Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Inwestycje infrastrukturalne

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Świadczymy całościową obsługę prawną inwestycji infrastrukturalnych. Pomoc w tym zakresie oferujemy zarówno podmiotom publicznoprawnym, jak i prywatnym przedsiębiorcom. Doradzamy na każdym etapie realizacji projektu.

W zależności od rodzaju inwestycji nasze usługi pomocy prawnej obejmują w szczególności:

 • sporządzenie opinii na temat uwarunkowań prawnych realizacji danej inwestycji, w szczególności obowiązków spełnienia wymogów prawa publicznego,
 • wsparcie w zakresie przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych, także na etapie korzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej,
 • wsparcie przy przeprowadzaniu trybu ofertowego przez podmioty z sektora prywatnego,
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów zawieranych w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, w tym między innymi umów o roboty budowlane (również w oparciu o standardy FIDIC), umów o prace projektowe, umów o sprawowanie nadzoru inwestorskiego, umów z wykonawcami i podwykonawcami a także doradztwo na etapie realizacji zawartych umów,
 • występowanie w imieniu Klienta przed innymi uczestnikami projektu oraz reprezentację procesową w przypadku sporów na tle realizacji inwestycji, zgłaszanych reklamacji oraz korzystania z gwarancji,
 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości oraz analizę możliwości jej zagospodarowania pod kątem przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • pomoc w uzyskaniu stosownych pozwoleń i zgód, w tym zapewnienie reprezentacji w postępowaniu przed właściwymi organami administracji publicznej.

Umowy o roboty budowlane

Kancelaria GWLEX oferuje wsparcie zarówno dla wykonawców, jak i dla zamawiających w umowach o roboty budowlane. Nasze usługi obejmują:

 • pomoc prawną w przeprowadzeniu procesu budowlanego,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane pod kątem ryzyka prawnego,
 • analizę umów deweloperskich,
 • przygotowywanie umów o prace projektowe, nadzór inwestorski,
 • udział w negocjacjach umów.

Świadczymy usługi na rzecz uczestników przetargów na roboty budowlane:

 • wspieramy wykonawców na etapie ofertowania,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach odwoławczych przez Krajową Izbą Odwoławczą,
 • realizujemy usługi wsparcia prawnego na etapie wykonawczym.

Windykacja roszczeń z umowy o roboty budowlane

Najczęstsze spory wynikające z umów o roboty budowlane to te o zapłatę kar umownych za nienależyte wykonanie lub niewywiązanie się z ustaleń podjętych z klientem.

W razie niewywiązania się drugiej strony z jej obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane reprezentujemy Klientów na etapie przedprocesowym, sądowym oraz w toku postępowania egzekucyjnego.

Finansowanie projektów infrastrukturalnych

Doradzamy przy finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych na wszystkich etapach realizacji projektów, począwszy od planowania procesu inwestycyjnego, poprzez negocjowanie umów w procesie inwestycyjnym oraz wsparcie na etapie pozyskiwania kapitału i finansowania. Po zakończeniu tych etapów kontrolujemy pod kątem prawnym zrealizowane transakcje.

Audyt nieruchomości

Audyt nieruchomości ma na celu sprawdzenie, czy stan prawny nieruchomości odpowiada zapewnieniom sprzedającego i jest zgody z wymogami prawnymi. Badanie stanu prawnego nieruchomości (tzw. due diligence nieruchomości) polega na zebraniu i analizie informacji pochodzących z różnych źródeł. Audyt może obejmować nieruchomości niezabudowane i zabudowane.

W ramach tej usługi oferujemy:

 • weryfikację dokumentacji (akt rejestrowych, ksiąg wieczystych, spraw sądowych i administracyjnych, umów),
 • audyt wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
 • audyt stanu prawnego obiektów znajdujących się na nieruchomości,
 • wyjaśnienie Klientowi przepisów prawa miejscowego dotyczących nieruchomości, w tym przede wszystkim miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale także np. miejscowych programów rewitalizacji,
 • audyt uwarunkowań środowiskowych i potencjalnych niekorzystnych skutków dla środowiska w związku z korzystaniem z nieruchomości.

Efektem prowadzonych działań jest sporządzenie sprawozdania (raportu) zawierającego opis stanu faktycznego, jego ocenę w zakresie zgodności z prawem, wykryte nieprawidłowości, braki i zidentyfikowane ryzyka prawne oraz rekomendacje.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat