Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Obsługa prawna firm – Umowy spółek – Ład korporacyjny

Opracowanie projektów dokumentów korporacyjnych

Przygotowujemy niezbędne umowy, statuty i regulaminy. Przeprowadzamy procedurę rejestracyjną i reprezentujemy Klienta przed sądem rejestrowym.

Umowy spółek, statuty i regulaminy

Podejmujemy się wszystkich czynności związanych z powołaniem do życia spółki. W pierwszej kolejności nasz prawnik przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z wyboru konkretnej formy prawno-organizacyjnej, a po dokonaniu przez Klienta wyboru z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości i planów rozwoju, prawnik przeprowadza ogół czynności prowadzących do rejestracji spółki w wybranej formie.

Porozumienia pomiędzy udziałowcami regulujące kwestie nieobjęte materią umów spółek i statutów

Nie wszystkie potencjalne problemy da się przewidzieć na etapie powoływanie spółki do życia i regulowania stosunków między wspólnikami.

Sporządzamy porozumienia między udziałowcami, które regulują kwestie nie objęte umowami i statutami.

Kontrakty menedżerskie

Nasza oferta:

 • sporządzamy umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie, czyli umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • opracowujemy najkorzystniejsze postanowienia takich umów, sporządzamy pełną dokumentację związaną z kontraktem menadżerskim i przeprowadzamy analizę ryzyka,
 • opiniujemy już zawarte kontrakty menadżerskie,
 • reprezentujemy pracodawców w kontrolach przeprowadzanych przez ZUS lub Państwową Inspekcję Pracy.

Programy motywacyjne dla kadry menedżerskiej oparte o nabywanie tytułów uczestnictwa w spółce

Sporządzamy i opiniujemy programy motywacyjne dla kadry zarządzającej. Wśród nich są oferty nabywania pakietów akcji spółki.

Zadaniem prawnika jest takie skonstruowanie zasad nabywania tytułów uczestnictwa, by było to korzystne dla spółki (premiowało długotrwałe wykonywanie obowiązków menedżerskich), a jednocześnie stanowiło zachętę do podejmowania wysiłku przez menedżera.

Rozwiązywanie konfliktów korporacyjnych

Konflikty w spółkach są nieuniknione, bo wspólnicy mogą odmiennie patrzeć na pewne kwestie: kierunki rozwoju spółki, postrzeganie interesu i podejmowania działań, które mają zbliżyć spółkę do ich osiągnięcia.

Pomagamy członkom zarządu i wspólnikom rozstrzygać spory, tak by nie rzutowały one na funkcjonowanie spółki i nie doprowadzały do paraliżu decyzyjnego.

Opracowanie taktyki prowadzenia konfliktu, wraz z możliwymi scenariuszami działań i ich skutków

Skonfliktowanym członkom organów spółki przedstawiamy sposoby zażegnania sporu oraz przeredagowania umów i regulacji, by uniknąć takich sytuacji w przyszłości. W szczególności podejmujemy działania w zakresie:

 • sporów pomiędzy organami spółki oraz pomiędzy wspólnikami spółki, w szczególności z uwzględnieniem kompetencji w zakresie prowadzenia spraw spółki, nadzoru nad działalnością spółki i kształtowania strategii rozwoju,
 • tworzenia i opiniowania procedur wewnętrznych (regulaminy, umowy wspólników itp.) przewidujących procedury decyzyjne i konsultacyjne, które zmniejszają ryzyko powstawania sporów,
 • sporów pomiędzy wspólnikami większościowymi a mniejszościowymi, ochrony uprawnień korporacyjnych i majątkowych wspólników,
 • sporów w zakresie wykluczenia wspólnika.

Inicjowanie działań na poziomie korporacyjnym

Kancelaria podejmuje działania w razie sporów w następujących obszarach:

 • spory związane z zaskarżaniem uchwał zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń spółek kapitałowych,
 • spory związane z treścią umowy spółki,
 • spory związane z wyłączeniem wspólników,
 • spory związane z rozwiązaniem spółki,
 • spory związane z naprawieniem szkody wyrządzonej spółce przez członków jej organów,
 • spory związane z naruszeniem zakazu konkurencji,
 • spory związane z odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki.

Sporządzanie wszelkich dokumentów związanych ze sporem

W ramach rozwiązywania sporów we wskazanych powyżej obszarach sporządzamy wszystkie niezbędne pisma procesowe, m.in.:

 • pozwy inicjujące powództwo o stwierdzenie nieważności/uchylenie uchwał, nieistnienie uchwał, pisma inicjujące postępowania przed sądem rejestrowym,
 • pozwy inicjujące postępowania o wyłączenie wspólnika i rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • pozwy inicjujące postępowania o naruszenie zobowiązań wspólników/akcjonariuszy.

Negocjowanie porozumień kończących dany spór

Jesteśmy zwolennikami polubownego rozwiązywania konfliktów, więc zachęcamy Klientów do podejmowania prób zawarcia ugody. Jesteśmy jednak również realistami i wiemy, że osiągnięcie konsensusu nie zawsze jest możliwe.

Jeśli negocjacje nie przynoszą efektu, pomagamy Klientom w dochodzeniu ich praw przed sądem powszechnym lub polubownym.

Obsługa zgromadzeń udziałowców i walnych zgromadzeń

Prowadzimy obsługę organów spółek i pomagamy w ich bieżącym funkcjonowaniu. Nasi prawnicy obsługują Walne Zgromadzenia oraz pełnią funkcję doradców Rady Nadzorczej i i Zarządu.

Obsługa przekształceń oraz przejęć i łączenia spółek

W ramach nasze oferty:

 • opracowujemy optymalne rozwiązania w zakresie połączeń, podziałów i przekształceń przedsiębiorstw, przygotowujemy niezbędną dokumentację transakcyjną oraz reprezentujemy przedsiębiorców przed instytucjami rejestrowymi i sądami,
 • przed rozpoczęciem procesów przekształceniowych przeprowadzamy audyty due diligence, by zweryfikować zagrożenia prawne związane z przekształceniem,
 • przygotowujemy procesy pod względem formalnym: występujemy o niezbędne zgody, pozwolenia, przygotowujemy dokumentację,
 • reprezentujemy Klientów w negocjacjach.

Obsługa nowych emisji akcji i tworzenia nowych udziałów oraz umarzania tytułów uczestnictwa

Świadczymy doradztwo w procesie obsługi nowych emisji akcji i tworzeniu nowych udziałów oraz umarzaniu tytułów uczestnictwa.

 • Doradzamy emitentom w dostosowaniu formy działalności lub organizacji grupy kapitałowej.
 • Przygotowujemy odpowiednie procedury oraz dokumenty, a także pełną dokumentację związaną z emisją papierów wartościowych. Sporządzamy prospekty, memoranda informacyjne, inne dokumenty informacyjne.
 • Reprezentujemy emitentów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Reprezentacja spółek w postępowaniach rejestrowych oraz postępowaniach sądowych w sprawach korporacyjnych

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nakładają na spółki obowiązek zgłaszania do Krajowego Rejestru Sądowego wielu zdarzeń korporacyjnych, np. zmiany prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy zmian w umowie spółki.

Dla swojej skuteczności spółki muszą spełniać rygorystyczne wymogi prawne, których niespełnienie będzie skutkować odmową rejestracji.

Wypełnianie formularzy KRS jest wysoce sformalizowane, a pomyłki skutkują zwrotem wniosku.

Ład korporacyjny w spółkach

Ład korporacyjny to podstawowe zasady, praktyki i procedury obowiązujące w spółce. Ich celem jest zrównoważenie interesów różnych grup, zapobieganie konfliktom interesów między członkami organów, właścicielami, klientami i kontrahentami.

Oferujemy Klientom tworzenie wewnętrznych regulacji spółek i grup kapitałowych (statutów/umów spółek i regulaminów organów itp.). Nasze oferta obejmuje też sporządzanie dokumentacji korporacyjnej, przygotowanie i wdrożenie uregulowań dotyczących odpowiedzialności członków zarządu oraz analizę zagadnień spornych dotyczących zasad ładu korporacyjnego, a także obsługę sporów sądowych.


ład korporacyjny w spółkach
Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn