Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Upadłość i restrukturyzacja firmy

RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ

W obliczu trudności finansowych, zarówno wierzytelność, jak i zdolność przedsiębiorcy do pozostania wypłacalnym, stają się kwestiami wymagającymi natychmiastowej uwagi. Gdy dłużnik jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu zaspokojenie interesów swoich wierzycieli, pomoc prawna staje się niezbędna w przejściu przez skomplikowany proces zawarcia układu z wierzycielami.

Postępowanie układowe lub sanacyjne oraz opracowanie planu restrukturyzacji pod nadzorem ustanowionego takiej firmy doradczej jak nasza pozwala podmiotom gospodarczym na zawieszenie obecnych zobowiązań i zawarcia układu, który umożliwi kontynuację działalności. Jeśli Twoja firma zagrożona jest stanem niewypłacalności,a ma zobowiązania pieniężne, nasza pomoc może przywrócić stabilność finansową Twojego przedsiębiorstwa.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Oferujemy kompleksową obsługę prawną procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym połączonych ze zmianą formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej lub przekształceniami w tym zakresie. 

W ramach tej obsługi między innymi:

  • Doradzamy przy wyborze optymalnej struktury prawnej przedsięwzięcia, zapewniamy pomoc na każdym etapie jego realizacji.
  • Prowadzimy badanie prawne (due diligence) przedsiębiorstwa, jak i wchodzących w jego skład poszczególnych aktywów. 
  • Reprezentujemy klienta przed właściwymi organami administracji publicznej w celu uzyskania wymaganych zgód i zezwoleń. 
  • Reprezentujemy klientów uczestniczących jako wierzyciele w postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniu naprawczym, w tym doradzamy przy negocjacjach w przedmiocie sposobów restrukturyzacji zobowiązań upadłego. 
  • Zapewniamy wsparcie prawne przy wykonywaniu planów restrukturyzacyjnych, opracowujemy stosowną dokumentację, na którą składają się w szczególności projekty umów i aktów korporacyjnych.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego to proces prawny mający na celu niesienie pomocy firmom w trudnej sytuacji finansowej, aby uniknęły one niewypłacalności i mogły kontynuować swoją działalność. Proces ten pozwala przedsiębiorstwom na restrukturyzację długów, negocjacje z wierzycielami oraz przeprowadzenie niezbędnych zmian organizacyjnych, których celem jest przywrócenie płynności finansowej i zapewnienie długoterminowej stabilności.

Postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadzane przez naszą firmę polega na wypracowaniu i wdrożeniu planu, który jest akceptowalny dla wierzycieli i korzystny dla przedsiębiorstwa. Plan ten może obejmować zbadanie stanu finansowego firmy, przeterminowanie lub umorzenie części roszczeń, sprzedaż majątku nierentownego, zmiany w strukturze kapitałowej, a także optymalizację procesów biznesowych. Cały proces jest nadzorowany przez sąd oraz, w zależności od rodzaju postępowania, przez nadzorcę sądowego lub nadzorcę restrukturyzacyjnego, co zapewnia jego transparentność i sprawiedliwość.

Postępowanie restrukturyzacyjne jest skierowane do firm, które są zagrożone niewypłacalnością i w kryzysie, ale mają szansę na uzyskanie rentowności w przyszłości i zdolności do kontynuowania działalności gospodarczej. Wierzycielom umożliwia odzyskanie większej części należności niż w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, a pracownikom daje szansę na zachowanie miejsc pracy. 

Postępowanie restrukturyzacyjne to forma ratunku wymagająca odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, dlatego firmy często korzystają z pomocy specjalistów w dziedzinie prawa restrukturyzacyjnego i finansów. Oferujemy kompleksową obsługę, pomagając w negocjacjach z wierzycielami, opracowaniu skutecznych planów spłaty długów oraz wdrażaniu niezbędnych zmian, aby zapewnić przedsiębiorstwom nową szansę na sukces.

Postępowanie upadłościowe

Specjalizujemy się również w zarządzaniu procesem upadłości przedsiębiorstw. Postępowanie upadłościowe służy do legalnej likwidacji działalności przedsiębiorstwa lub jego restrukturyzacji w sposób umożliwiający kontynuowanie działalności, w zależności od przepisów prawa i specyfiki danej sprawy.

Przeprowadzenie postępowania upadłościowego inicjowane jest przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością lub ze strony wierzycieli i polega na systematycznym rozliczeniu zobowiązań finansowych firmy. Proces ten może przebiegać w różnych formach, takich jak likwidacja majątku firmy celem spłaty długów lub restrukturyzacja dłużnika, co pozwala na kontynuację działalności w zmienionej formie. W trakcie postępowania upadłościowego sąd wyznacza syndyka, który przejmuje zarządzanie majątkiem dłużnika i nadzoruje proces rozdzielania środków uzyskanych z likwidacji majątku między wierzycieli.

Proces upadłościowy zapewnia formalną i zorganizowaną ścieżkę do odzyskania należności. Pomimo że postępowanie upadłościowe może oznaczać koniec działalności firmy, zapewnia możliwość umorzenia długów i zaspokojenia wierzycieli. Pozwala to na uniknięcie dalszych konsekwencji prawnych i finansowych dla właścicieli i zarządu. Eliminuje także z rynku przedsiębiorstwa niewydolne finansowo i może zapewnić pracownikom uporządkowaną likwidację ich stosunków pracy oraz wypłatę należności z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Możemy pomóc, gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych w wymaganym terminie i gdy całkowite zadłużenie firmy przekracza wartość jej aktywów, a analiza finansowa i rynkowa wskazuje, że przedsiębiorstwo nie będzie w stanie odzyskać rentowności i jedyną opcją dla przedsiębiorstwa jest umorzenie długów, aby właściciele mogli rozpocząć nową działalność bez obciążeń.

Oferujemy szeroki zakres usług, od doradztwa prawnego i finansowego, poprzez reprezentację w sądzie, aż po zarządzanie procesem likwidacji majątku. 

Ogłoszenie upadłości

Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości to formalny proces prawny inicjowany w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie spłacić swoich długów i zobowiązań wobec wierzycieli. Proces ten jest regulowany przez odpowiednie przepisy prawa upadłościowego mające na celu zapewnienie sprawiedliwego rozwiązania dla dłużnika i jego wierzycieli. Ogłoszenie upadłości rozpoczyna formalne postępowanie upadłościowe, które może zakończyć się likwidacją majątku przedsiębiorstwa i dystrybucją uzyskanych środków wśród wierzycieli lub restrukturyzacją firmy w celu umożliwienia jej dalszej działalności.

Ogłoszenie upadłości rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu upadłościowego przez dłużnika (przedsiębiorstwo zadłużone) lub przez wierzycieli. Wniosek ten musi zawierać dokładne informacje na temat sytuacji finansowej firmy, w tym wykaz zobowiązań oraz spis aktywów. Po złożeniu wniosku sąd decyduje o otwarciu postępowania upadłościowego, co formalnie rozpoczyna proces upadłości.

Ogłoszenie upadłości zapewnia zorganizowaną i prawnie uregulowaną ścieżkę do odzyskania co najmniej części należności poprzez likwidację majątku dłużnika lub przez plan restrukturyzacyjny. Umożliwia legalne rozwiązanie problemów finansowych, czasem przez likwidację firmy i umorzenie niespłaconych długów, a czasem przez umożliwienie kontynuacji działalności po restrukturyzacji. 

Przygotowana likwidacja jest krokiem ostatecznym, który ma głębokie konsekwencje dla przedsiębiorstwa, jego wierzycieli, pracowników, a także dla rynku. Proces ten wymaga skrupulatnej analizy, dlatego polecamy swoje usługi prawne i doradztwa finansowego, aby wszystkie strony postępowania były traktowane sprawiedliwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn