Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Ulga termomodernizacyjna także przed formalnym zezwoleniem na użytkowanie budynku

Przedstawienie przez podatnika wszelkiego dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Brak formalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza bowiem istnienia budynku w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji. To istotne złagodzenie jej dotychczasowego stanowiska.

Organy skarbowe zmieniają podejście do ulgi termomodernizacyjnej i wydają interpretacje indywidualne z urzędu. Miało to miejsce np. w przypadku interpretacji z 18 sierpnia br., którą szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił z urzędu wcześniejsze stanowisko dyrektora KIS wyrażone w interpretacji z 18 sierpnia 2021 r. (nr 0115-KDWT.4011.187.2021.1.MJA). Według szefa KAS, stanowisko podatników przedstawione we wniosku wspólnym z 17 maja 2021 r. w zakresie możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest prawidłowe (nr DOP3.8222.79.2023.EILK).

Małżonkowie budowali budynek jednorodzinny. W dzienniku budowy kierownik budowy w końcu maja 2020 r. dokonał ostatniego wpisu, stwierdzając tym samym, że budynek nadaje się użytkowania. Przedmiotowy budynek małżonkowie użytkują od tego dnia. We wrześniu małżonkowie zlecili wykonanie w budynku instalacji fotowoltaicznej, ponosząc z tego tytułu koszt 28,5 tys. zł. Montaż i dostawa zostały potwierdzone fakturą VAT gotówkową z października 2020 r. Instalacja została podłączona do sieci również w październiku. Wówczas to doszło do zmiany formy zasilania przedmiotowego budynku, rezygnacji z korzystania z instalacji gazowej. Zdaniem podatników, doszło bezsprzecznie do modernizacji przedmiotowego budynku.

Dopiero w marcu 2021 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poinformował podatników, że nie wnosi sprzeciwu w sprawie planowanego zamiaru formalnego przystąpienia do użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podatnicy zapytali fiskusa, czy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej uregulowanej w art. 26 h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z zrealizowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym dokonanym w 2020 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 sierpnia 2021 r. (nr 0115-KDWT.4011.187.2021.1.MJA), uznał stanowisko podatników za nieprawidłowe, odmawiając prawa do ulgi.

Skarbówka dostosowuje interpretacje do objaśnień podatkowych

Obecnie, po zapoznaniu się z aktami sprawy szef KAS stwierdził, że interpretacja indywidualna jest nieprawidłowa. Przyznał, że zgodnie z Objaśnieniami podatkowymi z 30 marca 2023 r. „Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych”, status budynku (każdego bez względu na to, kiedy został wybudowany) może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika. Zatem przedstawienie przez podatnika wszelkiego dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Brak formalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza bowiem istnienia budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane.

Szef KAS stwierdził, że w związku z tym, wymienione we wniosku wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na zakupie i wykonaniu montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym własnością podatników mogą być przez nich odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Organ uznał stanowisko podatników za prawidłowe i dokonał z urzędu zmiany interpretacji indywidualnej. 

Eksperci: Interpretacja korzystna dla podatników

– W mojej ocenie przedmiotowa interpretacja jest prawidłowa. Organ podatkowy sam w treści interpretacji odwołuje się do reguł prawa budowlanego i stwierdza, że brak formalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza bowiem istnienia budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane. Takie podejście jest korzystne dla podatnika, ale wymusza na nim przedstawienie dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjne – ocenia dr Mateusz Gogol, doradca podatkowy w Kancelarii Głowacki i Wspólnicy.

Ekspert podkreśla, że wcześniej stanowisko fiskusa nie pozwalało na odliczenie wydatków, jeżeli wydatki były poniesione przed formalnym oddaniem budynku do użytkowania.

Podatnicy mieszkający w domu kilkadziesiąt lat nie mogli skorzystać z ulgi, ponieważ nie mieli dokumentu potwierdzającego zakończenie budowy. W mojej ocenie takie podejście fiskusa wynikało z błędnej wykładni przepisów prawaocenia dr Mateusz Gogol.

Podobnie ocenia interpretację kolejna ekspertka.

– Od lat organy podatkowe przyjmowały, że nie jest możliwe skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie – podkreśla Paulina Biskup-Nawrot, radca prawny w JKP.Legal Kancelaria Radca Prawny Paulina Biskup- Nawrot.

W komentowanej interpretacji szef KAS przyjął natomiast korzystną dla podatników interpretację terminu zakończenia budowy, przyjmując, że chodzi o moment, kiedy budowa faktycznie została zakończona. Brana jest zatem pod uwagę data zakończenia budowy potwierdzona wpisem w dzienniku budowy, a nie data np. złożenia wniosku o dopuszczenie do użytkowania czy dopełnienia innych formalności związanych z budową budynku – podkreśla Paulina Biskup-Nawrot.

Jej zdaniem choć niewątpliwie zasadne byłoby znowelizowanie przepisów dot. ulgi termomodernizacyjnej i umożliwienie skorzystania z niej również w odniesieniu do kosztów ponoszonych na etapie budowy, to przedstawione przez szefa KAS stanowisko stanowi pewne światełko w tunelu dla podatników, umożliwiając im realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i skorzystanie z ulgi na wczesnym etapie kończenia budowy budynku.

Zmiana stanowiska organów skarbowych cieszy. Więcej podatników skorzysta z ulgi.

Estoński CIT czy fundacja rodzinna? Co lepiej zastosować?

W świetle ostatnich zmian podatkowych wielu podatników może zastanawiać się czy watro przejść na estoński CIT albo utworzyć fundację rodzinną. Przed dokonaniem wyboru należy dobrze poznać specyfikę obu instytucji.  

Estoński CIT polega na zryczałtowaniu podatku od dochodów spółek. Aby przejść na ten rodzaj opodatkowania spółka powinna spełniać dwa podstawowe warunki:

– wspólnikami musza być osoby fizyczne

– firmy musza osiągać minimalny poziom zatrudnienia czyli 3 osoby, które są zatrudnione w spółce na umowę o pracę lub zlecenie.

Złagodzenie wymagań do przejścia na estoński CIT sprawiło, że ta opcja opodatkowania zdobywa coraz większe zainteresowanie. Szczególną zaleta tego sposobu rozliczania się jest niższa stawka płaconego podatku oraz ułatwiony sposób rozliczania się (nie trzeba składać deklaracji, zaliczek na podatek czy prowadzić rachunkowości podatkowej). Niewątpliwie ciekawą zaletą estońskiego CIT-u jest możliwość decydowania kiedy spółka opłaci podatek, ponieważ dopóki spółka nie wypłaci dywidend, nie opłaci również podatku, dzięki czemu spółka będzie miała więcej środków na działalność. Należy również pamiętać o ograniczeniach w możliwości rozliczania się estońskim CIT-em i dodatkowych warunkach które trzeba spełnić, aby skorzystać z tej formy opodatkowania.

Nie każda działalność może skorzystać z możliwości rozliczania się estońskim CIT-em, ponieważ jest on przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność w formie spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.

Fundacja rodzinna została wprowadzona aby wspomóc polskie firmy w prowadzeniu sukcesji. Jest to instytucja, która ma na celu gromadzenie majątku w celu jego ochrony przed rozdrabnianiem i zarządzania nim w taki sposób, aby zapewnić potrzeby beneficjentów. Fundacja rodzinna jest podatnikiem CIT tylko w przypadku spełnienia świadczeń określonych w ustawowym katalogu świadczeń. Fundacja będzie zobowiązana do zapłacenia podatku CIT w wysokości 15% od wartości świadczenia. Oznacza to, że nie każde działanie fundacji rodzinnej może zostać potraktowane jako przychód, a co za tym idzie, nie zostanie odliczony od tego podatek.

Fundacja rodzinna będzie również zobowiązana do zapłaty 0,035% podatku CIT od przychodów z budynków  gdy wartość ich wynosi ponad 10 mln zł.

W przypadku fundacji rodzinnej niektórzy beneficjenci otrzymujący środki z fundacji mogą również zostać zwolnienie z PIT-u w momencie otrzymania środków z fundacji. Przy otrzymaniu środków wypłaconych z fundacji rodzinnej beneficjenci będą zobowiązani do zapłacenia PIT-u w wysokości 15%. Jednak beneficjenci, którzy są najbliższą rodziną fundatora (rodzeństwo, małżonkowie dzieci) oraz sam fundator są zwolnieni z opłacania PIT-u.

Przekazanie mienia lub świadczenia beneficjentom fundacji rodzinnej, będzie związane z zobowiązaniem fundacji do zapłaty zryczałtowanego podatku CIT w wysokości 15% od wartości przekazanego mienia lub wartości wykonanego świadczenia.

Należy zauważyć, że celem fundacji rodzinnej nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach może prowadzić działania w zakresie np. udzielania pożyczek czy obrotu majątkiem.

Jako cechy fundacji rodzinnej wymienia się:

– zwiększenie ochrony majątku

– finansowe zabezpieczenie najbliższych osób dla fundatora

– zwiększenie efektywności w zarządzaniu majątkiem

Trzeba pamiętać też o tym, ze prowadzenie fundacji rodzinnej to kolejne obowiązki, jak na przykład sporządzanie sprawozdania finansowego.

W aktualnym stanie prawnym jest możliwość skorzystania z rozliczania się estońskim CIT oraz założenia fundacji rodzinnej. Jednak nie ma możliwości aby fundacja rodzinna będąca osobą prawną była wspólnikiem spółki, która rozlicza się estońskim CIT.

Wielu podatników zastanawia się, które rozwiązanie będzie najlepszym dla ich spółki. Przy rozważaniach czy lepiej zastosować estoński CIT czy fundację rodzinną należy zwrócić uwagę co okaże się najlepszym rozwiązaniem w każdym przypadku indywidualnie. Aby dobrze ocenić potencjalne zyski i ryzyka najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty, który profesjonalnie przeanalizuje sytuację spółki i wskaże najbardziej korzystne rozwiązanie.

Ceny transferowe. Najważniejsze informacje

W związku z ciągłymi zmianami prawa podatkowego, przedstawiamy poniżej opracowanie dotyczące cen transferowych. 

Chcemy wskazać Państwu najważniejsze informacje i obowiązki wynikające z zmieniającego się prawa podatkowego. 

Ceny transferowe to pojęcie, które występuje w sytuacji, gdy transakcje zawierane są przez podmioty powiązane, czyli takie, które wywierają określony wpływ na inne podmioty krajowe lub zagraniczne. Czym są ceny transferowe? Kto je stosuje? Kim są podmioty powiązane? Odpowiadamy poniżej!

 

Komentarz dr Jędrzeja Jakubowicza – Więcej czasu na decyzję o podatku

O wyborze karty podatkowej przedsiębiorcy muszą zawiadomić fiskusa do 20 stycznia. Pozostali podatnicy zaczekają na pierwszy przychód.

Autor: dr Jędrzej Jakubowicz
Data publikacji: 9.01.2019
Miejsce publikacji: Puls Biznesu

Artykuł dostępny tutaj

Sposób na uszczelnienie systemu VAT

Problem szarej strefy, a w tym kwestia wyłudzeń podatkowych to jedna z głównych bolączek Ministerstwa Finansów. Kluczowym działaniem mającym za zadanie zmniejszenie wyłudzeń podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi, jest projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – nazwany pakietem paliwowym, który wszedł w życie od 1 sierpnia 2016 roku. O tym czy wprowadzone zmiany korzystnie wpłyną na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego i walkę z wyłudzeniami w podatku od towarów i usług mówi dr Jędrzej Jakubowicz w rozmowie z Patrycją Dziadosz.

Autor: dr Jędrzej Jakubowicz
Data publikacji: 16.10.2016
Miejsce publikacji: CXO

Wywiad dostępny tutaj 

Sporządzenie mapy akustycznej bez związku z nieruchomością

Rezultatem prac osoby tworzącej raporty oddziaływania są analizy i pomiary natężenia hałasu z różnych źródeł i nie mają one związku z konkretną nieruchomością. Miejsce opodatkowania VAT ustala się zatem według zasad ogólnych.Ustalenie miejsca świadczenia usług nadal przysparza podatnikom wiele problemów. Podatnicy często występują z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do ministra finansów, dotyczącej takich wątpliwości. Spośród interpretacji dotyczących tego rodzaju zagadnień można wskazać interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu, który wypowiedział się na ten temat w odniesieniu do usługi sporządzenia mapy (interpretacja  z 3 czerwca 2015 r., ILPP4/4512-1-78/15-4/EWW).

Autor: Paulina Ciesielska
Data publikacji: 6.06.2016
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj

Który wspólnik musi płacić ZUS

Prowadzący działalność gospodarczą muszą się liczyć z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Wynika to z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wskazuje ona, kto obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Do podmiotów takich należą w szczególności osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące czy członkowie rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. Ustawa nie nakłada, zatem takiego obowiązku na wspólników spółek kapitałowych, za wyjątkiem wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Autor:  Paulina Ciesielska
Data publikacji: 16.03.2016
Miejsce publikacji: Puls Biznesu

Artykuł dostępny tutaj 

Komentarz dla Pulsu Biznesu-Ostatni dzwonek na PIT-28

Komentarz dr Jędrzeja Jakubowicza do artykułu pt.: ” Ostatni dzwonek na PIT-28″ który ukazał się w Pulsie Biznesu.

Autor: dr Jędrzej Jakubowicza
Data publikacji: 26.01.2016
Miejsce publikacji: Puls Biznesu

Artykuł dostępny tutaj

W jaki sposób można zlikwidować ujemny kapitał w spółce

Gdy wartość zobowiązań przewyższy w danej firmie wartość aktywów, jest to przesłanka do ogłoszenia wobec niej upadłości. W takim przypadku konieczne jest podjęcie działań naprawczych, przy uwzględnieniu ich skutków podatkowych.

W gospodarce wolnorynkowej bankructwa przedsiębiorstw nikogo nie dziwią.

Autor: Paulina Ciesielska
Data publikacji: 4.01.2016
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj 

Podatnik może wybrać formę rozliczenia najmu

Polski rynek najmu jest stosunkowo nieduży na tle rynku zachodnioeu­ropejskiego, jednak prognozy gospo­darcze prowadzą do wniosku, że ma bardzo obiecujący potencjał rozwo­jowy. Z aktualnych analiz stawek najmu lokali wynika, iż nie podlegają one większym waha­niom, stąd też inwestorzy indywidualni, roz­ważając sposób lokaty kapitału, coraz częściej decydują się na zakup mieszkań z myślą o wy­najmie nie tylko na dużą skalę, ale także incy­dentalnie.

Autor: Kamila Czarnota
Data publikacji: 11.2015
Miejsce publikacji: Prawo i Podatki

Artykuł dostępny tutaj

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn