Konsorcjum jest formą organizacji go­spodarczej zawiązywanej przez kilka podmiotów w celu realizacji okre­ślonego celu gospodarczego. Za­sadniczo konsorcja są tworzone na czas określony, niezbędny do realizacji przyjętego celu. Konsorcjum pojawiło się jako odpowiedź na potrzeby praktyki  z jednej strony pozwala kil­ku podmiotom podjąć się realizacji celu, którego żaden z uczestników konsorcjum nie byłby w sta­nie zrealizować samodzielnie, z drugiej strony po­zwala konsorcjantom zachować samodzielność i oddzielną podmiotowość prawną.

Autor: Joanna Matkowska, Sławomir Marciniak
Data publikacji: 07.2015
Miejsce publikacji: Prawo i Podatki

Artykuł dostępny tutaj