Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Rok 2023 pod znakiem zmian w Kodeksie pracy

W 2023 roku weszły w życie dwie nowelizacje Kodeksu pracy. Pierwsza – powszechnie znana pod nazwą pracy zdalnej i druga – wdrażająca dwie unijne dyrektywy zawierające wiele propracowniczych rozwiązań.

Pracodawcy powinni sprawdzić co ich czeka:

🟠 Konieczność wskazywania przyczyny rozwiązania umowy o pracę na czas określony.
Poza wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy, pracodawca będzie musiał zawiadomić o tym zamiarze i jego przyczynach reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową.
Nowe zasady wypowiadania umowy o pracę na czas określony będą miały zastosowanie do już zawartych umów, chyba że zostaną one wypowiedziane przed wejściem w życie nowelizacji.

🟠 Wprowadzenie zasad kontroli trzeźwości.
Korzystanie przez pracodawcę z uprawnienia polegającego na przeprowadzeniu badania trzeźwości pracowników pozostaje wyłączną decyzją każdego pracodawcy i nie stanowi jego obowiązku. Badania przeprowadzane będą pod kątem obecności alkoholu w organizmie jak również substancji działających podobnie do alkoholu.

🟠 Telepraca zastąpiona pracą zdalną.
Dotychczasowy kodeks pracy regulował pojęcie i zasady świadczenia przez pracowników pracy w formie telepracy. W wyniku nowelizacji przepisów prawa pracy zastąpiona ona została znaną i rozpowszechnioną w okresie covidowym pracą zdalną.
Zakres stosowania pracy zdalnej jest szerszy niż telepracy, przede wszystkim z uwagi na brak wymogu świadczenia pracy regularnie oraz brak konieczności przekazywania pracodawcy wyników pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

#prawopracy#pracazdalna#prawo#zmiany#gwlex

Nowe świadectwo pracy 23 maja 2023 roku!

📢 Już jutro wchodzi w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, które określa jego nową formę i treść.

Zmiany dotyczyć będą obowiązku umieszczania w świadectwie pracy m.in. takich kwestii jak informacja o:
·      liczbie dni pracy zdalnej,
·      okresie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (np. dot. sytuacji rodzinnych),
·      okresie urlopu opiekuńczego.

💻 Zawarcie w świadectwie pracy powyższych informacji dotyczących korzystania przez pracownika z przysługujących mu uprawnień, jest konieczne, celem ustalenia należnych mu pozostałych dni (np. pracy zdalnej) wynikających ze stosunku pracy nawiązanego z nowym pracodawcą (w przypadku zatrudnienia w tym samym roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy u poprzedniego pracodawcy).

#prawo#prawopracy#worklifebalance#nowelizacja#gwlex

Jesteśmy partnerem międzynarodowej konferencji “Marketplace for innovation, ideas and technologies – roles and responsibilities”

📢 Jesteśmy partnerem międzynarodowej konferencji “Marketplace for innovation, ideas and technologies – roles and responsibilities” organizowanej w dniach 11-12 maja 2023 r. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Temat wiodący tegorocznej edycji to: “Marketplace for innovation, ideas and technologies – roles and responsibilities”.

Konferencja będzie dotyczyć między innymi wpływu wyzwań rynkowych na takie obszary jak prawo własności intelektualnej czy komunikacja, a także oceny odpowiedzi legislacyjnych, regulacyjnych i orzeczniczych na wyzwania, jakich doświadczają na rynku użytkownicy, twórcy, wynalazcy, inwestorzy, media czy konsumenci.

Serdecznie zapraszamy!


#CICL #konferencja #UAM

Fuzja a przejęcie przedsiębiorstwa – czym się różnią?

W biznesie nieustannie dochodzi do przetasowań i zmian w strukturze firm. Łączą się one w jedno duże przedsiębiorstwo lub przejmują inne podmioty. Dokonują tym samym fuzji i przejęć. Wyjaśniamy, czym te procesy różnią się od siebie.

Czym jest fuzja przedsiębiorstw?

Fuzja to połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorstw, w wyniku czego tworzą one jeden organizm. Fuzja ma na celu redukcję kosztów produkcji, udoskonalenie wyrobów, wprowadzenie nowych rozwiązań. Przedsiębiorstwo zyskuje silniejszą pozycję na rynku i nowe produkty.

Firmy dokonujące fuzji muszą działać w formie spółek kapitałowych lub osobowych, jednak spółką przejmującą nie może być spółka osobowa. Podmiot pozostający w wyniku fuzji wstępuje we wszystkie prawa spółki wchłanianej lub obu spółek łączących się, zostając ich następcą prawnym.

Proces łączenia spółek regulowany jest w Kodeksie spółek handlowych.

Rodzaje fuzji

W zależności od tego, jakie firmy decydują się na fuzję oraz w jaki sposób do niej dochodzi, można wyróżnić kilka jej rodzajów. Najczęściej mówi się o fuzjach poziomej, pionowej i konglomeratowej.

Fuzja pozioma – dotyczy firm działających na tym samym rynku i wytwarzających podobne produkty.

Fuzja pionowa – dotyczy przedsiębiorstw zajmujących się tym samym produktem, ale różnymi etapami jego powstawania. Fuzja pionowa daje większą kontrolę nad produkcją, co przekłada się na wzrost jakości.

Fuzja konglomeratowa – dotyczy przedsiębiorstw działających w różnych obszarach, nie są wobec siebie konkurencyjne. Taka fuzja służy temu, by firma zaczęła działać w różnych, w tym nowych dla siebie, obszarach rynku, co pozwala na zróżnicowanie działalności.

Czym jest przejęcie firmy?

W wyniku przejęcia firmy nie powstaje nowy podmiot prawny. Podmiot przejmujący zyskuje kontrolę nad majątkiem oraz działalnością gospodarczą przejmowanego, ale przedsiębiorstwo przejmowane zachowuje osobowość prawną. Połączenie spółek może być dokonane:

  1. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej;
  2. przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (zawiązanie nowej spółki).

Przy przejęciu obciążenia związane z pracownikami przejmowanej firmy przechodzą na podmiot przejmujący, chyba że przedmiotem umowy jest wydzielona część firmy.

Proces przejmowania spółek regulowany jest w Kodeksie spółek handlowych.

Fuzja i przejęcie – najważniejsze różnice

Fuzja i przejęcie to nie to samo. W wyniku fuzji powstaje zupełnie nowa spółka. Podmioty dokonujące fuzji przenoszą do nowo powstałej spółki cały majątek, tracąc jednocześnie swój byt prawny.

Do przejęcia dochodzi, gdy jedno przedsiębiorstwo przejmuje majątek innego. Wykupuje je.

Do fuzji dochodzi wskutek porozumienia obu łączących się spółek. Jest to więc rozwiązanie „przyjazne”, podczas gdy przejęciepolega na przejęciu kontroli nad działalnością przez inny podmiot w nie zawsze przyjazny sposób.

Możliwe są tzw. wrogie przejęcia, czyli przejęcie kontroli nad spółką bez porozumienia i wbrew woli jej dotychczasowych organów (zarządu lub rady nadzorczej).

Przyczyny fuzji i przejęć

Spółki najczęściej chcą przeprowadzić fuzję, by połączyć swoje siły w celu zwiększenia swojego udziału na rynku albo ograniczyć koszty poprzez połączenie zadań, które mogą realizować wspólnie.

Przykładowo, po dokonaniu fuzji firmy mogą zrezygnować z dwóch działów kadr, dwóch działów marketingu, mogą połączyć swój park technologiczny. Ogranicza to koszty działania, co przekłada się na zyski i konkurencyjność.

Te same powody przemawiają za przejęciem innego przedsiębiorstwa i włączeniem go w swoje struktury.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia fuzji lub przejęcia

Fuzje i przejęcia służą zbudowaniu silnego podmiotu, który z większą łatwością będzie konkurował na rynku i dysponować będzie silniejszą pozycją.

Oba procesy pozwalają firmom korzystać ze swoich doświadczeń, patentów, know-how i zespołu pracowników oraz maszyn i urządzeń.

Dzięki połączeniu szeregu zadań realizowanych do tej pory przez działy w dwóch firmach, można obniżyć koszty działalności połączonego lub nowego podmiotu.

Łącząc się lub przeprowadzając połączenie, firmy zyskują „nowy oddech”: rozszerzają zakres działania, wchodzą na nowe rynki, zyskują nowych klientów. Rosną w siłę, mają więcej środków finansowych na inwestycje.

Fuzja i przejęcie – co z pracownikami?

Dla pracowników oba omawiane procesy oznaczają zmianę pracodawcy. W przypadku przejęcia, nowym pracodawcą jest firma przejmująca, jeśli zaś doszło do fuzji – nowo powstała spółka.

Nowy pracodawca wchodzi w rolę strony umowy zawartej z pracownikami i jest zobowiązany do przestrzegania warunków wynikających z dotychczas zawartych umów.

Pracownicy nie muszą godzić się na zmianę pracodawcy. W ciągu dwóch miesięcy od zmiany pracodawcy mogą złożyć wypowiedzenie. Z kolei nowy pracodawca nie ma podstaw do wypowiedzenia umów o pracę tylko dlatego, że doszło do połączenia lub przejęcia.

