Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Spółka z o.o. – jak zapewnić jej funkcjonowanie po śmierci udziałowca?

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawierając umowę spółki, nie zawsze regulują kwestie związane ze śmiercią wspólnika. Niestety, brak rozstrzygnięcia w tym zakresie może okazać się brzemienny w skutkach. Śmierć chociażby jednego z udziałowców może sparaliżować działalność spółki. Zwłaszcza, gdy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym wydłuża się.

Autor: Paweł Dymek
Data publikacji: 23.04.2019
Miejsce publikacji: eGospodarka.pl

Artykuł dostępny tutaj

Co może prokurent w spółce z o.o.

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Można wyróżnić dwie sytuacje, w których prokurent działa łącznie z członkiem zarządu spółki. Pierwsza z nich dotyczy sposobu reprezentacji spółki, w której członek zarządu może działać tylko z drugim członkiem zarządu albo prokurentem (reprezentacja mieszana).

Autor: Maria Kowalczyk
Data publikacji: 19.05.2016
Miejsce publikacji: Puls Biznesu

Artykuł dostępny tutaj

Komentarz w Pulsie Biznesu “Udziały sp. z o.o. w nowych rękach.”

Autor: Włodzimierz Głowacki
Data publikacji: 14.12.2015
Miejsce publikacji: Puls Biznesu

Artykuł dostępny tutaj

Najpierw trzeba udowodnić, że firma nie ma aktywów

Z uwagi na wciąż niekoniecznie ustabilizowaną sytuację gospodarczą na rynkach światowych, wcale nie dziwi niegasnące zainteresowanie przedsiębiorców modelem prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jako odrębny, niejako fikcyjny twór prawny, spółka taka jest samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, będąc jednocześnie zasadniczo wyłącznie odpowiedzialna za swoje zobowiązania.

Stan majątkowy takiej spółki, w tym jej wypłacalność, w dużej mierze uzależniony jest od decyzji jej zarządu, którego członkowie co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności wobec osób trzecich za zobowiązania spółki.

Autor: Katarzyna Zabłocka
Data publikacji: 1.12.2011
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj

Trzy sposoby umarzania udziałów

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których spółki muszą dokonać zmian kapitałowych. Decyzję taką mogą warunkować m.in. chęcią objęcia pełnej władzy nad podmiotem przez jednego ze wspólników.

Bardzo przydatną procedurą umożliwiającą przeprowadzenie takich zmian w spółkach z o.o. jest procedura umorzenia udziałów (art. 199 kodeksu spółek handlowych).

Autor: dr Jędrzej Jakubowicz
Data publikacji: 1.09.2011
Miejsce publikacji: Miesięcznik Kapitałowy

Artykuł dostępny tutaj

Spółka z o.o. w organizacji

Podpisując umowę spółki, wspólnicy zobowiązują się dążyć do wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów oraz współdziałanie w inny, określony w umowie, sposób. Z chwilą jej zawarcia (ewentualnie podpisania aktu założycielskiego jednoosobowej spółki z o.o.) powstaje spółka w organizacji, czyli spółka kapitałowa w swojej pierwszej, tymczasowej formie ustrojowej.

Autor: Jędrzej Dokurno
Data publikacji: 24.08.2011
Miejsce publikacji: Bankier.pl

Artykuł dostępny tutaj

Przedsiębiorca może zdobyć kapitał dzięki dopłatom

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być przedmiotem obrotu – sprzedaży, darowizny lub zamiany. Warto zwrócić uwagę na regulację zasad zwrotu dopłat wniesionych przez poprzedniego wspólnika.

Wskazane jest, by kwestię tę uregulować w umowie pomiędzy nabywcą a zbywcą udziałów.

Autor: dr Jędrzej Jakubowicz
Data publikacji: 1.07.2011
Miejsce publikacji: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł dostępny tutaj

Jeśli współpraca się nie układa, trzeba zwrócić się do sądu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi dla wspólników formę organizacyjno-prawną prowadzenia wybranej przez nich i określonej w umowie spółki działalności. Konstrukcja prawna spółki z o.o. łączy w sobie elementy kapitałowe z elementami właściwymi spółkom osobowym. Najważniejszym elementem jest jednak współdziałanie wspólników, a więc ich zaangażowanie się w sprawy spółki dla osiągnięcia wspólnego celu (art. 3 k.s.h.).

W porównaniu z regulacją drugiej ze spółek kapitałowych – spółki akcyjnej – przepisy ustrojowe spółki z o.o. przyznają wspólnikowi szersze uprawnienia korporacyjne. Umożliwiają one większe zaangażowanie w prowadzenie spraw spółki, w zależności od proporcji jego udziału w kapitale zakładowym. Niekiedy jednak wspólnik może zostać pozbawiony udziału wbrew jego woli.

Autor: Jędrzej Dokurno
Data publikacji: 10.11.2010
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj

Korzystnie podatkowo nie zawsze znaczy bezpiecznie

Jako forma prowadzenia działalności gospodarczej coraz większą popularnością cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa. To spółka osobowa: spółka komandytowa, w której komplementariuszem, czyli wspólnikiem odpowiadającym wobec wierzycieli za zobowiązania spółki bez ograniczenia, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Komandytariuszami zaś, czyli wspólnikami odpowiadającymi za zobowiązania spółki jedynie do z góry oznaczonej kwoty (sumy komandytowej), są z reguły osoby fizyczne.

Autor:  Łukasz Wojtkowiak
Data publikacji: 2.08.2010
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn