Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Nowe obowiązki przedsiębiorców i instytucji publicznych w związku z ochroną sygnalistów

Państwa Członkowskie UE, w grudnia tego roku, powinny wdrożyć Dyrektywę 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, powszechnie określaną dyrektywą o ochronie sygnalistów. Wspomniany termin oraz obowiązek dotyczy państw członkowskich UE i dopiero ustawa implementująca dyrektywę bezpośrednio nałoży nowe obowiązki na przedsiębiorców, jednak jest to moment właściwy na przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Na podstawie projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, jesteśmy w stanie w tej chwili przedstawić najważniejsze z założeń projektu, w kontekście działalności przedsiębiorców.

Kogo dotyczy obowiązek i do kiedy należy wprowadzić procedury?

Obowiązek wprowadzenia odpowiednich procedur dotyczy podmiotów z sektora prywatnego oraz publicznego, zatrudniających co najmniej 50 osób, a także podmiotów z sektora finansowego, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników oraz rodzaj sektora. U podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników powyższe procedury powinny funkcjonować od dnia 17 grudnia 2021 roku. Dla pracodawców z sektora prywatnego zatrudniających między 50 a 249 pracowników, termin ten został wydłużony do 17 grudnia 2023 roku.

Kto będzie uznany za sygnalistę?

Osoby, zgłaszające naruszenia prawa Unii, które są szkodliwe dla interesu publicznego. Ochronie prawnej podlegać będzie osoba zgłaszająca nieprawidłowości, która:

  • świadczy pracę na rzecz przedsiębiorcy, bez względu na formę świadczenia pracy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, B2B, kontrakt menedżerski, wolontariat, staż, praktyka);
  • świadczy pracę na rzecz podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą (wykonawca, podwykonawca, dostawca);
  • akcjonariusze, wspólnicy, członkowie organów osoby prawnej;
  • świadczyła na rzecz przedsiębiorcy pracę (stosunek pracy ustał) lub jeszcze nie nawiązała tego stosunku, ale powzięła na etapie rekrutacji informacje dot. naruszenia;
  • pomaga w zgłoszeniu naruszenia, bądź jest powiązana ze zgłaszającym.

Dlaczego trzeba już zacząć działać i co należy zrobić?

Przedsiębiorcy nie mają obowiązku wprowadzania kanałów do zgłaszania nieprawidłowości do czasu, aż nie zostanie uchwalona i nie wejdzie w życie ustawa, jednak podjęcie odpowiednich działań już teraz, zniweluje ewentualne straty finansowe i wizerunkowe, które mogłyby stanowić pośrednio efekt nieodpowiedniego przygotowania na nadchodzące i nieuniknione zmiany. Obowiązkiem pracodawcy będzie ustalenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określających wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Regulamin musi zostać ustalony po konsultacjach z zakładową organizacją związkową i przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Może on wejść w życie dopiero po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Każdy pracownik musi zostać zapoznany z tym regulaminem przed przyjęciem go do pracy.

Pracodawca będzie również zobowiązany do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Projekt przewiduje bowiem możliwość zgłoszenia zewnętrznego, gdzie można dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

Organizacja faktyczna.

Pomijając kwestię związaną z właściwym wdrożeniem wskazanych w projekcie ustawy procedur, dla każdego pracodawcy również bardzo istotny będzie wybór środków, które miałyby funkcjonować w danym przedsiębiorstwie. Należy ustalić, czy zgłoszenia będę dokonywane przez skrzynkę na listy w zakładzie, linię telefoniczną czy może za pomocą formularza na stronie internetowej. Ponadto istotnymi aspektami są zapewnienie poufności komunikacji i ograniczenie dostępu do zgłoszenia tylko do osób uprawnionych oraz ustalenie, kto będzie odpowiedzialny za odbiór zgłoszeń.

Pracodawca będzie musiał również ustalić, kto poprowadzi kampanię informacyjną w zakresie sygnalistów oraz jak będzie wyglądało postępowanie wyjaśniające oraz kto będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie takiego postępowania. Również kwestia odpowiedniego przechowywania zgłoszeń, na bazie ochrony danych osobowych, jawi się jako bardzo istotna, a powyższa całość, stanowi tylko wskazanie niektórych z zadań, z jakimi, w najbliższym czasie, przedsiębiorcom przyjdzie się zmierzyć.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn