Umowę uznaje się za zawartą, gdy dwie lub więcej stron złoży zgodne oświadczenia woli, których celem jest wywołanie określonych skutków prawnych. Najbardziej powszechnymi trybami zawierania kontraktów są: oferta, negocjacje, aukcja i przetarg. Oferta to oświadczenie drugiej stronie woli zawarcie umowy, określające istotne postanowienia tej umowy.

Autor: Agnieszka Antoniak
Data publikacji: 16.12.2010
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj