór, w określonym zakresie, nad Alternatywnym Systemem Obrotu (ASO). Istotną funkcją Komisji jest także rozwiązywanie konfliktów między uczestnikami rynku kapitałowego. Ustawa szczegółowo określa prawa i obowiązki KNF jako instytucji nadzorującej rynek kapitałowy.

Rodzaje ryzyka rynku kapitałowego

Ryzyko na rynku kapitałowym jest znaczące i można je opisać jako odstępstwo od przewidywanego wyniku ustalonego celu. Ryzyka na tym rynku mają różnorodne źródła i są pod wpływem wielu zmiennych czynników. Do głównych rodzajów ryzyka na rynku kapitałowym należą:

 • Ryzyko rynkowe, które powstaje z powodu nieprecyzyjnie określonych czasów trwania inwestycji, niekorzystnych wahań cen papierów wartościowych oraz braku ochrony przed ryzykiem.
 • Ryzyko płynności dotyczy zdolności do szybkiej konwersji papierów wartościowych na gotówkę bez obniżania ich ceny. Wiąże się z procesem sprzedaży lub zakupu danego aktywa.
 • Ryzyko finansowe odnosi się do emitentów, których działalność jest finansowana przez dług. Jego źródłem może być na przykład niewłaściwa analiza papierów wartościowych.
 • Ryzyko inflacji jest związane ze zmianami w sile nabywczej pieniądza wynikającymi z inflacji.
 • Ryzyko stopy procentowej pojawia się w wyniku zmian stóp procentowych na rynku, które wpływają na wartość instrumentów finansowych opartych na stopach procentowych i na dochody inwestorów.
 • Ryzyko walutowe spowodowane jest zmianami w kursach walut. Dotyczy to inwestorów, którzy mają instrumenty finansowe w walucie obcej.
 • Ryzyko emitenta wynika z niewydolności działania emitenta. Może wystąpić, gdy emitent nie spełnia określonych wymagań lub niewłaściwie zarządza środkami uzyskanymi z emisji.
 • Ryzyko branżowe zależy od kondycji rynkowej danej branży.

Spotkanie integracyjne GWLEX

Za nami kolejne spotkanie integracyjne.

Tegoroczna impreza odbyła się w Dworku nad Pilicą.

Inspiracją naszego wieczoru były lata 20-ste.

Wsparcie kancelarii przy uzyskaniu leasingu operacyjnego

Zespół Kancelarii w składzie r.pr. Włodzimierz Głowacki oraz r.pr. Marta Milej – Krzyształowska wsparli Klienta w procesie uzyskania finansowania w formie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu komponentów linii technologicznej o wartości ponad 4.700.000,00 EUR.

Wsparcie Kancelarii obejmowało wypracowanie treści umów dostawy komponentów z wykorzystaniem wsparcia ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 oraz trójstronnych porozumień z instytucjami finansującymi w drodze symultanicznych negocjacji z uwzględnieniem wewnętrznych procedur towarzystwach leasingowych oraz wypracowanych uprzednio umów dostawy.

Dyplom dla GWLEX od Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”

Dyplom dla GWLEX od Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”

Dr Mateusz Gogol wsparł Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”

w zakresie skutków podatkowych programu wzmacniania roli kobiet.

Jest to kolejny projekt realizowany wspólnie z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”.

Poprzednie dotyczyły między innymi pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Fundacją przy tak użytecznych programach!

Wsparcie w transgranicznym połączeniu spółki polskiej ze spółką cypryjką

Zespół Kancelarii w składzie r.pr. Maksymilian Cudnik oraz dor. pod. dr Mateusz Gogol wsparli Klienta w przeprowadzeniu połączenia transgranicznego spółki polskiej ze spółką cypryjską.

Wsparcie Kancelarii obejmowało cały proces połączenia transgranicznego, poczynając od sporządzenia planu połączenia spółek, aż po rejestrację połączenia przed polskim sądem rejestrowym.

W praktyce transgraniczne połączenie spółek wielokrotnie sprawia problem ze względu na konieczność koordynacji procesu połączenia.

Proces ten powinien być zgodny z prawem obu krajów, w których zarejestrowane są łączące się spółki.

Prowadzi to do konieczności pozyskania zaświadczeń z sądu polskiego oraz sądu zagranicznego o zgodności połączenia z krajowym jak i zagranicznym prawodawstwem.

Nieodzownym elementem takiego procesu pozostaje współpraca naszej Kancelarii z zagranicznymi podmiotami,

które pomagają zapewnić zgodności połączenia z określonym prawem zagranicznym.

Dziękujemy za możliwość wsparcia konferencji Konstytucjonalizacja prawa prywatnego a europeizacja prawa prywatnego!

Mieliśmy zaszczyt być Sponsorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Konstytucjonalizacja prawa prywatnego a europeizacja prawa prywatnego”, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wydarzenie zrzeszyło czołowych przedstawicieli współczesnej nauki prawa prywatnego, dzięki którym dyskusja była wnikliwa i interesująca. 

Dziękujemy za możliwość wsparcia tej wyjątkowej konferencji!

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn