Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Minimalny podatek dochodowy 

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w prawie podatkowym, jedną z takich zmian było wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Podatek ten jest zupełnie nowym zobowiązaniem podatkowym dla podatników podatku dochodowego. Minimalny podatek dochodowy nazywany jest również podatkiem od spółek, ponieważ dotyczy tylko osób prawnych. Stawka podatkowa wynosi 10% ustalonej w szczególny sposób podstawy podatkowej.

Kogo dotyczy opodatkowanie?

Ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jasno wskazał jakie podmioty będzie obowiązywać nowy podatek, a są to:

  1. Podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia;
  2. Podatkowe grupy kapitałowe
  3. Podatnicy prowadzących działalność poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład, czyli podatników, którzy nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP.

Na czym polega nowy podatek?

Opodatkowanie nowym podatkiem będzie polegało na obciążeniu tym podatkiem podmiotów, które w roku podatkowym:

  1. Poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż zysków kapitałowych
    albo
  2. Osiągnęły niski wskaźnik dochodowości, czyli do 2% (W tym przypadku należy wykazać niski wskaźnik dochodowości. Oznacza to, że udział dochodów w przychodach firmy nie powinien przekraczać 2%.)
    Przy ustalaniu powyższych przesłanek należy wziąć pod uwagę stratę podmiotu lub jego dochodowość w odniesieniu do przychodów operacyjnych. W celu ustalenia straty do podatku minimalnego ustawodawca wskazuje również jakich wydatków nie należy uwzględniać np.: wydatków na nabycie środków trwałych.

Jak obliczyć wysokość podatku minimalnego?

Stawka podatku minimalnego wynosi 10% podstawy opodatkowania, którą stanowi suma poniższych składników:
• 1,5% wartości przychodów spółki innych niż pochodzących z zysków kapitałowych
• koszty finansowania dłużnego, które zostały poniesione na rzecz podmiotów powiązanych, przekraczające wartość 30% podatkowej EBITDA
• kwota poniesionych kosztów (usług lub praw niematerialnych) na rzecz podmiotów powiązanych przekraczających wartość 3 mln PLN plus 5% podatkowej EBITDA

W najnowszej nowelizacji ustawodawca pozostawia podatnikowi wybór, proponując alternatywną metodę ustalania podstawy opodatkowania. Drugim sposobem ustalenia podstawy opodatkowania będzie obliczenie 3% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe osiągnięte przez podatnika w danym roku podatkowym.

Jakie podmioty nie podlegają obowiązkowi zapłaty podatku minimalnego?

• podatnicy rozpoczynający działalność – czyli podmioty działające do 3 lat od rozpoczęcia działalności,
• podmioty finansowe,
• podmioty, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych wyniosła powyżej 2%.
• podmioty, które w danym roku podatkowym uzyskali o 30% mniejsze przychody w stosunku do poprzedniego roku,
• podmioty, które wchodzące w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada bezpośrednio co najmniej 75% udziałów,
• mali podatnicy CIT,
• spółki komunalne,
• podatnicy, którzy zostali postawieni w stan upadłości bądź likwidacji,
• spółki świadczące głównie usługi ochrony zdrowia,
• podatnicy o prostej strukturze właścicielskiej,

Odliczenie podatku minimalnego

Ustawodawca pozwala podatnikowi odliczyć podatek minimalny od podatku obliczonego na zasadach podstawowych za postępujące po sobie 3 kolejne lata, które rozpoczęły się po roku, w którym podatnik uiścił podatek minimalny.

Czy wprowadzana zmiana może wpłynąć na prowadzoną działalność?

Tak, szczególnie należy zwrócić uwagę czy dany podmiot zostanie objęty podatkiem minimalnym. Jeżeli tak, konieczne będzie obliczenie nowego podatku, co niestety może się wiązać z wieloma wątpliwościami, ponieważ proces ten nie jest łatwy.

Jakie działania należy podjąć?

Cały proces należy zacząć od weryfikacji czy wystąpi obowiązek ustalenia wysokości należnego podatku dla podmiotu. Jeżeli dany podmiot zostanie objęty podatkiem minimalnym należy obliczyć ten podatek. Następnie w zeznaniu podatkowym należy wykazać wysokość podstawy opodatkowania, możliwych pomniejszeń oraz obliczoną kwotę tego podatku. Podmiot będzie obowiązany wpłacić do Urzędu Skarbowego nadwyżkę podatku minimalnego nad podatkiem CIT (który należy rozliczyć na zasadach ogólnych). Przez 3 kolejne lata podatkowe następujące po sobie, od roku w którym podatek minimalny zostanie zapłacony, będzie można odliczyć taką nadwyżkę od podatku CIT.

Warto zwrócić się do specjalisty w celu dokładnej weryfikacji obowiązku zapłaty podatku minimalnego oraz właściwego wyliczenia podstawy opodatkowania i samego podatku. Jak możemy pomóc w tym procesie?

Możemy zaproponować pomoc w zakresie:

• Weryfikacji obowiązku zapłaty podatku minimalnego;
• Obliczenia wysokości podstawy opodatkowania oraz samego podatku;
• Weryfikacji poprawności i zupełności informacji podatkowej dotyczącej podatku minimalnego w deklaracji CIT;
• Wskazanie rekomendacji w przypadku wątpliwości w zakresie podatku minimalnego.
W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą, prosimy o kontakt.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn