Ze względu na częsty brak skutecznej sankcji prawnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w obrocie cywilnoprawnym częste zastosowanie znajduje kara umowna. Powszechnie jest, że zastrzegana jest ona także w umowach zawieranych pomiędzy deweloperami i ich klientami.

Autor: Katarzyna Zabłocka
Data publikacji: 7.05.2011
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj