Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Inwestycje infrastrukturalne

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Świadczymy całościową obsługę prawną inwestycji infrastrukturalnych, oferując wsparcie zarówno podmiotom publicznoprawnym, jak i prywatnym przedsiębiorcom. Nasze doradztwo obejmuje każdy etap realizacji projektu, od początkowego planowania po finalizację i ocenę prawną. Jako eksperci w dziedzinie prawa dotyczącego inwestycji infrastrukturalnych oraz znawcy rynku kapitałowego, jesteśmy wyposażeni w wiedzę i doświadczenie niezbędne do maksymalizacji sukcesu Państwa projektów. Zachęcamy do skontaktowania się z nami, aby omówić, w jaki sposób możemy wspierać Państwa inicjatywy infrastrukturalne i przyczynić się do realizacji Państwa celów biznesowych.

Usługi w zakresie inwestycji infrastrukturalnych

W zależności od rodzaju inwestycji nasze usługi pomocy prawnej obejmują w szczególności:

 • sporządzenie opinii na temat uwarunkowań prawnych realizacji danej inwestycji, w szczególności obowiązków spełnienia wymogów prawa publicznego,
 • wsparcie w zakresie przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych, także na etapie korzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej,
 • wsparcie przy przeprowadzaniu trybu ofertowego przez podmioty z sektora prywatnego,
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów zawieranych w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, w tym między innymi umów o roboty budowlane (również w oparciu o standardy FIDIC), umów o prace projektowe, umów o sprawowanie nadzoru inwestorskiego, umów z wykonawcami i podwykonawcami a także doradztwo na etapie realizacji zawartych umów,
 • występowanie w imieniu Klienta przed innymi uczestnikami projektu oraz reprezentację procesową w przypadku sporów na tle realizacji inwestycji, zgłaszanych reklamacji oraz korzystania z gwarancji,
 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości oraz analizę możliwości jej zagospodarowania pod kątem przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • pomoc w uzyskaniu stosownych pozwoleń i zgód, w tym zapewnienie reprezentacji w postępowaniu przed właściwymi organami administracji publicznej.

Umowy o roboty budowlane

Kancelaria GWLEX oferuje wsparcie zarówno dla wykonawców, jak i dla zamawiających w umowach o roboty budowlane. Nasze usługi obejmują:

 • pomoc prawną w przeprowadzeniu procesu budowlanego,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane pod kątem ryzyka prawnego,
 • analizę umów deweloperskich,
 • przygotowywanie umów o prace projektowe, nadzór inwestorski,
 • udział w negocjacjach umów.

Świadczymy usługi na rzecz uczestników przetargów na roboty budowlane:

 • wspieramy wykonawców na etapie ofertowania,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach odwoławczych przez Krajową Izbą Odwoławczą,
 • realizujemy usługi wsparcia prawnego na etapie wykonawczym.

Windykacja roszczeń z umowy o roboty budowlane

Windykacja roszczeń z umowy o roboty budowlane często dotyczy rozstrzygania konfliktów związanych z wykonaniem umowy, w tym przede wszystkim kwestii zapłaty kar umownych za niedostateczną jakość prac lub nieterminowe ich wykonanie. Problemy te wynikają z niespełnienia warunków określonych w umowie, co może prowadzić do znaczących różnic pomiędzy oczekiwaniami klienta a rzeczywistym efektem prac budowlanych.

Nasze doświadczenie pokazuje, że skuteczna reprezentacja Klientów w sporach związanych z umowami o roboty budowlane wymaga nie tylko dogłębnej znajomości przepisów prawa budowlanego, ale również umiejętności negocjacyjnych na etapie przedprocesowym. Dążymy do rozwiązania sporu na korzyść naszego Klienta już na tym etapie, aby uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego. Jednak, gdy negocjacje nie przynoszą oczekiwanego rozwiązania, jesteśmy przygotowani do reprezentowania Klientów przed sądem, a następnie w toku postępowania egzekucyjnego, aby skutecznie dochodzić ich praw i zapewnienia należnego im wynagrodzenia lub odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

Podkreślamy, że nasz zespół specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej w zakresie umów o roboty budowlane, co obejmuje zarówno doradztwo prawne na etapie tworzenia umów, jak i reprezentację w przypadku sporów. Naszym celem jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa na każdym etapie inwestycji budowlanej i efektywne dochodzenie ich roszczeń.

Finansowanie projektów infrastrukturalnych

W ramach doradztwa przy finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych, nasze wsparcie rozpoczyna się już na wstępnym etapie identyfikacji potencjału danego projektu, co jest kluczowe dla zrozumienia jego wartości i możliwości rozwoju. Dokładne planowanie procesu inwestycyjnego umożliwia nie tylko precyzyjną ocenę projektu, ale również optymalizację przyszłych działań w celu uzyskania finansowania. Współpracujemy z klientami na każdym etapie projektu, oferując kompleksowe doradztwo prawne oraz wsparcie przy negocjowaniu umów w procesie inwestycyjnym, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i stabilności finansowej przedsięwzięcia.

Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie wspierać klientów w procesie pozyskiwania kapitału, zarówno poprzez finansowanie dłużne, jak i udziałowe, co jest niezbędne dla realizacji projektów infrastrukturalnych. Pomagamy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, przeprowadzaniu rozmów z potencjalnymi inwestorami oraz instytucjami finansującymi, zawsze z myślą o maksymalizacji wartości projektu dla naszych klientów.

Po zakończeniu etapów związanych z finansowaniem, przeprowadzamy kontrolę prawną zrealizowanych transakcji. Jest to istotne, aby upewnić się, że wszystkie działania zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, umowami oraz w sposób optymalny z perspektywy celów inwestycyjnych i infrastrukturalnych projektu. Taka kompleksowa analiza i ocena pozwala na wyeliminowanie potencjalnych ryzyk i zabezpiecza interesy naszych klientów, zapewniając stabilność i długoterminowy sukces realizowanych inwestycji infrastrukturalnych.

Audyt nieruchomości

Audyt nieruchomości ma na celu sprawdzenie, czy stan prawny nieruchomości odpowiada zapewnieniom sprzedającego i jest zgody z wymogami prawnymi. Badanie stanu prawnego nieruchomości (tzw. due diligence nieruchomości) polega na zebraniu i analizie informacji pochodzących z różnych źródeł. Audyt może obejmować nieruchomości niezabudowane i zabudowane.

W ramach tej usługi oferujemy:

 • weryfikację dokumentacji (akt rejestrowych, ksiąg wieczystych, spraw sądowych i administracyjnych, umów),
 • audyt wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
 • audyt stanu prawnego obiektów znajdujących się na nieruchomości,
 • wyjaśnienie Klientowi przepisów prawa miejscowego dotyczących nieruchomości, w tym przede wszystkim miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale także np. miejscowych programów rewitalizacji,
 • audyt uwarunkowań środowiskowych i potencjalnych niekorzystnych skutków dla środowiska w związku z korzystaniem z nieruchomości.

Efektem prowadzonych działań jest sporządzenie sprawozdania (raportu) zawierającego opis stanu faktycznego, jego ocenę w zakresie zgodności z prawem, wykryte nieprawidłowości, braki i zidentyfikowane ryzyka prawne oraz rekomendacje.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn