Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Spraw frankowych coraz więcej, jednak nie wszyscy wygrywają

Na dzień 13 kwietnia 2021 r. wyznaczono termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, na którym zostaną rozstrzygnięte zagadnienia prawne dotyczące tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych. Sąd Najwyższy wypowie się między innymi w zakresie przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej oraz zasadności ewentualnego wynagrodzenia banku za korzystanie z przekazanych kredytobiorcom środków. Pełna lista zadanych Sądowi Najwyższemu pytań znajduje się tutaj

Kredytobiorcy frankowi mają nadzieję, że Sąd Najwyższy ujednolici, na ich korzyść, orzecznictwo sądów powszechnych, a wygrana z bankiem stanie się łatwiejsza.

W procesach sądowych banki nie dają za wygraną. Składają bardzo obszerne pisma procesowe powołując się na korzystne dla nich orzeczenia w innych sprawach, których także nie brakuje.

Między innymi Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 21 kwietnia 2017 r. I C 731/15 stwierdził, że powód  nie wykazał, jakoby jego interes jako konsumenta został w jakikolwiek sposób naruszony. W chwili zawierania umowy powód wiedział, że kredyt jest indeksowany do waluty obcej. Znał też treść postanowień dotyczących ryzyka walutowego i odnosił wymierne korzyści w chwili zawarcia umowy kredytowej. Dodatkowo był on uprawniony do wcześniejszej spłaty kredytu (bez ponoszenia dodatkowych kosztów), a od 1 lipca 2009 r. do dokonywania spłat bezpośrednio w walucie, do której był indeksowany kredyt, jak i przewalutowania kredytu. Tym samym strona powodowa mogła istotnie ograniczyć ryzyko zmiany kursu waluty lub wręcz zupełnie je wyeliminować.

W innej sprawie Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w wyroku z dnia 8 listopada 2017 r. III Ca 542/18 stwierdził, że w ocenie Sądu kwestionowanie postanowienia umowy dotyczące waloryzacji świadczenia według kursu (…), którym zarzuca się, że kształtują prawa i obowiązki kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy, albowiem pozwana zastrzegła sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego poprzez wyznaczanie w tabeli kursowej kursu sprzedaży franka szwajcarskiego, nie jest zasadne. Sąd zaważył, że wysokość rat jest uzależniona od ceny franka szwajcarskiego – wyrażonej w relacji złotówki do tej waluty. Na skutek wzrostu ceny franka wzrosły także raty spłacanego kredytu. Kurs złotego do franka szwajcarskiego nie był ustalany przez pozwany Bank w Tabeli kursowej. Oczywistym jest, że kurs ten jest ustalany przez czynniki ekonomiczne oraz polityki walutowe rządów, na które pozwany nie ma najmniejszego wpływu. To na co Bank ma wpływ to ustalenie różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży (tzw. spread walutowy), która stanowi jego zysk. Powódka jednak nie wykazała, że stosowany przez pozwanego spread walutowy jest zbyt duży. Gdyby tak rzeczywiście było, to przecież powódka mogłaby zrezygnować ze stosowania się do tabeli kursowej Banku. Od dnia 26 sierpnia 2011 roku powódka nie musi stosować tabeli kursowej pozwanego Banku – na co pozwalają przepisy ustawy Prawa bankowe wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2011 roku. W ocenie Sądu, gdyby rzeczywistym obciążeniem miała być Tabela kursowa, to powódka z całą pewnością zdecydowałaby się na zakup (…) od innych podmiotów, które stosują mniejszy spread walutowy bądź nie stosują go w ogóle. Powyższa ustawa w istocie spowodowała, że stosowanie tabeli kursowej Banku udzielającego kredytu zależy od woli konsumenta. W rezultacie postanowienia umów nakazujące stosowanie takich tabel nie są dla konsumenta wiążące i tym samym nie naruszają rażąco jego interesów w rozumieniu art. 385 1 k.c. Powołane powyżej sprawy nie były prowadzone przez Kancelarię Głowacki i Wspólnicy, niemniej pokazują, że sprawy frankowe nie wszyscy wygrywają, czego trzeba mieć świadomość występując z powództwem.

Dekompilacja programu komputerowego w celu usunięcia błędu

W ostatnim czasie ukazała się opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie, w której wielu oczekuje decyzji Trybunału. Odpowiedź na wniesione w marcu 2020 r. pytania prejudycjalne będzie miała istotne znaczenie dla praktyki i pozwoli rozwiązać spory wokół uprawień podmiotu posiadającego prawo do korzystania z programu komputerowego. Pytania tyczą się tego, czy dopuszczalna jest dekompilacja programu komputerowego przez uprawnionego nabywcę tego programu w celu poprawienia błędów wpływających na jego funkcjonowanie, a jeśli tak, to czy muszą zostać spełnione warunki określone w art. 6 dyrektywy 91/250 lub jakieś inne warunki. Przypominamy, że mec. Martyna Mazankiewicz oraz apl. radc. Paweł Dymek byli w powyższym temacie autorami tekstu, który ukazał się w ITprofessional, pisaliśmy o tym tutaj.

Rzecznik generalny TSUE zaproponował odpowiedź, iż uprawniony nabywca programu komputerowego może przeprowadzić dekompilację programu, jeżeli ta jest konieczna do poprawienia błędów mających wpływ na funkcjonowanie programu. Co więcej dekompilacja programu komputerowego dokonana przez uprawnionego nabywcę do celów poprawienia w nim błędów nie podlega wymogom przewidzianym w art. 6 dyrektywy 91/205. Nie oznacza to jednak, że taka dekompilacja nie podlega żadnym wymaganiom. Przede wszystkim z wyjątku dopuszczalności dekompilacji korzysta jedynie uprawniony nabywca programu komputerowego. Nadto dokonane dekompilacji programu komputerowego musi być konieczne do umożliwienia używania tego programu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a w szczególności do poprawienia błędów.

Rzecznik zaznaczył, że należy pamiętać, iż jakiekolwiek powielenie  kodu w celu innym niż poprawienie błędów podlega zezwoleniu uprawnionego z tytułu praw autorskich. Nadto zakazuje się publicznej dystrybucji kopii programu komputerowego bez zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich do tego programu, co ma zastosowanie także do kopii kodu źródłowego wynikającego z dekompilacji.

Zainteresowanych odsyłamy do pełnej treści uzasadnienia rzecznika generalnego dostępnego tutaj.

Puls Biznesu o prowadzanej przez nas sprawie

W dzisiejszym Pulsie Biznesu znajduje się kolejny artykuł o prowadzonej przez mec. Włodzimierza Głowackiego i dr. Jędrzeja Jakubowicza sprawie o której pisaliśmy także 3 listopadzie 2020 r. (link)

Link do artykułu


Nowy pomysł rządu na walkę z suszą

Projekt ustawy o Inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Zawiera on pakiet rozwiązań, które ułatwiają zatrzymanie wody i poprawią dostępność zasobów wodnych w Polsce w celu łagodzenia negatywnych skutków, jakie niosą ze sobą coraz dłuższe okresy suszy.

Cały artykuł dostępny w numerze 10/2020 “Przeglądu Komunalnego”

Autor: Izabela Bielarz
Data publikacji: 10.2020
Miejsce publikacji: Przegląd Komunalny

Dekompilacja Programu Komputerowego

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wkrótce będzie musiał zdecydować, czy dopuszczalna jest dekompilacja programu komputerowego w celu poprawienia błędów wpływających na jego funkcjonowanie. Temat ten od dłuższego czasu budzi liczne kontrowersje, a jego rozstrzygnięcie ma istotne znaczenie praktyczne. Zagadnienie z pewnością wymaga wielowymiarowej analizy.

Autor: Martyna Mazankiewicz,Paweł Dymek
Data publikacji: 16.07.2020
Miejsce publikacji: it-professional.pl

Artykuł dostępny tutaj

Prosta spółka akcyjna – jak ją założyć?

Z przepisów o prostej spółce akcyjnej skorzystają start-upy. W PSA minimalną wysokość kapitału akcyjnego przewidziano na poziomie jednej złotówki.

1 marca 2020 r. do kodeksu spółek handlowych wprowadzony zostanie nowy typ spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna*. Przyczyną dla której zdecydowano się na uregulowanie prostej spółki akcyjnej (PSA) były przede wszystkich zdiagnozowane trudności w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, opartej o ograniczenie odpowiedzialności osób je zakładających.

Autor: dr Jędrzej Jakubowicz
Data publikacji: 15.10.2019
Miejsce publikacji: Forbes

Artykuł dostępny tutaj

Sztuczna inteligencja ma ułatwić zwalnianie z pracy

Komentarz r. pr. Włodzimierzan Głowackiego w programie “Bilans” na kanale TVN24 BiS na temat sztucznej inteligencji i stworzonego w USA, nowego narzędzia dla menadżerów – symulatora zwalniania z pracy.

Autor: Włodzimierz Głowacki
Data publikacji: 27.09.2019
Miejsce publikacji: TVN24 BiS

Kancelaria Głowacki i Wspólnicy partnerem obchodów stulecia Wydział Prawa i Administracji UAM

Kancelaria Głowacki i Wspólnicy ma zaszczyt być partnerem obchodów stulecia Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.


Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn