Statyczna nakladka

Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Statyczna nakladka

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Statyczna nakladka

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow

Prawo pracy, porady prawne i wsparcie kancelarii

PRAWO PRACY

Kancelaria prawnicza GWLEX specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Zapewniamy naszym klientom pełną ochronę prawną oraz udzielamy porad z obszaru prawa pracy. Gwarantujemy najwyższą jakość usług, zaangażowanie i zindywidualizowane podejście do każdego wyzwania czy projektu.

Nasz zespół tworzą doświadczeni prawnicy – adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi. To profesjonaliści, doskonale znający kodeks pracy oraz aktualnie obowiązujące przepisu, m.in. w prawie podatkowym. Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc.

Wsparcie prawne i porady z zakresu prawa pracy

Oferujemy wsparcie we wszystkich kwestiach prawnych związanych z zatrudnieniem. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje między innymi:

 • wszechstronne doradztwo prawne w zakresie prawidłowego nawiązywania, zmiany oraz rozwiązywania stosunków pracy, a także w zakresie związanych z tym praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy,
 • konstruowanie oraz weryfikacja dokumentacji pracowniczej, w tym w szczególności umów o pracę, dokumentów zmieniających bądź kończących stosunek pracy, umów o zakazie konkurencji, a także regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
 • przygotowanie projektów umów dotyczących cywilnoprawnych form zatrudnienia, w tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów o współpracy oraz umów o zakazie konkurencji,
 • pomoc prawną w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz innych obowiązków publicznoprawnych związanych z zatrudnieniem pracowników,
 • doradztwo w zakresie nowoczesnego zarządzania środowiskiem pracy, w tym w szczególności poprzez tworzenie wewnętrznych procedur zmierzających do niwelowania czynników dyskryminacyjnych oraz zjawiska mobbingu,
 • doradztwo prawne w zakresie procedury zawierania zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, a także ich rejestracji przez właściwe organy,
 • wsparcie w procesach negocjacyjnych z przedstawicielami związków zawodowych oraz innymi organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli pracowników,
 • doradztwo i reprezentacja Klienta w procesach negocjacyjnych z przedstawicielami kadry pracowniczej w ramach opracowywania programów restrukturyzacji zatrudnienia, w tym porozumień zakładowych oraz programów dobrowolnych odejść i procedur zwolnień indywidualnych oraz grupowych,
 • analiza ryzyk związanych z zainicjowaniem sporów sądowych ze stosunku pracy i profesjonalne zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy toczących się przed sądami pracy wszystkich instancji.

Przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzenie umowy pracodawca-pracownik

Umowa o pracę jest jednym z najważniejszych dokumentów regulujących stosunki między pracodawcą a pracownikiem.

Zawierając umowę o pracę, strony zobowiązują się do przestrzegania określonych praw i obowiązków, dotyczących zarówno czasu i miejsca pracy, wysokości wynagrodzenia, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także sposobu rozwiązywania ewentualnych sporów.

Właściwie skonstruowana umowa o pracę stanowi dokument chroniący interesy pracodawcy i pracownika. Umowa o pracę powinna być sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Może być zawarta na czas nieokreślony, określony lub na czas wykonywania określonej pracy.

 • Umowa na czas nieokreślony jest najkorzystniejsza dla pracownika, ponieważ zapewnia mu stałość zatrudnienia i ochronę przed zwolnieniem bez uzasadnionej przyczyny.
 • Umowa na czas określony jest z kolei korzystna dla pracodawcy, który może łatwiej dostosować liczbę i strukturę zatrudnionych do potrzeb firmy.
 • Umowa na czas wykonywania określonej pracy jest natomiast stosowana w przypadkach, gdy praca ma charakter doraźny lub sezonowy

W naszej kancelarii pomagamy Klientom w dopasowywaniu optymalnych form zatrudnienia do rodzaju prowadzonej działalności oraz konstruowaniu precyzyjnych umów o pracę.

Oferujemy również profesjonalne wsparcie w tworzeniu skutecznych wypowiedzeń umowy o pracę, umożliwiających rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub jego skróceniem (bez naruszania przepisów prawa pracy).

Porady prawne w zakresie zatrudnień i zwolnień z pracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnianie i zwalnianie z pracy wymaga perfekcyjnej znajomości aktualnych przepisów prawa pracy.

Profesjonalne porady prawne realizowane przez doświadczonych pracowników naszej Kancelarii, umożliwiają Klientom podejmowanie najlepszych decyzji – między innymi w zakresie tworzenia umów i wypowiedzeń.

W ramach porad prawnych udzielamy informacji i wyjaśnień dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz możliwych rozwiązań konkretnych problemów prawnych.

Na zlecenie Klientów tworzymy również:

 • opinie prawne – pisemne dokumenty zawierające analizę stanu faktycznego i prawnego oraz ocenę skutków prawnych danej sytuacji,
 • pisma procesowe – umożliwiające dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami i odszkodowaniami przed sądem lub innym organem.

Nasi adwokaci i radcy prawni mogą również realizować zadania z zakresu reprezentacji prawnej w imieniu Klienta (przed sądem lub innym organem) oraz prowadzić negocjacje i mediacje.

Nasi Klienci od ponad 10 lat
Razem od ponad 10 lat
Facebook
LinkedIn