Każdy z pracowników powinien zostać poinformowany o formalnej zmianie pracodawcy oraz terminie, w którym ma ona nastąpić.

📣 Nowe przepisy dotyczące fundacji rodzinnej!

Zmieniające się przepisy dotyczące fundacji rodzinnej stosują mechanizm opodatkowania znany ze spółek kapitałowych, czyli tzw. Estoński CIT. 💰 Jest on oparty na ryczałcie od dochodów spółki. Co jeszcze warto wiedzieć o nadchodzących zmianach?

📌 Nie podlega opodatkowaniu fundacja rodzinna niewypłacająca świadczeń Beneficjentom, niebędąca w stanie likwidacji, a także osiągająca przychody w ramach działalności gospodarczej.

📌 W chwili wypłaty świadczeń na rzecz Beneficjentów fundacja jest opodatkowana 15% podatkiem dochodowym od osób prawnych.

📌 Również Beneficjenci muszą odprowadzić 15% podatek od osób fizycznych, o ile nie są to osoby zwolnione z podatku (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym oraz macocha).

📌 Warto wiedzieć, że wykonywanie przez fundację rodzinną działalności wychodzącej poza zakres wskazany w ustawie jest rozliczane stawką sankcyjną 25%.

📌 Od 10 marca należy również wziąć pod uwagę zmiany zaproponowane przez Komisję Finansów Publicznych dot. utraty prawa do zwolnienia z opodatkowana, opodatkowana najmu i dzierżawy środków trwałych oraz tzw. ukrytych zysków.

Nowe przepisy wprowadzają szereg rozmaitych stawek podatkowych, co znacznie komplikuje kwestie rozliczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwestii opodatkowania rekomendujemy kontakt z zaufanym doradcą podatkowym lub prawnikiem. 🤝

📣 Kolejne kluczowe zmiany w Fundacji rodzinnej!

6 marca zostało opublikowane sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Komisja Finansów Publicznych, która pracowała nad sprawozdaniem zaproponowała również kluczowe zmiany w Fundacji Rodzinnej.

Propozycje zmian są następujące:
📌 wspólnik spółki opodatkowanej estońskim CIT będzie mógł zostać fundatorem lub beneficjentem fundacji rodzinnej,
📌 zaproponowano 10% stawkę w podatku dochodowym od osób fizycznych dla beneficjentów spokrewnionych z Fundatorem należących do I i II grupy podatkowej zdefiniowanej w ustawie o podatku od spadków i darowizn,
📌 wprowadzono ukryte zyski od fundacji na rzecz beneficjenta/fundatora – opodatkowane 15% podatkiem dochodowym od osób prawnych jako świadczenia na ich rzecz lub wypłata mienia w związku z rozwiązaniem Fundacji Rodzinnej,
📌 brak zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przychodów z najmu lub dzierżawy przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku służących do prowadzenia działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany,
📌 fundacja rodzinna w organizacji korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, lecz jeśli wniosek o jej rejestrację nie zostanie złożony w ciągu 6 miesięcy – zostaje opodatkowana wstecz,
📌 koszty finansowania dłużnego od pożyczek udzielonych przez Fundacje rodzinną nie będą objęte limitem z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyłączony będzie limit tylko dotyczący 3 mln zł).

Zaproponowaną zmianę w zakresie rozszerzenia kręgu potencjalnych Fundatorów o wspólników spółek opodatkowanych estońskim CIT oceniamy pozytywnie. Zmniejszenie stawki PIT dla beneficjentów spokrewnionych z fundatorem (I i II grupa podatkowa) nie rozwiązuje problemu proporcjonalnego odliczenia zwolnienia w podatku. Mamy do czynienia jedynie z plastrem zakrywającym ranę, który w ostateczności na pewno nie będzie stanowił zachęty dla rodzeństwa do założenia wspólnie Fundacji rodzinnej.

Jednak co warto zaznaczyć dla najdalszych krewnych uwzględnionych przez Fundatora w statucie zmiana taka będzie oczywiście na plus. Opodatkowanie dochodów Fundacji rodzinnej osiąganych z najmu/dzierżawy nieruchomości biurowej czy linii produkcyjnej na rzecz działalności operacyjnej Fundatora, beneficjentów czy podmiotów powiązanych znacząco zmniejszy atrakcyjność tego rozwiązania, a pozostałe wprowadzone zmiany oceniamy pozytywnie jako uszczelniające fundacje rodzinną na gruncie podatkowym.

Przedstawione zmiany mają wejść w życie równolegle wraz z ustawą o Fundacji rodzinnej, czyli 22 maja 2023 r.

#Fundacjarodzinna #EstońskiCIT #Ukrytezyski #CIT #PIT #Prawo

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest sposobem na zabezpieczenie interesów wierzyciela bez konieczności prowadzenia sporu sądowego. 18 grudnia 2022 roku weszła w życie nowelizacja KC oraz KPC, w tym art. 777 KPC regulującego kwestię oświadczeń o poddaniu się egzekucji. ✅

Jakie są główne zmiany?

📌 Większa ochrona pożyczkobiorców będących osobami fizycznych przed nadmiernym obciążeniem pozaodsetkowymi kosztami związanymi z udzieleniem świadczenia pieniężnego.

📌 W zmienionym art. 777 §2 KPC wprowadzono dodatkowy wymóg, aby oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji złożone w odrębnym akcie notarialnym, zawierało wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych – dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania.

📌 Zgodnie z nowym § 21 art. 777 KPC wysokość sumy pieniężnej, do której dłużnik – osoba fizyczna będzie się poddawał egzekucji, w związku z zabezpieczeniem roszczeń wynikających z zawarcia umowy pożyczki niepozostającej w bezpośrednim związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, albo innej umowy zawartej przez tę osobę, nie będzie mogła przekraczać sumy wartości przedmiotu pożyczki powiększonej o odsetki maksymalne obliczone bezpośrednio od tej kwoty za okres na jaki została udzielona pożyczka, odsetek maksymalnych za opóźnienie obliczonych od kwoty pożyczki za okres do 6 miesięcy oraz maksymalnych kosztów pozaodsetkowych przewidzianych w ustawie. Sąd będzie mógł nadać klauzulę wykonalności wyłącznie do wysokości tej sumy maksymalnej.

📌 Pożyczkobiorcy uzyskali możliwość przedterminowej spłaty pożyczki przed umówionym terminem, z gwarancją zwrotu odsetek za okres pozostały do dnia, w którym zgodnie z umową pożyczka miała być spłacona oraz obniżenia pozaodsetkowych kosztów o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

Czy słyszeliście już o ważnej zmianie w ustawie o prawach konsumentów? 🛍🛒

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe przepisy wynikające z dyrektywy #Omnibus, które wzmacniają ochronę konsumentów.

📌 Podczas promocji i wyprzedaży sklepy muszą podawać informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni poprzedzających obniżkę.

Wyjątkiem są:

– produkty szybko psujące się, z krótką datą przydatności do spożycia – w tym przypadku sprzedawca musi uwidoczniać aktualną cenę i tę sprzed pierwszego zastosowania obniżki;

– produkty będące w ofercie krócej niż 30 dni – wtedy należy podać najniższą cenę od rozpoczęcia sprzedaży do wprowadzenia obniżki.

Co myślicie o tej zmianie? 💬

Więcej informacji na: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=19234

Korzystny wyrok dla klienta Allegro

W dniu 11 stycznia 2023 r. kancelaria uzyskała dla klienta Allegro korzystny wyrok przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w przedmiocie żądania informacji o kontrahencie przez organy Krajowej Informacji Skarbowej. Naczelny Sąd Administracyjny w ustnym uzasadnieniu wskazał, że Ustawodawca po nowelizacji przepisu art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej pozostawił fiskusowi tylko przetwarzanie informacji, natomiast ich żądanie nie zostanie spełnione.

Wyrok w powyższej sprawie jest przełomowy, ponieważ po raz pierwszy Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie uprawnia organów Krajowej Administracji Skarbowej do żądania informacji od podatników.

Przeczytaj więcej: https://lnkd.in/duVJjxbk

Kancelaria Głowacki i Wspólnicy została laureatem nagrody „Diamenty Forbes 2023”

Diamenty Forbsa 2023

Mamy wielką przyjemność ogłosić, że kancelaria Głowacki i Wspólnicy została laureatem nagrody „Diamenty Forbes 2023”! 💎

To wyróżnienie jest dla nas powodem do dumy, ale stanowi również motywację do dalszych intensywnych działań. 🏆

Do opracowania rankingu Diamenty Forbesa redakcja magazynu stosuje szwajcarską metodę wyceny wartości firmy. Szczególne znaczenie miały takie kryteria, jak: wyniki finansowe za ostatnie lata, wartość majątku, wiarygodność płatnicza i brak negatywnych zdarzeń prawnych.

Zapraszamy do lektury: https://www.forbes.pl/diamenty/wizytowki/2023/glowacki-i-wspolnicy-szerokie-kompetencje-to-nasza-dewiza/we3wwx3

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat