Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji

W czerwcu 2018 r. upływa termin transpozycji Dyrektywy PE 2016/943 z dnia 08.06.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnicy przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Celem nowych przepisów jest zapewnienie pełniejszej niż dotychczas ochrony przed bezprawnym naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa.

Kluczowe zmiany obejmują nową definicję legalną tajemnicy przedsiębiorstwa, rozszerzenie pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji, katalogu środków ochrony prawnej przysługujących uprawnionemu oraz modyfikacje w postępowaniu zabezpieczającym w KPC.

Jako tajemnicę przedsiębiorstwa traktować będziemy informacje nieznane powszechnie bądź takie, które nie są łatwo dostępne. Zakresem tym objęte mają zostać informacje poufne, które nie są znane zarówno w całości, jak również w szczególnym zbiorze lub zestawieniu. Przedsiębiorca z kolei ma podjąć uzasadnione działania – a nie jak obecnie niezbędne – celem zachowania ich poufności.

Za czyn nieuczciwej konkurencji będziemy uznawać już samo pozyskanie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (obok jej ujawnienia i wykorzystania).

Poszerzeniu ulegnie katalog środków ochrony prawnej przysługujących uprawnionemu poprzez wprowadzanie możliwości złożenia przez powoda żądania podania do publicznej wiadomości o wyroku lub treści wyroku w zakresie czynu nieuczciwej konkurencji oraz żądania wynagrodzenia za korzystanie z informacji. Uprawniony będzie miał prawo do dokonania wyboru pomiędzy żądaniem zapłaty odszkodowania a zapłatą wynagrodzenia za korzystanie z informacji.

Zmiana przepisów wpłynie na relację pracodawca-pracownik, w szczególności w zakresie zasad zachowania poufności, działań zmierzających do zachowania tajemnicy oraz regulacji związanych z tzw. sygnalistami w zakładzie pracy.

Cała informacja prawna dostępna tutaj

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn