Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest sposobem na zabezpieczenie interesów wierzyciela bez konieczności prowadzenia sporu sądowego. 18 grudnia 2022 roku weszła w życie nowelizacja KC oraz KPC, w tym art. 777 KPC regulującego kwestię oświadczeń o poddaniu się egzekucji. ✅

Jakie są główne zmiany?

📌 Większa ochrona pożyczkobiorców będących osobami fizycznych przed nadmiernym obciążeniem pozaodsetkowymi kosztami związanymi z udzieleniem świadczenia pieniężnego.

📌 W zmienionym art. 777 §2 KPC wprowadzono dodatkowy wymóg, aby oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji złożone w odrębnym akcie notarialnym, zawierało wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych – dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania.

📌 Zgodnie z nowym § 21 art. 777 KPC wysokość sumy pieniężnej, do której dłużnik – osoba fizyczna będzie się poddawał egzekucji, w związku z zabezpieczeniem roszczeń wynikających z zawarcia umowy pożyczki niepozostającej w bezpośrednim związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, albo innej umowy zawartej przez tę osobę, nie będzie mogła przekraczać sumy wartości przedmiotu pożyczki powiększonej o odsetki maksymalne obliczone bezpośrednio od tej kwoty za okres na jaki została udzielona pożyczka, odsetek maksymalnych za opóźnienie obliczonych od kwoty pożyczki za okres do 6 miesięcy oraz maksymalnych kosztów pozaodsetkowych przewidzianych w ustawie. Sąd będzie mógł nadać klauzulę wykonalności wyłącznie do wysokości tej sumy maksymalnej.

📌 Pożyczkobiorcy uzyskali możliwość przedterminowej spłaty pożyczki przed umówionym terminem, z gwarancją zwrotu odsetek za okres pozostały do dnia, w którym zgodnie z umową pożyczka miała być spłacona oraz obniżenia pozaodsetkowych kosztów o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn