Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Każdy projekt traktujemy indywidualnie. Dobieramy kompetencje i tworzymy strategie – szyjemy na miarę.

-----------

dr Jędrzej Jakubowicz

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow
Slider

Nowe zasady przedawniania roszczeń w Kodeksie cywilnym

W dniu 8 lipca 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie przedawniania roszczeń.

Najważniejsza zmiana, to skrócenie terminu dziesięcioletniego dla dochodzenia roszczeń na sześcioletni. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin trzyletni pozostał bez mian. Ważną zmianą jest również to, że koniec terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia będzie krótszy niż dwa lata.

Ustawodawca zwiększył także ochronę konsumentów. Po upływie terminu przedawnienia nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Jeżeli chodzi o roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, to będą się one przedawniać z upływem sześciu lat, a nie jak dotychczas dziesięciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie będzie obejmować świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawni się z upływem trzech lat.

Warto jednocześnie zauważyć, że szczególne terminy przedawnienia, takie jak np. termin przedawnienia umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług – nie ulegną zmianie.

Jeżeli chodzi o przepisy przejściowe, to do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie nowelizacji i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych będziemy stosować od dnia wejścia w życie nowelizacji przepisy k.c., w brzmieniu nadanym nowelizacją. Jeżeli zgodnie z k.c., w brzmieniu nadanym nowelizacją, termin przedawnienia będzie krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpocznie się z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie nastąpi z upływem tego wcześniejszego terminu.

KANCELARIA PRAWNICZA GŁOWACKI I WSPÓLNICY

BIURO W POZNANIU

ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

e-mail: poznan@gwlex.pl
tel. +48 61 221 74 51
fax +48 61 221 74 53

KRS 0000295680
REGON 300731875
NIP 7811811954
BIURO W WARSZAWIE

ul. Marszałkowska 76, 6 piętro
00-517 Warszawa

e-mail: warszawa@gwlex.pl
tel. +48 22 364 44 54
fax +48 22 364 44 54