Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Prawo pracy

PRAWO PRACY

Oferujemy wsparcie we wszystkich kwestiach prawnych związanych z zatrudnieniem. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje między innymi:

  • wszechstronne doradztwo prawne w zakresie prawidłowego nawiązywania, zmiany oraz rozwiązywania stosunków pracy, a także w zakresie związanych z tym praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy,
  • konstruowanie oraz weryfikacja dokumentacji pracowniczej, w tym w szczególności umów o pracę, dokumentów zmieniających bądź kończących stosunek pracy, umów o zakazie konkurencji, a także regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
  • przygotowanie projektów umów dotyczących cywilnoprawnych form zatrudnienia, w tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów o współpracy oraz umów o zakazie konkurencji,
  • pomoc prawną w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz innych obowiązków publicznoprawnych związanych z zatrudnieniem pracowników,
  • doradztwo w zakresie nowoczesnego zarządzania środowiskiem pracy, w tym w szczególności poprzez tworzenie wewnętrznych procedur zmierzających do niwelowania czynników dyskryminacyjnych oraz zjawiska mobbingu,
  • doradztwo prawne w zakresie procedury zawierania zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, a także ich rejestracji przez właściwe organy,
  • wsparcie w procesach negocjacyjnych z przedstawicielami związków zawodowych oraz innymi organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli pracowników,
  • doradztwo i reprezentacja Klienta w procesach negocjacyjnych z przedstawicielami kadry pracowniczej w ramach opracowywania programów restrukturyzacji zatrudnienia, w tym porozumień zakładowych oraz programów dobrowolnych odejść oraz procedur zwolnień indywidualnych oraz grupowych,
  • analiza ryzyk związanych z zainicjowaniem sporów sądowych ze stosunku pracy i profesjonalne zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy toczących się przed sądami pracy wszystkich instancji.
Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat