Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to proces, który może okazać się kluczowy dla firm borykających się z problemami finansowymi i stojących na krawędzi niewypłacalności. Jedną z dostępnych ścieżek jest przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami, otwierając tym samym możliwość szybkiego powrotu do stabilności finansowej. 

Dzięki starannie zaplanowanemu programowi restrukturyzacji, przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością mają szansę na odzyskanie stabilności finansowej i operacyjnej. Proces ten, często realizowany na drodze zawarcia układu z wierzycielami lub poprzez przeprowadzenie postępowania sanacyjnego, umożliwia firmom nie tylko uniknięcie upadłości, ale również zapewnienie sobie nowych perspektyw na przyszłość.

Zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią tekstu, w której szczegółowo wyjaśniamy, na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jakie kroki obejmuje ten proces i dlaczego jest on niezbędny dla zachowania ciągłości działalności firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Dowiesz się również, jak ważne jest wsparcie specjalistów w skutecznym przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz jakie korzyści może przynieść zastosowanie się do odpowiednio opracowanego planu restrukturyzacji.

Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstw?

Restrukturyzacja przedsiębiorstw to kompleksowy proces, obejmujący serię działań na różnych płaszczyznach działalności firmy, mający na celu zwiększenie jej efektywności operacyjnej i finansowej. Proces ten może dotyczyć zmian w strukturze kapitałowej, organizacji zarządzania, jak również modyfikacji w zakresie zarządzania aktywami przedsiębiorstwa.

Celem restrukturyzacji jest nie tylko optymalizacja wykorzystania zasobów i poprawa pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, ale również zapewnienie jej stabilności finansowej i ochrona przed potencjalną upadłością.

Restrukturyzacja może być inicjowana przez różne podmioty gospodarcze i zazwyczaj jest odpowiedzią na wyzwania zewnętrzne, takie jak np. zmiany rynkowe wywołane pandemią COVID-19, konflikty międzynarodowe czy inne kryzysy. Proces ten wymaga nadzoru specjalisty w dziedzinie restrukturyzacji, który prowadzi przedsiębiorstwo przez zmiany, mające na celu przywrócenie rentowności i stabilizację operacyjną.

Zawarcie układu z wierzycielami jest jednym z kluczowych elementów procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, wymagającym precyzyjnego przestrzegania określonych procedur i warunków. Kluczowym wymogiem jest uzyskanie zgody większości wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania, co stanowi gwarancję, że zaproponowane rozwiązania są akceptowalne dla znaczącej części zainteresowanych stron.

Ta procedura zapewnia, że proces restrukturyzacji jest przeprowadzany w sposób przejrzysty i sprawiedliwy, dając firmie szansę na nowy początek bez konieczności ogłaszania upadłości.

Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne jest procesem zaplanowanych i skoordynowanych działań, których celem jest odzyskanie stabilności i płynności finansowej oraz operacyjnej przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ten złożony proces obejmuje szeroki zakres operacji, które są ukierunkowane na uzyskanie najlepszej możliwej pozycji firmy wobec jej wierzycieli, partnerów biznesowych oraz konkurencji na rynku. 

W procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa kluczowym krokiem jest sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności, co stanowi podstawę do dalszych negocjacji z wierzycielami oraz umożliwia dokładne określenie zobowiązań firmy. To działanie zapewnia przejrzystość finansową i jest niezbędne do właściwego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, a także pozwala na uczciwe traktowanie wszystkich stron procesu.

Zasadniczo, postępowanie restrukturyzacyjne koncentruje się na kilku kluczowych obszarach działalności firmy.

Pierwszym z nich jest restrukturyzacja organizacyjna, która może obejmować zmiany w strukturze zarządzania spółką, usprawnienie procesów operacyjnych czy reorganizację pracy. Celem tych działań jest zwiększenie efektywności operacyjnej i obniżenie kosztów działalności.

Drugim ważnym elementem jest restrukturyzacja finansowa, która dotyczy przede wszystkim zarządzania aktywami i pasywami firmy. W tym kontekście podejmowane są działania mające na celu optymalizację wykorzystania zasobów finansowych, renegocjację warunków współpracy z wierzycielami, a nawet przeprowadzenie negocjacji układu, który umożliwi restrukturyzację długu.

Kolejnym krokiem jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, co może wiązać się z wprowadzeniem innowacyjnych produktów lub usług, restrukturyzacją oferty czy zastosowaniem nowych strategii marketingowych.

Ogólnie rzecz biorąc, postępowanie restrukturyzacyjne wymaga holistycznego podejścia do problemu i zazwyczaj jest realizowane pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego, który dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, by prowadzić firmę przez cały proces. 

Jednym z głównych celów restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest umorzenie części zadłużenia, co może znacząco poprawić płynność finansową firmy i jej zdolność do kontynuowania działalności. Dzięki restrukturyzacji zadłużenia, przedsiębiorstwo zyskuje możliwość negocjacji nowych, bardziej korzystnych warunków spłaty zadłużenia, co może obejmować zarówno przesunięcie terminów płatności, jak i redukcję stóp procentowych. Działania naprawcze pozwalają firmie na wyjście z trudnej sytuacji finansowej i zapewnia fundament pod długoterminowy rozwój oraz stabilizację.

Jakie mogą być przyczyny restrukturyzacji?

Przyczyny skłaniające przedsiębiorstwa do podjęcia decyzji o restrukturyzacji są wielorakie i mogą być związane zarówno z czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, wpływającymi na działalność firmy. Te różnorodne motywacje mają bezpośredni wpływ na kondycję finansową i operacyjną przedsiębiorstwa, wymuszając konieczność przeprowadzenia zmian w celu zachowania lub przywrócenia jego stabilności na rynku.

Czynniki wewnętrzne

 • Wysokie koszty działalności. Firmy mogą borykać się z nadmiernymi kosztami operacyjnymi, które obciążają ich budżet i zmniejszają marżę zysku. Przyczyną mogą być drogie surowce, wysokie koszty utrzymania personelu lub nieefektywne procesy produkcyjne.
 • Nieefektywna strategia biznesowa. Błędne decyzje zarządcze dotyczące kierunku rozwoju firmy, nietrafione inwestycje lub błędna polityka cenowa mogą prowadzić do pogorszenia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.
 • Niska jakość oferowanych produktów lub usług. Jeżeli firma nie jest w stanie utrzymać wysokiej jakości swoich produktów lub usług, może to skutkować utratą zaufania i lojalności klientów, co bezpośrednio wpływa na wyniki sprzedaży.
 • Nieopłacalna produkcja. Kosztowne i nieefektywne procesy produkcyjne mogą znacząco obniżać rentowność przedsiębiorstwa, czyniąc restrukturyzację konieczną w celu przeglądu i optymalizacji tych procesów.

Czynniki zewnętrzne

 • Pandemie i epidemie. Globalne kryzysy zdrowotne, takie jak pandemia COVID-19, mają ogromny wpływ na działalność przedsiębiorstw, wymuszając adaptację do nowych warunków rynkowych i operacyjnych.
 • Inflacja. Wzrost inflacji może znacząco wpłynąć na koszty działalności firmy i siłę nabywczą klientów, co wymaga dostosowań strategicznych w celu zminimalizowania negatywnych skutków.
 • Zmiany na rynkach finansowych. Spadki na giełdach oraz zmiany w polityce monetarnej mogą wpływać na dostępność kapitału i koszty finansowania, co zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych rozwiązań finansowych.
 • Zmiany w polityce gospodarczej. Nowe regulacje prawne, zmiany podatkowe czy polityka gospodarcza rządu mogą wymagać od przedsiębiorstw szybkiej adaptacji i restrukturyzacji w celu zgodności z nowymi wymogami.
 • Wzrost konkurencji. Presja konkurencyjna, zarówno ze strony tradycyjnych konkurentów, jak i nowych graczy na rynku, może zmuszać firmy do przeprowadzenia restrukturyzacji w celu utrzymania lub zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej.

Rozumienie tych czynników jest kluczowe dla właściwego zarządzania ryzykiem i podejmowania świadomych decyzji restrukturyzacyjnych, mających na celu zabezpieczenie przyszłości firmy.

Jak przygotować się do procesu restrukturyzacji firmy?

Przygotowanie do procesu restrukturyzacji firmy wymaga przemyślanego planu i zrozumienia wszystkich aspektów, które mogą wpłynąć na jego skuteczność. Oto kilka kluczowych kroków, które mogą pomóc w odpowiednim przygotowaniu:

 1. Zrozumienie potrzeby restrukturyzacji. Pierwszym krokiem jest dokładna analiza aktualnej sytuacji firmy i zidentyfikowanie przyczyn, dla których restrukturyzacja jest konieczna. Może to obejmować analizę finansową, ocenę efektywności operacyjnej oraz przegląd rynku i konkurencji.
 2. Zapewnienie wsparcia prawnego. Niezwykle ważne jest zabezpieczenie wsparcia prawnego już na wczesnym etapie procesu. Specjaliści w dziedzinie prawa restrukturyzacyjnego mogą pomóc w zrozumieniu wszelkich aspektów prawnych związanych z procesem, w tym w negocjacjach z wierzycielami, przygotowaniu planu restrukturyzacji czy w przeprowadzeniu niezbędnych procedur prawnych.
 3. Stworzenie szczegółowego planu restrukturyzacji. Plan powinien zawierać zarówno krótko-, jak i długoterminowe cele, które firma chce osiągnąć dzięki restrukturyzacji, jak również konkretne działania, które zostaną podjęte w celu ich realizacji. Ważne jest, aby plan był realistyczny i oparty na dokładnej analizie finansowej.
 4. Komunikacja z zainteresowanymi stronami. Otwarta i przejrzysta komunikacja z pracownikami, wierzycielami, inwestorami i innymi zainteresowanymi stronami jest kluczowa dla sukcesu procesu restrukturyzacji. Ważne jest, aby wszyscy byli świadomi planowanych zmian i rozumieją ich konieczność oraz potencjalne korzyści.
 5. Zarządzanie zmianą. Restrukturyzacja często wiąże się ze znacznymi zmianami w funkcjonowaniu firmy. Efektywne zarządzanie tymi zmianami, w tym szkolenie i wsparcie pracowników, jest niezbędne do minimalizowania zakłóceń i zapewnienia płynnego przebiegu procesu.
 6. Monitorowanie postępów i elastyczność. Po wdrożeniu planu restrukturyzacji, ważne jest ciągłe monitorowanie postępów i gotowość do dokonywania korekt w razie potrzeby. Środowisko biznesowe jest dynamiczne, a elastyczność w podejściu może okazać się kluczowa w dostosowaniu się do zmieniających się warunków.

Podjęcie działań przygotowawczych i wsparcie specjalistów z różnych dziedzin, w tym prawników specjalizujących się w restrukturyzacji, mogą znacząco przyczynić się do skuteczności i efektywności całego procesu, minimalizując ryzyko i maksymalizując szanse na sukces.

Jak wybrać odpowiedniego doradcę restrukturyzacyjnego?

Wybór odpowiedniego doradcy restrukturyzacyjnego jest kluczowym elementem sukcesu procesu przekształceń w firmie, który może zapewnić jej dalsze funkcjonowanie w obliczu trudności finansowych. Kancelarie prawne, specjalizujące się w obszarze restrukturyzacji i upadłości, oferują nie tylko wsparcie prawne, ale i kompleksowe doradztwo strategiczne, aby skutecznie przejść przez złożony proces restrukturyzacji.

Jak wybrać odpowiedniego specjalistę?

Wybierając doradcę, zwróć uwagę na kancelarie, które mają doświadczenie i specjalizują się w obszarze prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Takie kancelarie dysponują wiedzą nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną, niezbędną do skutecznego przeprowadzenia procesu.

Ważne jest, aby doradca miał doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami z danej branży, co pozwoli na lepsze zrozumienie specyfiki działalności i wyzwań, przed którymi stoi firma.

Optymalnie, gdy kancelaria oferuje dostęp do zespołu ekspertów z różnych dziedzin – prawa, finansów, biznesu, co umożliwia kompleksowe podejście do problemu i opracowanie strategii restrukturyzacyjnej z uwzględnieniem wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa.

Doradca restrukturyzacyjny powinien posiadać umiejętności negocjacyjne, które są kluczowe w procesie ustalania warunków układu z wierzycielami i innych umów z partnerami biznesowymi.

Sprawdź referencje i przykłady udanych projektów restrukturyzacyjnych realizowanych przez kancelarię. Sukcesy w podobnych przypadkach mogą być dobrym prognostykiem skuteczności działań doradcy.

Kancelarie prawne specjalizujące się w restrukturyzacji i upadłości pomagają firmom w przezwyciężaniu trudności finansowych poprzez analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, doradztwo w wyborze najlepszej ścieżki postępowania, reprezentację w negocjacjach z wierzycielami oraz wsparcie w opracowaniu i realizacji planu restrukturyzacyjnego. Wybierając doradcę, warto postawić na doświadczenie, specjalizację oraz indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań firmy, co znacznie zwiększa szanse na skuteczną restrukturyzację i powrót do stabilności finansowej.

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Koszty związane z restrukturyzacją firmy mogą być znaczące i różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj i skala postępowania, a także rozmiar zadłużenia przedsiębiorstwa. Do głównych wydatków, które należy wziąć pod uwagę, należą:

 • Konsultacje i doradztwo. Koszty te obejmują wynagrodzenia dla doradców restrukturyzacyjnych, prawników oraz biegłych rewidentów, którzy wspierają firmę w procesie przeprowadzania zmian. Wysokość tych opłat zależy od złożoności przypadku i renomy wybranych specjalistów.
 • Przekształcenia prawne i majątkowe. Do tej kategorii należą wydatki związane z rejestracją zmian w odpowiednich urzędach, takich jak opłaty rejentów czy znaczki sądowe.
 • Redukcja zatrudnienia. Jeżeli proces restrukturyzacji wymaga zmniejszenia liczby pracowników, firma musi być przygotowana na pokrycie kosztów związanych z odprawami i odszkodowaniami, a także potencjalnymi szkoleniami dla pracowników.
 • Zmiany strukturalne. Implementacja nowych rozwiązań w strukturze firmy, takich jak specjalistyczne szkolenia dla pracowników czy modernizacja systemów informatycznych, również generuje dodatkowe koszty.
 • Pozyskanie nowego finansowania. W przypadku, gdy firma szuka dodatkowych środków finansowych, na przykład poprzez emisję obligacji czy nowe umowy leasingowe, może to wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Do innych kosztów związanych z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego należą:

 • opłaty za działalność rady wierzycieli,
 • koszty związane z dokonywaniem prawnych obwieszczeń,
 • wynagrodzenie dla osób zatrudnionych przez zarządcę lub nadzorcę,
 • opłaty sądowe.

Koszty te są uzależnione od wielu zmiennych, w tym od liczby wierzycieli zaangażowanych w postępowanie, sumy ich wierzytelności, a także od opisu i wyceny składników masy sanacyjnej. Ważne jest, aby przedsiębiorstwo miało świadomość, że wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem restrukturyzacji ponosi dłużnik, co powinno być uwzględnione w planowaniu finansowym firmy na czas przeprowadzania zmian.

Podsumowując, restrukturyzacja przedsiębiorstwa stanowi kluczową alternatywę dla ogłoszenia upadłości, oferując firmom szansę na poprawę sytuacji finansowej i uniknięcie postępowania egzekucyjnego. Wybór odpowiedniego rodzaju postępowania jest zależny od specyficznych potrzeb i okoliczności, w jakich znajduje się firma. Dzięki elastycznemu podejściu i możliwości dostosowania czasu trwania postępowania do indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa, restrukturyzacja otwiera drogę do stabilizacji i dalszego rozwoju, minimalizując jednocześnie negatywne konsekwencje dla wszystkich zainteresowanych stron.

W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem prawnym, warto wspomnieć o ustawie z dnia 15 maja 2015 r., która wprowadziła znaczące zmiany w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, stanowiąc fundament dla procesów naprawczych. Dodatkowo, zmiany wprowadzone w grudniu 2021 r. dalej rozwijały te regulacje, dostosowując je do bieżących wyzwań gospodarczych i umożliwiając jeszcze skuteczniejsze zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w firmach.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn