Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Ulga termomodernizacyjna także przed formalnym zezwoleniem na użytkowanie budynku

Przedstawienie przez podatnika wszelkiego dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Brak formalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza bowiem istnienia budynku w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji. To istotne złagodzenie jej dotychczasowego stanowiska.

Organy skarbowe zmieniają podejście do ulgi termomodernizacyjnej i wydają interpretacje indywidualne z urzędu. Miało to miejsce np. w przypadku interpretacji z 18 sierpnia br., którą szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił z urzędu wcześniejsze stanowisko dyrektora KIS wyrażone w interpretacji z 18 sierpnia 2021 r. (nr 0115-KDWT.4011.187.2021.1.MJA). Według szefa KAS, stanowisko podatników przedstawione we wniosku wspólnym z 17 maja 2021 r. w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest prawidłowe (nr DOP3.8222.79.2023.EILK).

Małżonkowie budowali budynek jednorodzinny. W dzienniku budowy kierownik budowy w końcu maja 2020 r. dokonał ostatniego wpisu, stwierdzając tym samym, że budynek nadaje się użytkowania. Przedmiotowy budynek małżonkowie użytkują od tego dnia. We wrześniu małżonkowie zlecili wykonanie w budynku instalacji fotowoltaicznej, ponosząc z tego tytułu koszt 28,5 tys. zł. Montaż i dostawa zostały potwierdzone fakturą VAT gotówkową z października 2020 r. Instalacja została podłączona do sieci również w październiku. Wówczas to doszło do zmiany formy zasilania przedmiotowego budynku, rezygnacji z korzystania z instalacji gazowej. Zdaniem podatników, doszło bezsprzecznie do modernizacji przedmiotowego budynku.

Dopiero w marcu 2021 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poinformował podatników, że nie wnosi sprzeciwu w sprawie planowanego zamiaru formalnego przystąpienia do użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podatnicy zapytali fiskusa, czy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej uregulowanej w art. 26 h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z zrealizowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym dokonanym w 2020 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 sierpnia 2021 r. (nr 0115-KDWT.4011.187.2021.1.MJA), uznał stanowisko podatników za nieprawidłowe, odmawiając prawa do ulgi.

Skarbówka dostosowuje interpretacje do objaśnień podatkowych

Obecnie, po zapoznaniu się z aktami sprawy szef KAS stwierdził, że interpretacja indywidualna jest nieprawidłowa. Przyznał, że zgodnie z Objaśnieniami podatkowymi z 30 marca 2023 r. „Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych”, status budynku (każdego bez względu na to, kiedy został wybudowany) może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika. Zatem przedstawienie przez podatnika wszelkiego dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Brak formalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza bowiem istnienia budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane.

Szef KAS stwierdził, że w związku z tym, wymienione we wniosku wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na zakupie i wykonaniu montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym własnością podatników mogą być przez nich odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Organ uznał stanowisko podatników za prawidłowe i dokonał z urzędu zmiany interpretacji indywidualnej. 

Eksperci: Interpretacja korzystna dla podatników

– W mojej ocenie przedmiotowa interpretacja jest prawidłowa. Organ podatkowy sam w treści interpretacji odwołuje się do reguł prawa budowlanego i stwierdza, że brak formalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza bowiem istnienia budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane. Takie podejście jest korzystne dla podatnika, ale wymusza na nim przedstawienie dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjne – ocenia dr Mateusz Gogol, doradca podatkowy w Kancelarii Głowacki i Wspólnicy.

Ekspert podkreśla, że wcześniej stanowisko fiskusa nie pozwalało na odliczenie wydatków, jeżeli wydatki były poniesione przed formalnym oddaniem budynku do użytkowania.

Podatnicy mieszkający w domu kilkadziesiąt lat nie mogli skorzystać z ulgi, ponieważ nie mieli dokumentu potwierdzającego zakończenie budowy. W mojej ocenie takie podejście fiskusa wynikało z błędnej wykładni przepisów prawaocenia dr Mateusz Gogol.

Podobnie ocenia interpretację kolejna ekspertka.

