Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Każdy projekt traktujemy indywidualnie. Dobieramy kompetencje i tworzymy strategie – szyjemy na miarę.

-----------

dr Jędrzej Jakubowicz

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow
Slider

Prawo autorskie w inwestycjach budowlanych

Mecenas Włodzimierz Głowacki w dniu 13 maja 2022 r., poprowadził szkolenie online dla radców prawnych organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu nt. prawa autorskiego w inwestycjach budowlanych. Podczas spotkania omówione zostały specyfiki utworów architektonicznych i innych produktów procesu inwestycyjnego, obrót prawami autorskimi oraz zabezpieczenia ustanawiane na utworach w ramach zabezpieczenia finansowania. Jako case study poruszona została problematyka transferu praw w ramach łańcucha umów w procesie inwestycyjnym na przykładzie orzeczeń Sądu Najwyższego.

Pomimo tego, iż szkolenie odbyło się w piątek po południu wzięło w nim udział ponad 150 uczestników.

Serdecznie dziękujemy za udział w webinarze!

Tokenizacja aktywów na rynku kapitałowym

Zespół Kancelarii uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Tematem dyskusji były sposoby wykorzystania i perspektywy rozwoju technologii blockchain na rynku kapitałowym oraz możliwości związane z tokenizacją aktywów finansowych i niefinansowych. Omówione zostały między innymi niezbędne podstawy technologiczne, a także polskie, unijne i wybrane zagraniczne regulacje dotyczące kryptoaktywów. Ponadto rozmawialiśmy o wybranych problemach praktycznych związanych z obrotem kryptoaktywami na tle przypadków, w których wykorzystana została technologia blockchain.

Obowiązek nasadzeń zastępczych musi być precyzyjny

Kancelaria wsparła Klienta, spółkę z branży deweloperskiej, w sprawie nałożenia na niego opłaty za usunięcie drzew z terenu nieruchomości, ze względu na niewykonanie obowiązku dokonania dodatkowych nasadzeń. Na skutek odwołania złożonego przez r.pr Ritę Świętek, SKO uchyliło decyzję orzekającą opłatę i umorzyło postępowanie w sprawie. Jednocześnie organ wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej, przyjmując argumentację Kancelarii, iż konieczne jest doprecyzowanie nałożonego obowiązku i nie było podstaw do przypisania Klientowi odpowiedzialności za niespełnienie warunków wynikających z zezwolenia na usunięcie drzew.

Wygrana w sprawie sądowej przeciwko ubezpieczycielowi

Mecenas Izabela Bielarz reprezentowała klienta w sprawie sądowej przeciwko ubezpieczycielowi. W sprawie został powołany biegły, który przychylił się do stanowiska prezentowanego przez kancelarię co pozwoliło na uzyskanie pozytywnego wyroku dla klienta
kancelarii.

Doradztwo w sporze korporacyjnym zakończonym wyjściem wspólnika

Zespół Kancelarii doradzał Klientowi z branży Executive Search oraz wspólnikom dwóch powiązanych spółek w sporze korporacyjnym. Projekt miał na celu sfinalizowanie wyjścia jednego ze wspólników ze spółek. Doradztwo obejmowało wsparcie Klienta w całym procesie począwszy od opracowania koncepcji wyjścia wspólnika ze spółki, ustalenie zasad rozliczeń pomiędzy wspólnikami, aż po wdrożenie rozwiązań pozwalających na wyjście wspólnika ze spółek. Wsparcie Kancelarii polegało w szczególności na opracowaniu niezbędnej dokumentacji w postaci porozumienia regulującego zasady wyjścia wspólnika ze spółek, umowy sprzedaży udziałów oraz pozostałych dokumentów korporacyjnych, a także prowadzenie późniejszych negocjacji w tym zakresie.

Nowe obowiązki przedsiębiorców i instytucji publicznych w związku z ochroną sygnalistów

Państwa Członkowskie UE, w grudnia tego roku, powinny wdrożyć Dyrektywę 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, powszechnie określaną dyrektywą o ochronie sygnalistów. Wspomniany termin oraz obowiązek dotyczy państw członkowskich UE i dopiero ustawa implementująca dyrektywę bezpośrednio nałoży nowe obowiązki na przedsiębiorców, jednak jest to moment właściwy na przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Na podstawie projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, jesteśmy w stanie w tej chwili przedstawić najważniejsze z założeń projektu, w kontekście działalności przedsiębiorców.

Kogo dotyczy obowiązek i do kiedy należy wprowadzić procedury?

Obowiązek wprowadzenia odpowiednich procedur dotyczy podmiotów z sektora prywatnego oraz publicznego, zatrudniających co najmniej 50 osób, a także podmiotów z sektora finansowego, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników oraz rodzaj sektora. U podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników powyższe procedury powinny funkcjonować od dnia 17 grudnia 2021 roku. Dla pracodawców z sektora prywatnego zatrudniających między 50 a 249 pracowników, termin ten został wydłużony do 17 grudnia 2023 roku.

Kto będzie uznany za sygnalistę?

Osoby, zgłaszające naruszenia prawa Unii, które są szkodliwe dla interesu publicznego. Ochronie prawnej podlegać będzie osoba zgłaszająca nieprawidłowości, która:

  • świadczy pracę na rzecz przedsiębiorcy, bez względu na formę świadczenia pracy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, B2B, kontrakt menedżerski, wolontariat, staż, praktyka);
  • świadczy pracę na rzecz podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą (wykonawca, podwykonawca, dostawca);
  • akcjonariusze, wspólnicy, członkowie organów osoby prawnej;
  • świadczyła na rzecz przedsiębiorcy pracę (stosunek pracy ustał) lub jeszcze nie nawiązała tego stosunku, ale powzięła na etapie rekrutacji informacje dot. naruszenia;
  • pomaga w zgłoszeniu naruszenia, bądź jest powiązana ze zgłaszającym.

Dlaczego trzeba już zacząć działać i co należy zrobić?

Przedsiębiorcy nie mają obowiązku wprowadzania kanałów do zgłaszania nieprawidłowości do czasu, aż nie zostanie uchwalona i nie wejdzie w życie ustawa, jednak podjęcie odpowiednich działań już teraz, zniweluje ewentualne straty finansowe i wizerunkowe, które mogłyby stanowić pośrednio efekt nieodpowiedniego przygotowania na nadchodzące i nieuniknione zmiany. Obowiązkiem pracodawcy będzie ustalenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określających wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Regulamin musi zostać ustalony po konsultacjach z zakładową organizacją związkową i przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Może on wejść w życie dopiero po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Każdy pracownik musi zostać zapoznany z tym regulaminem przed przyjęciem go do pracy.

Pracodawca będzie również zobowiązany do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Projekt przewiduje bowiem możliwość zgłoszenia zewnętrznego, gdzie można dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

Organizacja faktyczna.

Pomijając kwestię związaną z właściwym wdrożeniem wskazanych w projekcie ustawy procedur, dla każdego pracodawcy również bardzo istotny będzie wybór środków, które miałyby funkcjonować w danym przedsiębiorstwie. Należy ustalić, czy zgłoszenia będę dokonywane przez skrzynkę na listy w zakładzie, linię telefoniczną czy może za pomocą formularza na stronie internetowej. Ponadto istotnymi aspektami są zapewnienie poufności komunikacji i ograniczenie dostępu do zgłoszenia tylko do osób uprawnionych oraz ustalenie, kto będzie odpowiedzialny za odbiór zgłoszeń.

Pracodawca będzie musiał również ustalić, kto poprowadzi kampanię informacyjną w zakresie sygnalistów oraz jak będzie wyglądało postępowanie wyjaśniające oraz kto będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie takiego postępowania. Również kwestia odpowiedniego przechowywania zgłoszeń, na bazie ochrony danych osobowych, jawi się jako bardzo istotna, a powyższa całość, stanowi tylko wskazanie niektórych z zadań, z jakimi, w najbliższym czasie, przedsiębiorcom przyjdzie się zmierzyć.

Publikacja r. pr. dr Karoliny Szczepańskiej-Leśniewskiej

W najnowszym numerze Przeglądu Prawa Handlowego 11/2021 ukazał się artykuł autorstwa r. pr. dr Karoliny Szczepańskiej-Leśniewskiej pt. „Ochrona kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej”.

Artykuł poświęcony jest nowemu typowi spółki kapitałowej. W przypadku prostej spółki akcyjnej ustawodawca przyjął szereg nowych rozwiązań prawnych, odmiennych od dotychczas znanych na gruncie spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. Przede wszystkim, zamiast kapitału zakładowego, wprowadzony został kapitał akcyjny jako kapitał podstawowy. Ma to dalsze konsekwencje w zakresie ochrony i możliwości dysponowania majątkiem prostej spółki akcyjnej, które mec. dr Karolina Szczepańska-Leśniewska poddaje analizie prawnej.

Doradzamy przy transakcji joint venture – branża energii wiatrowej i fotowoltaiki

Kancelaria Głowacki i Wspólnicy uczestniczyła jako doradca prawny przy transakcji joint venture w projekcie dotyczącym inwestycji w polską spółkę działającą w branży energii wiatrowej i fotowoltaikiCelem spółki joint venture będzie finansowanie przyszłych transakcji M&A w szeroko pojętym sektorze energetycznym.

Zespół prawa korporacyjnego Kancelarii składający się z r. pr. Bogdana Dzudzewicza, adw. Jędrzeja Jakubowicza oraz apl. radc. Weroniki Dąbrowskiej brał udział w pracach nad sporządzeniem i negocjacjami umowy inwestycyjnej i dokumentacji transakcyjnej.

Domeny internetowe. Teoria i praktyka

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazała się książka pt. “Domeny internetowe. Teoria i praktyka” pod redakcją naukową dr. Ireneusza Matusiaka. Jeden z rozdziałów publikacji pt. „Nazwa domeny internetowej jako składnik przedsiębiorstwa; wybrane zagadnienia konstrukcyjne. Uwarunkowania prawne przenoszenia praw do nazwy  domeny  internetowej w ramach zbycia przedsiębiorstwa uno actu” przygotował Mecenas Włodzimierz Głowacki. Pozycja ta stanowi próbę umiejscowienia domeny internetowej wśród składników przedsiębiorstwa, a także analizę prawną dopuszczalności zbycia w ramach przedsiębiorstwa prawa do adresu domenowego.

Autor stara się przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy prawa do korzystania z adresu domenowego jako składnika przedsiębiorstwa dzielą jego los prawny. Porusza również zagadnienia właściwej kwalifikacji prawnej adresów domenowych i rozważa uwarunkowania przenoszenia adresu domenowego na inne podmioty. W publikacji przedstawione zostały także zagadnienia związane z konstrukcją przedsiębiorstwa jako uniwersum.

Autor: Włodzimierz Głowacki
Data publikacji: 2020
Miejsce publikacji: Domeny internetowe. Teoria i praktyka

Nieaktualna strona internetowa może sporo kosztować

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) nakładająca na spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne obowiązek prowadzenia stron internetowych.

Zmiana art. 5 k.s.h. wprowadziła dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych obowiązek prowadzenia stron internetowych i umieszczania na nich w miejscach przeznaczonych do kontaktu z akcjonariuszami ogłoszeń wymaganych przez prawo lub statuty. Jako takie należy rozumieć w tym wypadku np. ogłoszenia dotyczące walnego zgromadzenia, projekty uchwał czy sprawozdania finansowe.

Autor: Maksymilian Cudnik
Data publikacji: 3.03.2020
Miejsce publikacji: Puls Biznesu

Artykuł dostępny tutaj

KANCELARIA PRAWNICZA GŁOWACKI I WSPÓLNICY

BIURO W POZNANIU

ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

e-mail: poznan@gwlex.pl
tel. +48 61 221 74 51
fax +48 61 221 74 53

KRS 0000295680
REGON 300731875
NIP 7811811954
BIURO W WARSZAWIE

ul. Nowy Świat 2
00-497 Warszawa

e-mail: warszawa@gwlex.pl
tel. +48 22 364 44 54
fax +48 22 364 44 54