Przez sąd polubowny należy rozumieć sąd niepaństwowy, powołany przez strony do rozstrzygnięcia ich sporu wyrokiem mającym moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego[1]. Sąd polubowny jest również nazywany sądem arbitrażowym lub skrótowo arbitrażem. Stanowi on alternatywę wobec państwowej ochrony prawnej, zapewnianej przez sądy powszechne.

Autor: Włodzimierz Głowacki, Sławomir Marciniak
Data publikacji: 18.03.2015
Miejsce publikacji: Przegląd Komunalny

Artykuł dostępny tutaj