– Od lat organy podatkowe przyjmowały, że nie jest możliwe skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie – podkreśla Paulina Biskup-Nawrot, radca prawny w JKP.Legal Kancelaria Radca Prawny Paulina Biskup- Nawrot.

W komentowanej interpretacji szef KAS przyjął natomiast korzystną dla podatników interpretację terminu zakończenia budowy, przyjmując, że chodzi o moment, kiedy budowa faktycznie została zakończona. Brana jest zatem pod uwagę data zakończenia budowy potwierdzona wpisem w dzienniku budowy, a nie data np. złożenia wniosku o dopuszczenie do użytkowania czy dopełnienia innych formalności związanych z budową budynku – podkreśla Paulina Biskup-Nawrot.

Jej zdaniem choć niewątpliwie zasadne byłoby znowelizowanie przepisów dot. ulgi termomodernizacyjnej i umożliwienie skorzystania z niej również w odniesieniu do kosztów ponoszonych na etapie budowy, to przedstawione przez szefa KAS stanowisko stanowi pewne światełko w tunelu dla podatników, umożliwiając im realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i skorzystanie z ulgi na wczesnym etapie kończenia budowy budynku.

Zmiana stanowiska organów skarbowych cieszy. Więcej podatników skorzysta z ulgi.

Wykonawca umowy o roboty budowlane nie będzie mógł wystąpić o udzielenie gwarancji zapłaty, gdy inwestorem jest Skarb Państwa

Z dniem 6 lipca 2023 r. pozytywnie zaopiniowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. W projekcie pojawiła się nowelizacja art. 6491 kodeksu cywilnego. Nowelizacja ta  ogranicza legitymację wykonawcy umów o roboty budowlane do wystąpienia o udzielenie gwarancji zapłaty, gdy inwestorem jest Skarb Państwa. W projekcie zawiera się również norma intertemporalna wskazująca, na prawdopodobne nadanie regulacji skutku wstecznego tj. obejmować będzie ona również „umowy o roboty budowlane zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w odniesieniu do których wykonawca nie wystąpił z żądaniem przedstawienia gwarancji zapłaty za roboty budowlane przed tym dniem.”.

Art. 6491 k.c. w obecnym brzmieniu przyznaje wykonawcy robót budowlanych uprawnienie do żądania od inwestora udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane (w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, akredytywy bankowej albo poręczenia banku), celem zapewnienia mu terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Projekt wprowadza wyłączenie stosowania gwarancji zapłaty w przypadku, gdy inwestorem jest Skarb Państwa.

Jak ustawodawca uzasadnia nowelizację?

  • Wprowadzenie do kodeksu cywilnego art. 6491 miało na celu ,, zapobieganie negatywnym zjawiskom w gospodarce, w szczególności nieregulowania przez inwestorów i wykonawców robót budowlanych wynagrodzenia za wykonane prace”. Autorzy projektu założyli, iż w sytuacji, kiedy inwestorem jest Skarb Państwa, powyższe ryzyko nie pojawia się, albowiem Skarb Państwa jest „inwestorem wiarygodnym i dającym gwarancję wypłacalności”.
  • Zniesienie obowiązku udzielenia gwarancji zapłaty uznane za,, korzystne dla budżetu państwa’’. Udzielenie wykonawcy gwarancji zapłaty powoduje dodatkowe koszty dla budżetu państwa. Pomimo, iż ustawodawca zapewnia, że koszty zabezpieczenia wierzytelności strony ponoszą w częściach równych, to: ,, w praktyce koszty takie są ponoszone przez jednostkę sektora finansów publicznych, która następnie dochodzi zwrotu połowy kosztów od wykonawcy, co nie zawsze następuje szybko i czasem oznacza wieloletnie oczekiwanie na zakończeniu sporu sądowego”.
  • Prawo prywatne zawiera podobne elementy chroniące Skarb Państwa (np. wyłączenie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych dochodzonych od Skarbu Państwa).
  • Nowelizacja przepisu służyć ma przeciwdziałaniu dostrzeganemu przez autorów projektu zjawisku nadużywania przez wykonawców instytucji odstępowania przez wykonawców od zawartych umów o roboty budowlane. Występują sytuacje, iż wykonawca przeczuwając ryzyko odstąpienia od umowy przed inwestora z jego winy, wykorzystując gwarancję zapłaty, uniknie ryzyka potencjalnej kary albo spowoduje, iż wykonawca zamiast zapłacić karę, sam wystąpi z roszczeniem finansowym wobec inwestora.

Jak wskazują eksperci, rozwiązanie, które wprowadza nowelizacja niekorzystnie wpłynie na sytuację wykonawców. W momencie bowiem, gdy Skarb Państwa odmówi zapłaty, jedyną drogą dochodzenia roszczenia przez wykonawcę będzie droga sądowa – co będzie związane z długotrwałym i kosztownym procesem. Nadto, nawet jeśli wykonawca wygra proces sądowy, uprzednio spowodowane zatory finansowe mogą negatywnie wpłynąć na jego działalność, a szczególnie płynność finansową.

Ustawodawca nie ukrywa, iż jednymi z głównych celów nowelizacji są:

  • zapewnienie ochrony finansowych interesów państwa – nie będzie ono już obciążone zobowiązaniem do ponoszenia części kosztów ustanowienia gwarancji zapłaty;
  • ochrona Skarbu Państwa przed odstąpieniem od umowy przez wykonawcę.

Z projektowanej zmiany nie wynika jednoznacznie, w jaki sposób nieudzielenie gwarancji zapłaty wpłynie na relacje pomiędzy generalnym wykonawcą a dalszymi wykonawcami. Analizując uzasadnienie projektu wysnuć można domniemanie, iż generalny wykonawca nadal zobowiązany będzie do ustanowienia gwarancji na rzecz podwykonawców, lecz zagadnienie wciąż budzi wątpliwości.

Uznano, iż celem art. 6491 i nast. jest zapewnienie ochrony wykonawcy przed niewypłacalnością inwestora. Nie wzięto pod uwagę, że przepisy chronić miały wykonawcę przed nieterminowymi płatnościami inwestorów oraz całkowitych ich zaniechaniem – co w dalszej perspektywie powodowałoby egzekwowanie wierzytelności w długoletnim procesie sądowym.

Przez wielu ekspertów sens nowelizacji poddawany jest wątpliwości. Istnieje ryzyko, iż wcale nie usprawni ona działania regulacji, a stworzy jedynie nowe wyzwania dla sądownictwa.

Czy wiesz, że budynki i budowle chroni prawo autorskie? – relacja ze szkolenia na portalu epoznan

Portal epoznan zamieścił relację z wtorkowego szkolenia “Prawa autorskie w procesie budowlanym” organizowanego przez Kancelarię we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UAM Poznań.

Patronat medialny na wydarzeniem objął magazyn “Przegląd Komunalny” wydawany przez wydawnictwo Abrys dla Środowiska.

Autor: Włodzimierz Głowacki
Data publikacji: 12.12.2019
Miejsce publikacji: epoznan.pl

Relacja ze szkolenia dostępna tutaj

Prawo autorskie w procesie budowlanym – relacja ze szkolenia w telewizji WTK

Telewizja WTK wyemitowała relację z wtorkowego szkolenia “Prawa autorskie w procesie budowlanym” organizowanego przez Kancelarię we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UAM Poznań.

Patronat medialny na wydarzeniem objął magazyn “Przegląd Komunalny” wydawany przez wydawnictwo Abrys dla Środowiska.

Autor: Zespół Kancelarii
Data publikacji: 11.12.2019
Miejsce publikacji: Telewizja WTK

Relacja ze szkolenia dostępna tutaj

Społeczna akceptacja przedsięwzięcia. Wybrane zagadnienia

W Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego nr 5 ukazał się artykuł autorstwa dr Adrian Sypnickiego pt.: “Społeczna akceptacja przedsięwzięcia. Wybrane zagadnienia”.

Artykuł dotyczy braku zgody lokalnej społeczności na realizację inwestycji, dla której niezbędne jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji tzw. decyzja środowiskowa.

Autor: dr Adrian Sypnicki
Data publikacji: 05.2019
Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn